Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Econometria

Resum

Aquesta assignatura presenta els mètodes bàsics aplicables a l'anàlisi economètrica i la seua aplicació per l'economia. L'objectiu principal de l'assignatura és ensenyar a l’alumnat com convertir-se en persones consumidores i productores crítiques de la investigació empírica. Això s'aconsegueix centrant-se tant en les propietats teòriques com en l'aplicació pràctica de les tècniques. L'assignatura comença introduint el model de regressió lineal clàssic, suposats sobre les variables explicatives i les pertorbacions, propietats de l'estimador de mínims quadrats i proves d'hipòtesis. La primera part d'aquesta assignatura intenta proporcionar una base homogènia a tot l’alumnat, per a alumnat amb formació prèvia en econometria i per a alumnat que no posseeix aquesta formació. En la segona part de l'assignatura s'introdueixen les característiques de les pertorbacions no esfèriques i el model de mínims quadrats generalitzats, les qüestions de qualitat endògena i l'estimació de les variables instrumentals, el mètode generalitzat dels moments, el mètode de la màxima versemblança i l'estimació de les equacions simultànies. L'assignatura d'econometria també té com a objectiu desenvolupar la capacitat de l’alumnat per a aplicar els mètodes a dades reals utilitzant el programa d'econometria STATA.