Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Resum dels cursos

Macroeconomia

Aquesta assignatura presenta els elements clau de la teoria macroeconòmica moderna. Es fa especial èmfasi en la comprensió dels diferents enfocaments teòrics i la seua pertinència per a la política macroeconòmica mitjançant l'examen dels aspectes tant reals com monetaris de les economies. En finalitzar l'assignatura, l’alumnat ha d'estar familiaritzat amb els següents temes: Creixement Econòmic, Desocupació, Cicle de Negocis i Política Monetària, i Teoria del Consum i la Inversió. Les classes teòriques s'utilitzaran per a resoldre problemes i introduir l'ús de MATLAB i DYNARE per a construir, resoldre i simular models simples d'equilibri general dinàmic i estocàstic.

 

Microeconomia

La teoria microeconòmica es basa en un conjunt de supòsits coherents que tenen per objecte proporcionar als agents econòmics models sistemàtics i realistes de presa de decisions que ens permeten analitzar situacions socioeconòmiques com les assignacions de mercat, el procés de negociació o els problemes d'elecció social. Aquesta assignatura presenta les eines fonamentals que es necessiten per a analitzar aquestes situacions. Primer ens centrem en el problema de la decisió del consumidor (teoria del consumidor) amb una informació fefaent; a continuació, passem als entorns estocàstics i introduïm els resultats més fonamentals de la Teoria de la Decisió sota el risc i la incertesa. Aquestes eines estableixen les bases per a l'anàlisi del model de mercat bàsic, el model de mercat perfectament competitiu que s'analitza des d'una perspectiva d'equilibri general. L'assignatura finalitza amb la presentació dels principals resultats de l'economia del benestar, als quals segueixen els fonaments de la Teoria de l'Elecció Social.

 

Econometria

Aquesta assignatura presenta els mètodes bàsics aplicables a l'anàlisi economètrica i la seua aplicació per l'economia. L'objectiu principal de l'assignatura és ensenyar a l’alumnat com convertir-se en persones consumidores i productores crítiques de la investigació empírica. Això s'aconsegueix centrant-se tant en les propietats teòriques com en l'aplicació pràctica de les tècniques. L'assignatura comença introduint el model de regressió lineal clàssic, suposats sobre les variables explicatives i les pertorbacions, propietats de l'estimador de mínims quadrats i proves d'hipòtesis. La primera part d'aquesta assignatura intenta proporcionar una base homogènia a tot l’alumnat, per a alumnat amb formació prèvia en econometria i per a alumnat que no posseeix aquesta formació. En la segona part de l'assignatura s'introdueixen les característiques de les pertorbacions no esfèriques i el model de mínims quadrats generalitzats, les qüestions de qualitat endògena i l'estimació de les variables instrumentals, el mètode generalitzat dels moments, el mètode de la màxima versemblança i l'estimació de les equacions simultànies. L'assignatura d'econometria també té com a objectiu desenvolupar la capacitat de l’alumnat per a aplicar els mètodes a dades reals utilitzant el programa d'econometria STATA.

 

Mètodes Quantitatius

L'assignatura Mètodes Quantitatius en Economia se centra en Mètodes i Models de Dinàmica Econòmica. Té com a finalitat capacitar a l'alumnat per a tractar les Equacions Diferencials Ordinàries i les Equacions de Diferència com a eines indispensables per a analitzar el comportament, amb el pas del temps, de qualsevol situació econòmica. Es mostraran mètodes específics per a analitzar l'estabilitat de les solucions en temps continu i discret. A més, l'estudi dels sistemes d'equacions conduirà a l'anàlisi dels sistemes dinàmics simultanis.

 

Seminari en Economia

El Seminari en Economia reuneix diverses activitats que l’alumnat ha de dur a terme durant els dos quadrimestres (assistència als seminaris, així com una preparació prèvia d’aquests i tasques posteriors).

 

Macroeconometría

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir a l’alumnat en els fonaments de l'anàlisi de les sèries temporals contemporànies. L'enfocament del curs és pràctic en la seua major part, encara que els fonaments teòrics també formaran part del material didàctic i de les classes. S'espera que l’alumnat aprenga les eines bàsiques que s'utilitzen actualment en el món de la macroeconomia, així com que interpreten els resultats dels articles d'investigació a mesura que es publiquen en les revistes científiques. El curs comença amb una revisió de l'anàlisi univariat de les dades estacionàries, seguit dels principals conceptes de les dades no estacionàries i de les proves més freqüents per a la determinació de l'ordre d'integració de les variables. La tercera lliçó començarà amb la definició dels mètodes de co-integració i d'equació única per a la prova i l'estimació. Finalment, l'última lliçó es dedicarà a l'anàlisi multivariada de sèries temporals amb models VAR. Durant les pràctiques de laboratori, l'alumnat utilitzarà programes informàtics d'econometria per a aplicar a les dades reals els conceptes i mètodes ja estudiats en classe. En aquestes pràctiques triarem principalment programari de codi obert, com a R i GRETL, encara que no podem descartar l'ús d'altres programes si són més adequats per a un tema o prova en particular.

 

Temes de Macroeconomia Internacional

L’objectiu d’aquesta assignatura és l’anàlisi de l’atur i la dinàmica del mercat laboral, els efectes reals de la política monetària, els models clàssics d’economia monetària, els models amb rigideses nominals, la política monetària, les regles dels tipus d’interés, les polítiques òptimes, el compromís front la discrecionalitat, així com la interacció entre les polítiques fiscals i monetàries.

 

Economia basada en Agents

La ECBA aborda, de manera íntegra, qüestions com l'aparició de regularitats estadístiques agregades, les propietats de distribució, la interacció i coordinació econòmiques, els sistemes complexos, els experiments computacionals, les simulacions de Montecarlo, la informació asimètrica entre els agents, la competència imperfecta i les fallades de coordinació en situacions econòmiques fóra d'equilibri.

 

Economia Experimental

Aquesta assignatura aborda l'ús de la Teoria de la decisió i els jocs en l'anàlisi econòmica avançada, el coneixement de les troballes experimentals més importants realitzats en l'economia experimental, el disseny de qüestionaris sobre problemes econòmics, així com els experiments de laboratori i l'ús d'incentius econòmics per a obtenir preferències.

 

Economia del Comportament

L’assignatura estudia una sèrie de conceptes bàsics sobre l’economia del comportament. Aquests conceptes són fonamentals per comprendre el contingut d’altres matèries. S’analitzen fins quatre temes generals (negociació, coordinació, economia pública i mercat) en els que l’economia del comportament es desenvolupa en profunditat.

 

Big Data en Economia

Aquesta assignatura tracta de submergir l’alumnat en el funcionament i enteniment del potencial de la informació de Big Data per a l’anàlisi de matèries d’alt interès econòmic. Per tant, es tracta de familiaritzar a l’alumnat del Màster en Economia amb conjunts de dades o combinacions de conjunts de dades la grandària de les quals (volum), complexitat i velocitat de creixement (velocitat) dificulten la seua captura, gestió, processament o anàlisi amb eines convencionals. Aquesta assignatura ensenyarà a l’alumnat les grans possibilitats que la utilització d’aquestes dades proporciona per a l’estudi de temes econòmics.

 

Microeconometria

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a les i els economistes coneixements suficients sobre els temes més actuals en matèria de microeconomia, de manera que puguen triar els estimadors més adequats i explotar tant les bases de dades com els models econòmics. El programa està dissenyat per a respondre a les necessitats dels equips investigadors i professionals quan treballen amb dades reals, on una dimensió important en la unitat d'anàlisi és l'individu. Per a això és necessari utilitzar microdades i emprar tècniques avançades de (micro) econometria. El contingut pràctic d'aquest curs té dos objectius: d'una banda, el coneixement i maneig del paquet estadístic-economètric STATA; d'altra banda, i en cadascun dels temes, poder resoldre casos pràctics que requerisquen l'ús dels diversos estimadors explicats en la part teòrica del programa. El programa cobreix dades de panell, elecció discreta, censura, dades de comptatge, anàlisi de duració i altres temes avançats.

 

Comerç Internacional

L’objectiu de l’assignatura de Comerç Internacional és l’estudi de models teòrics que ens ajuden a comprendre per què es produeixen intercanvis entre països i, en cada cas, quins són els guanys d’aquests intercanvis. L’assignatura explora la primera teoria “clàssica” de comerç lliure amb rendiments constants a escala. També s’aborda la “Nova Teoria de Comerç”, que explora el paper de les economies d’escala en el comerç. Per últim, es fa una presentació dels models teòrics desenvolupats en el marc de la “Nova-Nova Teoria del Comerç Internacional”, que examina el paper de l’heterogeneïtat de les empreses i l’existència de costos enfonsats en el comerç, Malgrat que la majoria dels temes comprenen les raones per les quals els països intercanvien béns i quina és la font dels lucres derivats del comerç, també s’examinarà breument el moviment internacional de factors (corrents migratòries i inversió estrangera directa) i el fenomen de “l’externalització” internacional (o fragmentació internacional de les cadenes de valor.

 

Integració monetària i financera

L’objectiu d’aquesta assignatura és dotar a l’alumnat d’una comprensió crítica de les qüestions econòmiques en el debat sobre la integració financera i monetària, fent especial èmfasi en la zona euro. L’assignatura proporciona una mescla de informació descriptiva, teoria i anàlisi empírica. També s’insisteix en les qüestions econòmiques, però aquestes qüestions s’estudien en el seu context polític i social. L’anàlisi teòrica forma part essencial de la matèria i requereix un nivell mitjà de coneixements en micro i macroeconomia. Es para esment a les àrees de política en les quals la coordinació de la UE ha avançat més: la integració monetària i fiscal i el mercat interior. Es té com a principal objectiu proporcionar fonaments bàsics per a analitzar els efectes econòmics dels processos de integració monetària, utilitzant com a estudi de cas l’experiència europea. Aquesta teoria abraça tant la teoria com la pràctica.

 

Economia del Transport

L’objectiu principal de l’assignatura d’Economia del Transport és l’estudi d’aquest sector des d’un punt de vista econòmic. Amb aquest objectiu en ment, s’analitzen diferents instruments, basats en anàlisi teòrica, així com altres tipus de tècniques empíriques i/o aplicades. Concretament, s’estudiaran els temes més habituals de l’economia del transport: producció i costos en el transport, anàlisi de la demanda, fixació de preus i externalitats, decisions de inversió en infraestructures i regulació econòmica dels mercats de transport. L’economia del transport és un camp relativament recent en l’anàlisi econòmica que, en els darrers anys, ha experimentat un desenvolupament destacable. Encara que durant els primers anys l’economia del transport s’ocupava de matèries principalment empíriques o aplicades, els treballs que estudien el transport des d’una perspectiva teòrica també han augmentat de forma significativa.

 

Economia Industrial

Aquesta assignatura proporciona a l’alumnat una comprensió bàsica dels elements bàsics dels models d’organització industrial, instruments de modelització comunament utilitzats en l’anàlisi econòmica dels mercats. Particularment, l’assignatura se centra en l’estudi dels mercats d’oligopoli, deixant cert temps per tractar alguns assumptes concrets com la diferenciació de productes, el mesurament de la productivitat, la innovació, la internacionalització i el rendiment de les empreses.

 

Teoria de jocs i Economia de la Informació

La Teoria de Jocs aborda l'estudi dels problemes de decisió de diverses persones quan hi ha un conflicte estratègic. És a dir, quan les persones que participen són conscients que el resultat o la recompensa que obtenen depén no únicament de la seua pròpia decisió sinó també de les decisions d'uns altres. La societat, i l'economia en particular, està plena d'aquestes interaccions estratègiques. La primera part del curs cobreix els equilibris dels jocs estratègics amb informació completa (revisió) i incompleta, jocs seqüencials amb informació completa, negociació i jocs repetits. Jocs seqüencials amb informació incompleta tanquen la primera part de l'assignatura. En la segona part, la matèria estudia els models canònics de selecció adversa i risc moral. Concretament, analitzarem com dissenyar contractes òptims en presència d'informació asimètrica. La teoria dels contractes és una branca important de la teoria microeconòmica aplicada, i les seues eines s'utilitzen cada vegada més en l'economia del treball i del desenvolupament, així com en l'organització industrial. Per tant, l'assignatura és de gran interés per a l'alumnat que no estiga familiaritzat amb la pura teoria microeconòmica.

 

Economia del Medi Ambient

Aquesta assignatura estudia la connexió entre l'economia i el medi ambient, mercats competitius i amb una empresa dominant i una regulació ambiental amb informació asimètrica i incertesa. També examina els problemes ambientals internacionals i els acords ambientals internacionals.

 

Treball de Fi de Màster

El Treball de Fi de Màster serveix com a formació complementària a les assignatures del Màster en Economia. Es tracta d'un projecte d'investigació dut a terme per l'alumnat, que s'enfronta a eines i tècniques d'investigació per primera vegada. Donat l'ampli perfil d'investigació del professorat del Màster, l’alumnat pot triar entre un model teòric original, una anàlisi empírica o el disseny i execució d'un experiment que valide un resultat teòric, entre altres possibilitats. Un membre del professorat supervisarà i assistirà a l'alumnat en el seu projecte d'investigació individual.