Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Finances Corporatives Logo del portal

Un cop superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció d’una determinada titulació oficial, la persona interessada podrà sol·licitar l’expedició del corresponent títol en la secretaria del seu centre d’estudis.
L’expedient constarà dels següents documents:

  1. Sol·licitud d’expedició del títol, adreçada al Rector de la universitat.
  2. Acreditació de les dades d’identitat de la persona interessada.
  3. Acreditació del pagament de la taxa per expedició del corresponent títol.

Podrà sol·licitar-se l’expedició d’una certificació supletòria del títol, quan aquest es trobe en tramitació.

Recollida del títol

El títol es recollirà a la secretaria del centre d’estudis.

Taxes

Les taxes son fixades anualment mitjançant Decret del Consell.

Normativa aplicable

  • Reial decret 1393/2007 d'Ordenació d'Ensenyaments Universitaris (modificat per RD 861/2010, de 2 de juliol)
  • Reial decret 1496/1987, de 6 de novembre, pel qual es regula l'obtenció, expedició i homologació de títols universitaris.
  • Ordre ECI/2514/2007, de 13 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials de màster i doctor.
  • Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.