Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica Logo del portal

La Universitat de València emet el Suplement Europeu al Títol (SET) als alumnes que han finalitzat els estudis després de l’entrada en vigor del RD 1044/2003, que estableix el procediment per a l’expedició per part de les universitats del Suplement Europeu al Títol.

El Suplement Europeu al Títol (SET) és el document que acompanya a cada títol universitari de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada per a tota Europa, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d'educació superior.

El SET s’expedirà en trilingüe (castellà, valencià i anglés).

El seu objectiu fonamental és facilitar el reconeixement del currículum acadèmic en empreses i institucions nacionals i estrangeres.

Contingut

El SET ha de contenir la següent informació:

  • Dades de l’estudiant
  • Informació de la titulació
  • Informació sobre el nivell de la titulació
  • Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts
  • Informació sobre la funció de la titulació
  • Informació addicional
  • Certificació del suplement
  • Informació sobre el sistema nacional d’educació superior

Sol·licituds

Una vegada superats els estudis conduents als títols de Grau o de Màster, la Universitat expedirà el SET juntament amb el títol.
L'expedició d'aquest document tindrà caràcter gratuït.

Normativa reguladora

  • RD 1044/03, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició del Suplement Europeu al Títol
  • RD 1002/10, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.