Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Finances Corporatives Logo del portal

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera acte-dirigit o autònom.
 • Integrar a l'àrea financera de l'empresa les noves tecnologies en la seva labor professional.
 • Capacitat per preparar, redactar i exposar en públic informes i projectes de caràcter financer de manera clara i coherent, defensar-los amb rigor i tolerància i respondre satisfactòriament a crítiques sobre els mateixos.
 • Analitzar de forma crítica tant el seu treball com a responsable de les finances empresarials, com el dels seus companys.
 • Ser capaç de buscar, seleccionar i valorar informació emanada dels diferents agents de l'entorn, a través de mètodes tradicionals i de les tecnologies de la informació i de la comunicació per utilitzar-la de forma efectiva davant problemes i situacions relacionades amb les finances corporatives.
 • Treballar en equip amb eficàcia i eficiència tant a l'àrea financera com a les altres àrees funcionals de l'empresa.
 • Prendre decisions tant individuals com a col·lectives en la seva labor professional com a responsable financer de l'empresa.
 • Construir una actitud proactiva davant els possibles canvis econòmics i financers que es produeixin en l'àmbit de la seva labor professional com a responsable de les finances de l'empresa.
 • Actuar en el marc dels Drets Humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció mediambiental, d'accessibilitat universal i disseny per a tots, i de foment de la cultura de la pau.
 • Habilitats en la negociació i resolució de problemes i conflictes en l'àmbit economicofinancer de l'empresa.