Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Estudiants

Línies d'investigació i tutors

Profesor Dr. CARLOS L. ALFONSO MELLADO (Derecho del Trabajo)

Tema 1. L'impacte de la globalització en les relacions col·lectives de treball

Objectius:

- Aprendre a relacionar la globalització i les transformacions en l'actuació dels sindicats i associacions d'empresarials

- Conèixer i ser capaç d'entendre els nous tipus d'empresa que apareixen i els problemes de l'actuació sindical a les mateixes

- Reflexionar sobre supòsits concrets

- Reflexionar sobre les propostes d'actuació al respecte

Tema 2. Les tensions al voltant de la protecció social en el món actual

Objectius:

- Conèixer els diferents tipus de sistemes de protecció social i el seu finançament

- Conèixer els problemes actuals que afecten els sistemes de protecció social i com impacta en ells la internacionalització de les relacions de producció

- Conèixer i ser capaç de sintetitzar i analitzar críticament les diferents propostes al voltant de la reforma dels sistemes de protecció social

Tema 3. L'impacte de la globalització en els drets individuals i en la seva tutela

Objectius:

- Conèixer l'impacte de la globalització en la regulació contractual de les relacions entre treballadors i empresaris

- Conèixer les propostes de reforma de la regulació laboral

- Ser capaç de sintetitzar i analitzar críticament les diferents propostes de reforma

- Analitzar els problemes d'eficàcia dels drets laborals i els sistemes de tutela que poden garantir en l'actualitat aquesta eficàcia

Profesora Dra. MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG (Filosofía del Derecho)

Tema 1: Drets socials: concepte, fonamentació, relació amb el sistema socioeconòmic, desenvolupaments normatius multinivell -local, estatal, transnacional, universal-garanties i protecció.

Tema 2: Indivisibilitat, interacció i relació dels drets humans: Qüestions conceptuals, legitimació en l'actuació dels tribunals i organismes responsables, aspectes procedimentals d'implementació, aspectes interpretatius.

Tema 3: Argumentació jurídica i drets humans.

Tema 5: Igualtat i dret antidiscriminatori: arguments auxiliars (discriminació sistèmica i interseccionalitat).

Tema 6: Mobilitat humana des del estàndard de drets humans.

Tema 7: Accés a la justícia i justícia del procés. Fonaments filosòfic-jurídics del dret a ser escoltat. Anàlisi filosòfic, sociològic i jurídic de l'accés. Teories de la justícia i justícia del procés.

Profesora Dra. ALICIA ARMENGOT VILAPLANA  (Derecho Procesal)

Tema 1. L'afecció de Drets Fonamentals en la tramitació d'un PROCÉS JUDICIAL

- Dret a la llibertat (detenció, presó provisional)

- Dret a la inviolabilitat del domicili (entrades i registres domiciliaris)

- Dret al secret de les comunicacions (intervencions telefòniques i telemàtiques; mesures d'investigació tecnològica: gravació de converses orals; dispositius tècnics de seguiment i localització de persones, registre de dispositius electrònics)

- Dret de defensa: la condició de investigat (imputat) i les seves repercussions processals i extraprocessals.

- Dret a la integritat física: les intervencions corporals per a l'obtenció d'ADN; dret a no patir tractes inhumans i degradants.

- Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge: el secret del sumari; els judicis paral·lels de la premsa; processos judicials i dret a la informació.

 

Profesora Dra. BEATRIZ BELANDO (Derecho Administrativo)

Tema 1. El dret a una bona Administració

objectius:

- Analitzar el concepte i fonament del Dret a una bona administració

- Examinar les implicacions que el reconeixement europeu d'aquest Dret s'està produint en els ordenaments jurídics

- Conèixer les diferents manifestacions d'aquest dret

- Analitzar les possibles confrontacions entre aquest dret i altres principis constitucionals com el principi de legalitat.

Tema 2. El dret a la tutela judicial efectiva i les seves limitacions pel Dret administratiu.

objectius:

- Examinar les limitacions quant a l'accés als tribunals contenciosos administratius (legitimació, objecte de la jurisdicció contenciosa administrativa, etc.)

- Conèixer les implicacions dels recursos administratius com a requisit previ a l'accés als tribunals i examinar possibles solucions

- Examinar les qüestions no resoltes connectades amb aquest dret: matèries de difícil accés (inactivitat, vies de fet, etc) o de difícil materialització (execució de sentències condemnatòries a l'Administració)

Tema 3. Drets fonamentals i Administració Pública.

objectius:

- Examinar les limitacions dels drets fonamentals en el marc dels procediments administratius

- Analitzar l'efectivitat de certs drets davant l'Administració

- Examinar el paper de l'Administració com a garant de certs drets, especialment els de naturalesa social

- Conèixer les limitacions de drets fonamentals del personal al servei de les administracions públiques

Tema 4. Violència de gènere i Administració pública.

objectius:

- Examinar les mesures preventives i repressives implementades per l'Administració per prevenir la violència de gènere

- El paper de la regulació pública dels mitjans de comunicació per prevenir la violència contra les dones

- Examinar les mitjanes assistencials desenvolupades per les Administració

Profesor Dr. RAFAEL BELLIDO PENADÉS (Derecho Procesal)

Tema 1. Principis i drets constitucionals en el procés

objectius:

- Conèixer el contingut i extensió d'algun o alguns principis i / o drets constitucionals en una o algunes classes de processos

- Examen bibliogràfic bàsic del tema

- Anàlisi dels casos i jurisprudència existent

- Reflexionar sobre l'àmbit d'estudi i sobre els problemes que genera

Tema 2. La protecció jurisdiccional de drets fonamentals en el recurs de cassació civil

objectius:

- Conèixer l'extensió de l'àmbit d'aquest recurs en relació amb els drets fonamentals que són susceptibles de protecció mitjançant el mateix

- Examen bibliogràfic bàsic del tema

- Anàlisi dels casos i jurisprudència existent

- Reflexionar sobre l'àmbit d'estudi i sobre els problemes que genera

Tema 3. La protecció de drets fonamentals i el nou règim d'admissió del recurs d'empara

objectius:

- Analitzar el nou règim d'admissió del recurs d'empara

- Comparar amb el sistema establert en altres ordenaments estrangers

- Anàlisi dels casos i jurisprudència existent

- Reflexionar sobre la pràctica existent

Tema 4. Procés penal i drets fonamentals

Profesor Dr. EMILIANO BORJA JIMÉNEZ (Derecho Penal)

Tema 1. Globalització i concepcions penals

objectius:

- Analitzar el pensament que sobyace en els processos de globalització econòmica

- Analitzar els corrents del pensament penal que s'inspiren en la ideologia de la globalització

- Compararar les diferents concepcions penals en els seus espais nacionals i en un context globalitzador

Tema 2. Aspectes penals de la Cort Penal Internacional

objectius

- Conèixer la regulació jurídica, estructura i funcionament de la Cort Penal Internacional

- Extreure els principis i els elements juridicopenals més rellevants de l'Estatut de Roma

- Determinar la crítica a la construcció del sistema penal internacional

- Establir la posició de la Cort Penal Internacional i la seva influència real en els espais nacionals i en el marc internacional

Tema 3. Drets humans i diversitat cultural en relació amb comunitats indígenes

objectius:

- Analitzar alguns aspectes del dret intern de les comunitats indígenes de Llatinoamèrica

- Comparar les mesures punitives utilitzades en els sistemes oficials i en els sistemes dels pobles originaris

- Determinar l'abast del principi de respecte als drets humans en relació amb el principi de respecte a la diversitat cultural

Profesora Dra. Mª BELÉN CARDONA RUBERT (Derecho del Trabajo)

Tema 1. Tecnologies de la informació i comunicació i el dret a la intimitat del treballador.

objectius:

- Conèixer límits entre poders empresari i drets del treballador

- Conseqüències de la utilització de les TIC sobre el contracte de treball

Tema 2. Participació i plans d'igualtat en l'empresa

objectius:

- Conèixer el concepte d'igualtat en l'ordenament internacional i nacional

- Distingir les formes de participació dels representants dels treballadors en matèria d'igualtat

- Contingut de les mesures d'igualtat

- Els plans d'igualtat

Tema 3. Procés de tutela de la llibertat sindical i altres drets fonamentals

objectius:

- Conèixer l'àmbit del procés

- Conèixer la legitimació processal

- Conèixer les especialitats del procés

Profesora Dra. VICENTA CERVELLÓ DONERIS (Derecho Penal)

Tema 1. La situació de la dona en el Dret Penal

objectius:

- Conèixer les situacions de desigualtat de la dona en el Dret Penal

- Analitzar les situacions legislatives de desigualtat més importants

- Analitzar la jurisprudència més recent sobre igualtat i gènere en l'àmbit penal

- Reflexionar sobre igualtat i discriminació en la dona reclusa

Tema 2. Protecció penal davant la violència de gènere

objectius:

- Conèixer les diferents diferències conceptuals de la violència familiar i masclista

- Comparar els diferents períodes legislatius de la violència de gènere

- Analitzar els diferents elements típics en la jurisprudència

Tema 3. Drets humans i privació de llibertat

objectius:

- Conèixer la situació dels drets humans de les persones preses

- Analitzar la regulació legal dels drets humans a la normativa penitenciària

- Analitzar la vulneració i els mecanismes de protecció dels drets constitucionals a les presons, centres de detenció i centres d'internament d'estrangers

Profesora Dra. ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO (Derecho Penal)

Tema 1. Violència de Gènere

objectius:

- Anàlisi sistemàtica de la legislació penal i extrapenal

- Estudi de casos i de la jurisprudència

- Anàlisi de les polítiques de prevenció de la violència de gènere

- Estudi comparat amb legislacions estrangeres

Tema 2. Drets dels menors

objectius:

- Anàlisi sistemàtica de la regulació penal i de protecció de menors

- Estudi de casos i de la jurisprudència

- Estudi mecanismes de prevenció de la delinqüència juvenil

- Estudi comparat amb legislacions estrangeres

Tema 3. Protecció del medi ambient

objectius

- Anàlisi sistemàtica de la regulació penal i administrativa en matèria de protecció del medi ambient

- Estudi de casos i de la jurisprudència

- Estudi comparat amb legislacions estrangeres

Profesor Dr. LUÍS ANDRÉS CUCARELLA GALIANA (Derecho Procesal)

Tema 1:

Sistemes supranacionals de protecció dels drets humans

objectius:

- Conèixer l'origen i l'evolució del sistema europeu de protecció dels drets humans.

- Conèixer el procés seguit davant el Tribunal Europeu de Drets Humans.

- Analitzar el sistema confrontant-lo amb l'iberoamericà de protecció dels drets humans i l'africà.

- Concretar els mecanismes processals per dotar d'efectivitat a les sentències dictades pels Tribunals supranacionals de protecció dels drets humans.

Tema 2:

Les accions d'empara o tutela per a la protecció dels drets fonamentals

objectius:

- Conèixer els sistemes nacionals en els quals la protecció es presta exclusivament per la jurisdicció ordinària.

- Conèixer els sistemes nacionals en els quals s'estableix un sistema de doble empara: l'ordinari i el constitucional.

- Conèixer l'àmbit competencial dels Tribunals Constitucionals europeus i el paper d'aquests tribunals en la protecció dels drets fonamentals.

- Conèixer el sistema d'empara espanyol i els desafiaments que presenta.

tema 3

Paper de la Jurisdicció en la protecció i en la limitació de drets fonamentals

objectius:

- Conèixer l'àmbit d'actuació del poder judicial en un Estat social i democràtic de Dret.

- Concretar el paper dels jutges en la delimitació dels drets fonamentals.

- Concretar les garanties necessàries perquè pugui limitar jurisdiccionalment un dret fonamental.

tema 4

Protecció jurisdiccional del dret fonamental a comunicar i rebre informació veraç

objectius

- Delimitació constitucional del dret fonamental a comunicar i difondre informació veraç.

- Identificació dels supòsits de lesió.

- Concretar l'abast del dret de rectificació.

- Determinació dels mecanismes processals de protecció del dret fonamental.

tema 5

Limitació jurisdiccional del dret fonamental a la integritat física

objectius

- Concretar l'abast del dret fonamental.

- Determinar els supòsits en els quals la jurisdicció pot adoptar decisions de limitació de l'esmentat dret.

Profesor Dr. JOSÉ ELÍAS ESTEVE MOLTÓ (Derecho Internacional)

Tema 1. Empreses transnacionals i drets humans

objectius:

- Examinar la regulació de les Nacions Unides davant els abusos dels drets humans de les empreses transnacionals

- Analitzar casos i jurisprudència existent

- Identificar la interacció entre empreses i governs

Tema 2. Jurisdicció universal vs. real politik

objectius:

- Anàlisi de casos controvertits de jurisdicció universal

- Examen de la interferència política en els processos judicials

- Motivacions de la reforma de l'article 23. 4 de la LOPJ a Espanya

Tema 3. Drets Humans a Àsia

objectius:

- Les llacunes jurídiques regionals: absència d'una Convenció i un Tribunal de Drets Humans regional

- Anàlisi de casos pràctics: Xina, Birmània, Sri Lanka, ...

- Opcions jurídiques per a l'accés a la justícia de les víctimes

Tema 4. Responsabilitat penal internacional per la comissió de crims internacionals

objectius:

- Genocidi.

- Crims de lesa humanitat.

- Crims de guerra.

- Anàlisi de la jurisprudència en la matèria dels tribunals penals de l'Antiga Iugoslàvia, Rwanda, Tribunal Penal Internacional, tribunals nacionals ...

- ¿Feia un nou tipus de crim internacional ambiental?

Tema 5. Sistema Universal de Protecció dels Drets Humans

objectius

- Tractats de protecció dels Drets Humans.

- Mecanismes convencionals: informes periòdics pels Estats part. Queixes entre els Estats. Denúncies de particulars.

- Mecanismes extraconvencionals: els procediments de la Resolució 1235: Procediments temàtics, per països i accions urgents. El procediment de la Resolució 1503. L'examen periòdic universal.

Tema 6. L'ús de la força i els Drets Humans

 objectius

- Orígens de la ingerència humanitària.

- La responsabilitat de protegir.

- Anàlisi de conflictes: Líbia, Síria ...

Profesora Dra. GEMMA FABREGAT MONFORT (Derecho del Trabajo)

Tema 1. La discriminació de gènere en l'àmbit laboral

objectius:

- Conèixer els mecanismes de garantia i prevenció

- Analitzar els casos i jurisprudència existent

- Comparar les garanties jurídiques existents en altres estats

- Reflexionar sobre les bones pràctiques existents

Tema 2. Els plans d'igualtat com a mecanisme de tutela antidiscriminatòria

objectius

- Conèixer les peculiaritats que suposa en garantia i prevenció

- Comparar amb altres mecanismes de tutela

- Reflexionar sobre les bones pràctiques existents

- Analitzar els casos i jurisprudència existent

Tema 3. Els drets fonamentals en la relació laboral

objectius

- Conèixer el marc normatiu dels drets fonamentals

- Analitzar la jurisprudència sobre la interpretació dels drets fonamentals en la relació laboral

- Explorar la utilització de les protocols com a bona pràctica de tutela de drets fonamentals

Profesora Dra. CRISTINA GARCÍA PASCUAL (Filosofía del Derecho)

Tema 1. Teories i filosofies del Dret i les relacions internacionals

objectius:

- Explicar, analitzar i criticar la teoria

- Mostrar la seva actualitat i conseqüències pràctiques

- Relacionar la teoria amb el debat actual a la Filosofia del Dret

Tema 2: Justícia transicional i globalització jurídica (Retribució, reparació i Justícia social en temps de transició, responsabilitat col·lectiva i culpa individual, memòria històrica)

objectius:

- Explicar i analitzar el tema

- Analitzar casos i jurisprudència al respecte

- Relacionar el tema amb el debat actual a la Filosofia del Dret

Tema 3: Ciutadania i cosmopolitisme (drets i ciutadania cosmopolita, Estat mundial, constitucionalisme mundial ...)

objectius:

- Explicar i analitzar el tema

- Mostrar la seva actualitat i la seva rellevància jurídica

- Relacionar el tema amb el debat actual a la Filosofia del Dret

Tema 4: Teories feministes del dret (discriminació, autonomia i igualtat, biopolítica i biodret, multiculturalisme i drets de les dones)

objectius:

- Explicar i analitzar el tema

- Reflexionar sobre les bones pràctiques existents

- Relacionar el tema amb el debat actual a la Filosofia del Dret

Profesor Dr. JOSÉ GARCÍA AÑÓN (Filosofía del Derecho)

Tema 1. Mutilació Genital Femenina

objectius:

- Conèixer els mecanismes de garantia i prevenció

- Analitzar els casos i jurisprudència existent

- Comparar les garanties jurídiques existents en altres estats

- Reflexionar sobre les bones pràctiques existents

Tema 2. Discriminació racial i ètnica

objectius:

- Conèixer els mecanismes de garantia i prevenció

- Comparar les garanties jurídiques existents en altres estats

- Reflexionar sobre les bones pràctiques existents

- Analitzar els casos i jurisprudència existent

Tema 3. Docència dels drets humans

objectius:

- Conèixer les metodologies per a l'ensenyament dels drets humans

- Analitzar experiències i bones pràctiques en les docència dels drets humans

- Explorar la utilització de les TIC per a la docència dels drets humans

Profesor Dr. RICARDO JUAN SÁNCHEZ (Derecho Procesal)

Tema 1. L'accés a la justícia

objectius:

- Analitzar el concepte i fonament del dret d'accés a la justícia.

- Determinar el contingut mínim del dret d'accés a la justícia amb l'estàndard internacional dels drets humans.

- Examinar el dret d'accés a la justícia com a instrument d'altres drets.

- Examinar i comparar les polítiques d'accés a la justícia en la Unió Europea.

- Examinar les polítiques de restricció del dret d'accés a la justícia a Espanya

- Analitzar els fenòmens de private enforcement i public enforcement com manifestacions essencials de promoció de la justícia

Tema 2. El procés penal i la limitació dels drets fonamentals

objectius:

- Analitzar els fonaments de la limitació dels drets fonamentals en el marc d'un procés penal

- Determinar els límits a la restricció dels drets fonamentals d'acord amb els estàndards internacionals sobre els drets humans

- Determinació de les conseqüències de la indeguda limitació dels drets fonamentals en el procés penal

- Detectar i analitzar les noves formes de limitació dels drets fonamentals en el procés mitjançant l'ús de les noves tecnologies

- Analitzar les propostes de reforma del procés penal espanyol i la seva incidència sobre els drets fonamentals

- Analitzar els principis aplicables per a l'adopció processal de les mesures de seguretat

Profesor Dr. JAVIER DE LUCAS (Filosofía del Derecho)

Tema 1. Polítiques migratòries i d'asil.

Tema 2. Migracions i drets humans.

Tema 3. Desobediència i dret de resistència.

Tema 4. Democràcia i ciutadania.

Tema 5. Educació en drets humans.

Tema 6. Cinema i dret.

Profesora Dra. ELENA MARTÍNEZ GARCÍA (Derecho Procesal)

Tema 1. Dret i Violència de Gènere: Claus per a una transformació social

objectius:

- Conèixer la universalitat del conflicte de gènere, les seves arrels i el seu significat en el nostre context constitucional.

- Conèixer la complexitat i transversalitat d'aquest tipus de violència i les seves formes de prevenció i eradicació en el marc de la LO 1/2004, de 29 de Desembre.

- Conèixer els problemes que la seva prevenció i eradicació ofereix en el context europeu i internacional.

Tema 2. Justícia Restaurativa: La transformació del model processal vuitcentista

objectius:

- Analitzar les fórmules de Justícia Restaurativa com a exercici de llibertat.

- Conèixer els límits i riscos en estructures socials de desequilibri i l'abast del fenomen de litigació massiva.

- Analitzar la Justícia Restaurativa en el marc dels diferents tipus de procés en

Espanya.

Tema 3. Tutela dels interessos supraindividuals en el Segle XXI

objectius:

- Conèixer els conceptes d'interès social vs. l'interès individual i fer una delimitació constitucional i ideològica.

- Analitzar el fenomen de la globalització com a fenomen de masses i la conseqüent transformació dels instruments de tutela dels interessos col·lectius i difusos

- Cohonestar els conceptes de Justícia Restaurativa i interessos supraindividuals

Profesora Dra. RUTH MESTRE I MESTRE (Filosofía del Derecho)

Tema 1. Drets sexuals i reproductius

objectius:

- Conèixer el concepte i la justificació dels drets sexuals i reproductius

- Anàlisi jurisprudencial dels drets sexuals i reproductius en la jurisprudència espanyola i europea

- Els drets sexuals i reproductius en perspectiva intercultural i internacional

- Les violacions actuals / recents dels drets sexuals i reproductius en el context europeu i la responsabilitat dels estats

- Anàlisi de les últimes normes i modificacions legislatives relatives al sistema de sexe /

gènere i als drets sexuals i reproductiu

Tema 2. Feminismes i interculturalitat

objectius:

- Identificació de les diferents teories i epistemologies feministes

- Doble discriminació vs Interseccionalitat: els encreuaments de sistemes d'opressió i els drets de les dones

- Identitats

- Feminisme hegemònic vs feminisme postcolonial i feminisme des dels marges

- Estudi de propostes concretes: Martha Nussbaum, Ch. T. Mohanty, A. Sachar ...

Tema 3. Teoria feminista i teoria del Dret

objectius:

- Epistemologies feministes i Dret

- Història dels drets de les dones

- Història de la teoria feminista del Dret

Tema 4. Teories de la democràcia

objectius:

- Models de Democràcia.

- Participació política.

- Legitimació de les democràcies constitucionals.

- Democràcia i Justícia.

Profesor Dr. JAVIER PALAO GIL (Historia del Derecho)

Tema 1. Violència extrema, violació de drets i memòria històrica en el segle XX

objectius:

- Estudiar i descriure un suposat històric concret

- Anàlisi de la documentació existent i consultable generada pel procés estudiat

- Establir comparacions amb altres casos i models coneguts

- Determinar els caràcters més rellevants i classificar-lo en una determinada categoria

- Descriure, si escau, els mecanismes de reconciliació, recuperació de la memòria i rehabilitació de les víctimes presents en el procés

Tema 2. Drets polítics i llibertats públiques a l'Europa del segle XIX

objectius:

- Estudiar la gènesi d'un determinat dret o llibertat (o d'un conjunt homogeni d'ells) en el sistema legal i constitucional d'un país europeu

- Analitzar i exposar les influències doctrinals i acadèmiques presents a l'origen del procés

- Analitzar i exposar els debats parlamentaris i les discussions polítiques i socials entorn de la plasmació legal del dret o llibertat concrets

- Estudiar la seva aplicació i eficàcia pràctiques un cop promulgats: jurisprudència, doctrina, ensenyament a les universitats, etc.

Profesora Dra. PILAR POZO SERRANO (Derecho Internacional)

Tema 1. Dret Internacional Humanitari: problemes d'actualitat

objectius:

- Identificar algun aspecte o tendència dels conflictes armats actuals que plantegen problemes quant a la interpretació i aplicació de les normes existents

- Analitzar la pràctica i jurisprudència internacional existent sobre aquest particular

- Conclusions sobre l'estat actual de la qüestió

Tema 2: Negociació diplomàtica i solució de conflictes a l'Orient Mitjà

objectius:

- Delimitar un procés de negociació diplomàtica

- Estudiar les opcions existents i les etapes. Distingir resolució i gestió de conflicte

- La intervenció de tercers, les seves funcions i repercussió sobre el procés

- Conclusions sobre l'estat actual del procés

Profesora Dra. CONSUELO RAMÓN (Derecho Internacional)

Tema 1. La utilització de la força armada en la lluita contra el terrorisme internacional i el respecte dels drets.

Tema 2. La 'intervenció humanitària': concepte i límits. Les dificultats per aprovar una intervenció en la guerra de Síria

Tema 3. La protecció dels refugiats: anàlisi de la normativa internacional vigent.

Profesora Dra. ROSARIO SERRA CRISTÓBAL (Derecho Constitucional)

 

Tema 1. Terrorisme vs. drets fonamentals

objectius:

- Reflexionar sobre el terrorisme gihadista com a risc per a la seguretat

- Conèixer les mesures acordades contra aquest fenomen

- Analitzar els efectes que poden tenir contra les drets fonamentals.

- Equilibri seguretat vs. llibertat

Tema 2. Dona i igualtat. Dones en situació de doble discriminació

objectius:

- Analitzar el concepte de doble discriminació

- Comparar les dificultats i situació en què es troba qualsevol dona amb la d'aquelles altres en què concorre algun altre element discriminatori

- Estudiar supòsits concrets de doble discriminació

Tema 3. El dret a una justícia imparcial i independent

objectius:

- El dret del justiciable que la seva causa sigui decidida per un jutge imparcial

- Elements que poden condicionar la imparcialitat del jutge

- La interpretació judicial favorable a l'exercici dels drets fonamentals

Profesora Dra. ÁNGELES SOLANES CORELLA (Filosofía del Derecho)

Tema 1. Drets humans i fluxos migratoris

objectius:

- Conèixer la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya:

qüestions relacionades amb la seva aplicació pràctica

- Estudiar el Dret comparat en l'àmbit de l'estrangeria

- Reflexionar sobre ciutadania i nacionalitat

- Analitzar els processos d'integració, exclusió i normalització

- Tenir en compte el tractament de la immigració als mitjans de comunicació

Tema 2. Drets humans i pobresa

objectius:

- Pensar a propòsit de la pobresa i justícia social

- Analitzar casos concrets de desigualtat, pobresa i privació

- Reflexionar sobre l'exclusió i el desenvolupament social a Espanya

Tema 3. Pluralisme cultural i debats contemporanis

objectius:

- Fer recerca sobre cultures i pluralisme: pluralisme cultural i religiós

- Reflexionar sobre universalisme i relativisme cultural

- Identificar problemes conceptuals i normatius de la interculturalitat i els drets humans

- Analitzar polítiques públiques de foment del pluralisme

Tema 4. Argumentació i conflictes constitucionals

objectius:

- Identificar alguns conflictes de drets fonamentals i ponderació

- Fer servir la teoria de l'argumentació

- Investigar l'avaluació i els contextos argumentatius

- Estudiar el raonament judicial

Tema 5. Deontologia de les professions jurídiques

objectius:

- Conèixer les relacions entre els drets humans i la deontologia de les professions jurídiques

- Reflexionar sobre l'ètica dels advocats en l'Estat de Dret

- Reflexionar sobre l'ètica dels jutges en l'Estat de Dret

Tema 6. Educació en Drets Humans

Objectius:

- Estudiar els vincles entre Drets Humans, societat civil i educació per a la ciutadania.

- Entendre el dret a la formació com una defensa de la igualtat d'oportunitats.

- Comprendre els Drets Humans com a cultura de pau.

- Reflexionar sobre l'educació formal i informal sobre els Drets Humans.

- Analitzar la transcendència de l'educació dels Drets Humans a la discriminació social.

- Analitzar la funció de l'educació dels drets humans en els diferents nivells educatius.

Profesor Dr. ROBERTO VICIANO PASTOR (Derecho Constitucional)

Tema 1. La reforma de la Constitució espanyola de 2011

objectius

- Analitzar si la reforma constitucional afecta al que estableix el Títol preliminar de la

Constitució

- Analitzar si la via utilitzada per a la reforma ha estat l'adequada

- Analitzar el procediment de reforma constitucional utilitzat i els problemes derivats del mateix

Tema 2. L'Estat social i democràtic de Dret en el marc de la crisi econòmica mundial

objectius

- Analitzar que ha significat dogmàticament i en la nostra jurisprudència constitucional el concepte d'Estat Social i Democràtic de Dret

- Analitzar si a la llum de les actuacions, tant nacionals com supranacionals, dels poders públics, pot seguir afirmant-se que vivim en un Estat social i democràtic de Dret.

- Analitzar els problemes constitucionals derivats de la possible violació de les categories que fonamenten l'Estat Social i Democràtic de Dret

Tema 3. La protecció dels drets socials en el nou constitucionalisme llatinoamericà

objectius:

- Analitzar la regulació sobre drets socials en el nou constitucionalisme llatinoamericà

- Analitzar els mecanismes de garantia jurisdiccional existents i la seva efectivitat

- Analitzar els mecanismes de garantia existents en les polítiques legislativa i governamental sobre el tema

Profesores Drs. TOMÁS S. VIVES ANTÓN/ JUAN C. CARBONELL MATEU/ ELENA G. GÓRRIZ ROYO (Derecho Penal)

Tema 1. La protecció dels drets en l'àmbit penal

objectius:

- Conèixer els mecanismes de protecció

- Comparar amb mecanismes de tutela jurídica existents en altres estats

- Anàlisi de casos i jurisprudència aplicable

- Identificar i reflexionar possibles pràctiques aplicables

Tema 2. El principi de legalitat penal i la presumpció d'innocència

objectius:

- Conèixer els problemes existents per donar vigència al principi de legalitat en matèria penal

- Analitzar la presumpció d'innocència com a criteri d'aplicació de la norma penal

- Reflexionar sobre la presumpció d'innocència com a regla de judici i la seva problemàtica processal

- Estudiar els problemes a què es dirigeix ​​la presumpció d'innocència com a regla de tractament

- Conèixer la jurisprudència aplicable

Tema 3. El principi de proporcionalitat en sentit ampli i estricte: en especial, el postulat de ofensivitat

objectius:

- Conèixer els àmbits en què aquest principi pot dotar de protecció als drets fonamentals

- Anàlisi de les vulneracions del postulat de ofensivitat i de la funció de garantia del bé jurídic

- Reflexionar sobre la política criminal actual expansiva i en l'ampliació del catàleg de béns jurídics tutelables

Tema 4. El principi "ne bis in idem"

objectius:

- Conèixer la problemàtica a què aquest principi va dirigit, en relació amb la delinqüència creada recentment "ex novo"

- Analitzar les qüestions que se susciten respecte a la perspectiva material del principi

- Reflexionar sobre els problemes i propostes de millora relacionats amb el vessant processal

- Anàlisi de casos i jurisprudència aplicable

Tema 5. El principi de culpabilitat

objectius:

- Conèixer la seva fonamentació actual

- Reflexionar sobre les relacions amb la presumpció d'innocència en diferents àmbits

- Anàlisi de casos i jurisprudència aplicable

Tema 6. El "nou dualisme" en Dret Penal: l'auge de la seguretat i la crisi del principi de culpabilitat.

objectius:

- Analitzar les noves direccions polític-criminals, en què es recorre sistemàticament a la idea de seguretat.

- Estudiar la crisi del principi de culpabilitat com a límit al poder punitiu de l'Estat, i la seva relació amb la dignitat com a fonament de l'estat de Dret.

- Analitzar la "nova" forma d'entendre la relació entre penes i mesures de seguretat.

- Qüestionar la constitucionalitat de l'acumulació de conseqüències jurídiques.

- Qüestionar la constitucionalitat de les mesures postpenitenciarias: llibertat vigilada, custòdia de seguretat i tractaments especials de compliment.

- Analitzar la jurisprudència al respecte del TEDH i de la CIDH.

Profesor Dr. LUÍS ANDRÉS CUCARELLA GALIANA (Derecho Procesal)

     Tema 1:

Sistemes supranacionals de protecció dels drets humans

objectius:

- Conèixer l'origen i l'evolució del sistema europeu de protecció dels drets humans.

- Conèixer el procés seguit davant el Tribunal Europeu de Drets Humans.

- Analitzar el sistema confrontant-lo amb l'iberoamericà de protecció dels drets humans i l'africà.

- Concretar els mecanismes processals per dotar d'efectivitat a les sentències dictades pels Tribunals supranacionals de protecció dels drets humans.

Tema 2:

Les accions d'empara o tutela per a la protecció dels drets fonamentals

objectius:

- Conèixer els sistemes nacionals en els quals la protecció es presta exclusivament per la jurisdicció ordinària.

- Conèixer els sistemes nacionals en els quals s'estableix un sistema de doble empara: l'ordinari i el constitucional.

- Conèixer l'àmbit competencial dels Tribunals Constitucionals europeus i el paper d'aquests tribunals en la protecció dels drets fonamentals.

- Conèixer el sistema d'empara espanyol i els desafiaments que presenta.

tema 3

Paper de la Jurisdicció en la protecció i en la limitació de drets fonamentals

objectius:

- Conèixer l'àmbit d'actuació del poder judicial en un Estat social i democràtic de Dret.

- Concretar el paper dels jutges en la delimitació dels drets fonamentals.

- Concretar les garanties necessàries perquè pugui limitar jurisdiccionalment un dret fonamental.

tema 4

Protecció jurisdiccional del dret fonamental a comunicar i rebre informació veraç

objectius

- Delimitació constitucional del dret fonamental a comunicar i difondre informació veraç.

- Identificació dels supòsits de lesió.

- Concretar l'abast del dret de rectificació.

- Determinació dels mecanismes processals de protecció del dret fonamental.

tema 5

Limitació jurisdiccional del dret fonamental a la integritat física

objectius

- Concretar l'abast del dret fonamental.

- Determinar els supòsits en els quals la jurisdicció pot adoptar decisions de limitació de l'esmentat dret.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies