Logo de la Universitat de València Logo Màster en Malalties Parasitàries Tropicals Logo del portal

El Treball d'Investigació (14 ECTS) i la TFM (6 ECTS) comprèn treball de laboratori i / o treball de camp, més consulta bibliogràfica i redacció de memòria final. La memòria escrita final inclourà Introducció, Antecedents, Material i Mètodes, Resultats, Discussió, Conclusions i Bibliografia. La seva redacció ha de ser concisa, d'una extensió no excedint les 60 pàgines DIN A4 a espai i mig i marges de màxim 2 cm. El contingut versarà sobre una malaltia parasitària o aspecte de la mateixa, i serà dirigit per un o dos professors participants en la impartició dels ensenyaments del màster. Es podrà realitzar tant en dependències de la Universitat de València, com en altres centres espanyols o estrangers. En aquests últims casos, a més del director, es nomenarà un tutor local directament relacionat per Internet amb el director, que actuï verificant el bon desenvolupament quotidià de les tasques de l'estudiant. Així mateix, s'inclourà en la memòria el certificat del tutor / si / o director / s de que la tesi ha estat realitzada sota la seva supervisió. La memòria escrita final serà avaluada per un tribunal constituït per 3 professors del Màster. Aquest tipus de TFM segueix els estàndards internacionals.