Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Fisiologia Logo del portal

Descarrega Document

RESUM DEL PLA D'ESTUDIS. Màster Presencial

Comprova si has de cursar el complement formatiu

 

MÒDULS MATERIAS ASSIGNATURES (Codis) CRÈDITS

OBLIGATORI

(30 ECTS)

Metodología para la investigación en fisiología Métodos de trabajo de laboratorio en Fisiología (43095) 6
Métodos de tratamiento de datos en Fisiología (43080) 6
Análisis digital de señales e imágenes en Fisiología (43081) 3
Fisiología cardiovascular Regulación de la circulación. Papel del endotelio (43082) 4
Técnicas especiales de investigación cardiovascular (43083) 3
Estrés oxidativo y sus aplicaciones en Biomedicina Fisiología y Fisiopatología de los radicales libres y antioxidantes (43084) 4
Fisiopatología de las enfermedades raras (43085) 4

OPTATIU

(15 ECTS)

Materia optativa del curso que comienza en año par Fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer (43089) 3
Fisiología del ejercicio físico (43091) 4
Circulación cerebral. Aspectos fisiológicos, fisiopatológicos y terapéuticos (43090) 4
Fisiología del envejecimiento (43092) 4

OPTATIU

(15 ECTS)

Materia optativa del curso que comienza en año impar Fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer (43089) 3
Fisiología del ejercicio físico (43091) 4
Diferencias cardiovasculares y metabólicas entre hombres y mujeres (43087) 4
Fisiología del desarrollo perinatal (43088) 4

TREBALL FI DE MÁSTER

(15 ECTS)

Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster (43094) 15
TOTAL     60

 

 

En el MÒDUL OBLIGATORI es desenvolupen classes teòriques i pràctiques amb la finalitat de, d'una banda, aconseguir l'aprenentatge i maneig de la metodologia i les tècniques específiques de recerca en fisiologia, relatives tant a la instrumentació en el laboratori com al maneig de dades experimentals i noves tecnologies digitals de tractament d'imatges i, d'altra banda, obtenir els coneixements teòrics i les bases experimentals dels aspectes més innovadors i aplicats de la fisiologia cardiovascular i de l'estrès oxidatiu i les malalties rares, que conformen un ventall de possibilitats que permet capacitar als/les estudiants per a realitzar la seua labor investigadora en aquests i altres camps de la fisiologia.

En el MÒDUL OPTATIU, donada l'amplitud de camps específics dins de la fisiologia, es complementa perfectament la formació del/de l'estudiant en la recerca en fisiologia amb quatre assignatures sobre temes tots ells rellevants en la recerca actual. Tres de les quatre assignatures s'intercanvien cada dos cursos acadèmics hagut de, d'una banda, al fet que totes elles tenen un gran interès científic i, per un altre, a la dificultat de comptar amb la col·laboració tots els anys dels especialistes en aquests camps. En qualsevol cas, independentment de les assignatures cursades en aquest mòdul per el/l'estudiant, aquest/a complementa la base i formació adquirida en recerca en fisiologia en el mòdul obligatori com per a poder desenvolupar una labor en qualsevol dels seus camps de recerca.

En el TREBALL FI DE MÀSTER el/l'estudiant realitza un treball de recerca consistent en un estudi experimental original sobre un dels temes de Fisiologia inclosos en les línies de les Unitats de Recerca del Departament de Fisiologia, o bé una revisió sistemàtica, redacta la memòria del treball amb tots els apartats d'un treball científic, introducció, objectius, material i mètode, resultats, discussió, conclusions i bibliografia i ho exposa i defensa públicament davant un Tribunal. Està orientat al fet que el/l'estudiant demostre l'adquisició de les competències associades al títol i desenvolupe tots els aspectes relacionats amb l'activitat investigadora en algun dels camps de la Fisiologia.

 

COMPLEMENT FORMATIU: Depenent de la titulació d'accés, alguns/as estudiants hauran de cursar prèviament a l'ingrés al Màster, l'assignatura d'anivellament:

43750: Complement formatiu. Fonaments de Fisiologia.

  • Com a norma general, hauran de cursar aquest Complement formatiu tots els/les estudiants excepte els procedents dels graus en Medicina, Infermeria, Farmàcia, Biologia, Nutrició Humana i Dietètica, Biotecnologia i Bioquímica i Ciències Ambientals, pertanyents a la Universitat de València o equivalents.
  • Aquest complement s'imparteix el mes de setembre, veure calendari i horari, i sense haver-ho cursat no es podrà realitzar el màster.

 

SISTEMA D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LES ASSIGNATURES:

  • Examen escrit i/o elaboració d'un treball relacionat amb l'assignatura i/o avaluació contínua i/o memòries de pràctiques (segons assignatura): valoració sobre 10 punts.
  • En les assignatures amb pràctiques de laboratori, l'assistència al 80% de les pràctiques és obligatòria.

Les assignatures s'aproven amb una nota igual o superior a 5 punts.

Assignatures amb pràctiques de laboratori:
Mètodes de treball de laboratori en Fisiologia (43095)
Mètodes de tractament de dades en Fisiologia (43080)
Anàlisi digital de senyals i imatges en Fisiologia (43081)
Tècniques especials d'investigació cardiovascular (43083)
Complements formatius de fisiologia (43750)

Nota:EL MÀSTER ÉS PRESENCIAL, de manera que les classes presencials són molt importants i l'assistència a les mateixes té un gran valor d'aprenentatge. Ara bé, l'assistència a les classes teòriques no es valora en la qualificació de les assignatures, com pot veure's en l'apartat d'avaluació de les guies docents de les assignatures del màster, és decisió de l'estudiantat.

MATRÍCULA A TEMPS COMPLET I A TEMPS PARCIAL: Els 60 crèdits ECTS del màster permeten la seua realització completa en un curs acadèmic.

MATRÍCULA A TEMPS COMPLET: Els estudiants a temps complet s'han de matricular d'un mínim de 36 crèdits i d'un màxim de la totalitat dels 60 crèdits del màster.

MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL: Els estudiants poden sol·licitar, per causes justificades (activitat laboral regular i acreditada, pràctica esportiva d'alt nivell, necessitats educatives especials, responsabilitats familiars o representació estudiantil) i amb justificació documental, la realització del màster a temps parcial. Han de matricular-se d'un mínim de 24 crèdits i un màxim de 35. S'aconsella en estos casos matricular-se el primer any del mòdul obligatori (30 crèdits) i deixar l'optatiu (15 crèdits) i el TFM (15 crèdits) per al segon any.