Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans Logo del portal

 • 14387: Que els/les estudiants siguen capaços d'entendre i facilitar processos de canvi, desenvolupament i transformació organitzatius, en interrelació amb la direcció i gestió de recursos i amb especial èmfasi en el clima i la cultura de l'organització.
 • 14388: Que els/les estudiants siguen capaços de comprendre i desenvolupar els processos de lideratge en direcció i gestió de recursos humans, promovent sistemes de participació en l'organització i desenvolupant una adequada política de comunicació interna.
 • 14389: Que els/les estudiants siguen capaços de realitzar estudis, anàlisis de dades i propostes per a la millora de les condicions de treball.
 • 14390: Que els/les estudiants siguen capaços de realitzar anàlisis i diagnòstics per a la presa de decisions en matèria organitzativa i de personal.
 • 10015: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • 9759: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d?estudi.
 • 9760: Que els estudiants siguen capaços d?integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d?una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l?aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 9761: Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d?una manera clara i sense ambigüitats.
 • 9762: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d?aprenentatge que els permeten continuar estudiant d?una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • 14751: Que els/les estudiants siguen capaços d'auto-organitzar-se, la qual cosa significa planificar i establir sistemàticament amb temps realista els diferents treballs en la seua agenda personal, prioritzant les seues activitats, atenent criteris d'urgència i importància, utilitzant eines i procediments explícits per a controlar el nivell d'execució del treball i optimitzant el temps.
 • 14752: Que els/les estudiants siguien capaços d'iniciar, dirigir, promoure i facilitar les interaccions, així com per a dirigir grups de persones.
 • 14753: Que els/les estudiants siguen capaços de desenvolupar la capacitat de comunicació, influència i eficàcia en les relacions interpersonals.
 • 14754: Que els/les estudiants siguen capaços de preparar informes i realitzar presentacions orals relacionats amb la direcció i gestió de recursos humans.
 • 13883: Que els/les estudiants siguen capaços de desenvolupar una capacitat assertiva i de negociació. Això significa ser capaç de dur a terme negociacions relacionades amb la direcció i gestió de recursos humans, així com ser capaç de realitzar una activitat de mediació que facilite una adequada direcció i gestió de recursos humans.
 • 13884: Que els/les estudiants estiguen preparats per a l'aprenentatge continu i el autodesenvolupament. L'individu desenvolupa la capacitat d'incorporar nous coneixements, habilitats i competències professionals.
 • 13885: Que els/les estudiants siguen capaços d'establir mecanismes per a orientar i motivar a els/les treballadors/as.
 • 13940: Que els/les estudiants siguen capaços de comprendre els processos en grup.
 • 13941: Que els/les estudiants siguen capaços d'adaptar-se al canvi i ser creatius. En aquest sentit, haurà d'adquirir la capacitat per a modificar la conducta previsible i habitual a fi d'adequar-se a les exigències de situacions diverses sense, per això, modificar substancialment els objectius finals dels processos de treball (incorporant noves dades provinents de l'entorn).
 • 13942: Que els/les estudiants siguen capaços de dissenyar i desenvolupar entrevistes que sustentin les funcions de gestió de recursos humans.
 • 13943: Que els/les estudiants siguen capaços de preparar, organitzar i desenvolupar reunions eficaces per al desenvolupament de la funció de direcció i gestió de recursos humans.
 • 13944: Que els/les estudiants siguen capaços de desenvolupar relacions interpersonals i d'equip adequades.
 • 13945: Que els/les estudiants siguen capaços de treballar en equip i, al mateix temps, estimular la participació dels membres del seu equip de treball, buscant la creació de sinèrgies.
 • 13946: Que els/les estudiants siguen capaços de liderar persones i equips per a la consecució dels objectius de gestió i direcció de recursos humans. En aquest sentit, haurà de desenvolupar un cert nivell de sensibilitat relacional i empatia.
 • 13947: Que els/les estudiants siguen capaços de comprendre i gestionar la diversitat cultural i ètnica de les organitzacions.
 • 13948: Que els/les estudiants siguen capaços de desenvolupar una certa tolerància davant la incertesa.