Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Fisiologia Logo del portal

Premis extraordinaris del Màster

En compliment del que preveu la normativa de la Universitat de València, el Consell de Govern, a proposta de la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster, pot atorgar anualment premis extraordinaris de màster als estudiants que hagen finalitzat els seus estudis i complisquen els requisits establerts.

Les propostes de premi extraordinari s'hauran d'efectuar dins del segon trimestre del curs seguent. La resolució de concessió de premis extraordinaris de màster es publicarà en aquesta web i en el tauler d'anuncis de la secretaria del màster, comunicant-se també directament a les persones interessades.