Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Criteris d’admissió específics. En el cas de llicenciats o graduats, es demana dues cartes de presentació signades per professors de les seues respectives llicenciatures o títols previs, o de qualsevol altre programa acadèmic.  En el cas dels diplomats es requereix la superació de 30 crèdits de complements a la formació. La Comissió de Coordinació Acadèmica, o ens que delegue, decidirà quines assignatures cal cursar en el grau d'Economia entre les assignatures de la intensificació curricular Empresa i Economia.

Requisit de coneixement de l’anglés.

L'estudiant haurà d'acreditar almenys una de les opcions següents:

· Nivell B2, o equivalent.

· Acreditació d'haver cursat estudis reglats previs (batxiller, grau
o postgrau) en anglés.

La Comissió Acadèmica del màster podrà contemplar la possibilitat de realitzar
una entrevista amb l'estudiant per a determinar si efectivament el seu coneixement
d’anglés s'adequa a les necessitats del màster.


Criteris d'admissió i ponderacions


Es consideren els següents criteris d'admissió, amb el pes en el total 
de la baremació indicada en parèntesi: 

· Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic: 80%

· Afinitat curricular (haver cursat amb anterioritat assignatures afins al
màster, incloent assignatures analític matemàtiques i estadístiques): 20%