Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans Logo del portal

Calendari de dipòsit i defenses del treball fi de màster

El Treball de Fi de Màster es realitzarà en alguna de les línies temàtiques proposades pels tutors/es del mateix i aprobades per la Comissió Acadèmica del Màster. Aquestes son:

Departament d'Organització d'Empreses:

 1. Administracions públiques i RR.HH. (estatut bàsic de la funció pública, gestió de la qualitat i RR.HH., ajuntaments).
 2. Sistemes d'avaluació i recompenses.
 3. Sistemes de gestió per competencies i gestió per valors, lligat al desenvolupament de carrera professional.
 4. Gestió del coneixement, aprenentatge organitzatiu i la seua influència en la estrategia de RR.HH.
 5. Plans de comunicació a empreses.
 6. Diseny d'estrategies de RR.HH. basades en el compromís.

Departament de Dret del Treball:

 1. Descentralització productiva; treball autònom.
 2. Mesures de flexibilitat laboral.
 3. Informació, participació i consulta i negociació colectiva.
 4. Relacions laborals, empresa i seguretat social.

Departament de Psicologia Social:

 1. Consultoria organitzacional i processos organitzatius
  1. Sistemes de gestió de persones: Selecció, formació, comunicació interna, plans de carrera.
  2. Processos psicosocials: gestió de conflictes, lideratge, intel·ligència emocional, comunicació
 2. Resultats en el treball: compromís organitzacional, satisfacció i benestar laboral, clima organitzacional, engagement, identificació, absentisme, rotació, acompliment i/o productivitat.
 3. Salut i qualitat de vida en el treball: riscos psicosocials, gestió de l'estrés i burnout.
 4. Contextos i fenòmens laborals emergents: teletreball, treball a distància o virtual, equips o comunitats virtuals.

Departament de Sociologia

 1. Auditoria sociolaboral, retributiva i d'igualtat
 2. Les RRLL en el segle XXI. Noves tendències
 3. Treball decent i ODS
 4. Canvis i transformacions del factor treball
 5. Gènere i RRLL: plans d'igualtat

L'assignació de un tema concret i un/a tutor/a a cada estudiant es durà a terme per elecció de l'estudiant segons criteri d'expedient acadèmic i en funció de la disponibilitat de capacitat dels tutors (sempre que tinga crèdits suficients per a atendre a un alumne).

TIPUS DE TREBALL

En el cas de que el Treball de Fi de Màster consisteixi en el desenvolupament d'una investigació de caràcter bàsic contindrà les següents parts: títol, resum, paraules clau, introducció (objectius/contribució, delimitació de conceptes, revisió de la literatura), metodologia cualitativa (casos, revisió de sentencies o casos…) o cuantitativa (mostra, variables, anàlisi de dades), resultats, discussió (interpretació de resultats, implicacions teòriques i pràctiques, limitacions de l'estudi) i bibliografia.

En el cas de que el Treball de Fi de Màster consisteix en el desenvolupament i la descripció d'una intervenció en una empresa contindrà les següents parts: títol, resum, paraules clau, introducció (objetictius/contribució, delimitació de conceptes, revisió de la literatura), descripció de l'empresa, descripció de la mostra, descripció de l'intervenció, evaluació de resultats, conclusions i bibliografia. Cap la possibilitat de que l'estudiant realitzi en el Treball de Fi de Màster una proposta d'intervenció en una empresa sense que aquesta s'arribi a implantar. En aquest cas, serà necessari que es realitzi un diagnòstic en l'empresa i, en funció dels resultats que s'obtinguen, s'haga la proposta d'intervenció.

En tos els casos, el treball deurà de ser original i desenvolupar-se en una extensió mínima de 14.000 paraules (50 pàgines aproximadament; i amb un màxim de 70 pàgines).

Planificació/calendari del curs
Es realitzarà una primera sessió informativa dirigida a tots els estudiants matriculats en el Treball de Fi de Màster. En aquesta se les informarà sobre les característiques del Treball de Fi de Màster, el procediment de realització, les línies temàtiques, els tutors/es i els criteris de signació.
Una vegada s'hagin assignat tots els estudiants als diferents línies temàtiques, aquestos hauràn de posar-se en contacte amb el seu tutor/a.
Per a poder presentar el Treball de Fi de Màster per a la seua avaluació, l'estudiant haurà de contar amb la conformitat del tutor/a.
Tras el depòsit formal del Treball Fi de Màster l'estudiant exposarà el treball desenvolupat davant d'un tribunal en sessió pública.

En l'avaluació del treball es tindrà en compte els següents aspectes:

 • Es un treball original.
 • L'objetiu del treball està clarament delimitat i justificat.
 • Es descriu amb rigor la literatura relacionat directament amb l'objetiu del treball.
 • S'utilitzen i descriuen adequadament els elements tècnics del treball (instruments de mesura, mostra, anàlisi de dades, descripció de resultats/proposta d'intervenció).
 • Existeix coherència entre els diferents parts del treball (objetiu, introducció teòrica, metodologia, resultats, conclusions)
 • La redacció és correcta
 • Existeix claredat i netdat en la presentació del text, taules, figures o altres elements del treball.
 • La bibliografia és adecuada i el sistema de cites pertinent.