Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades Logo del portal

  1. Calendari
  2. Procediment
  3. Informació d'automatrícula.
  4. Informació sobre la realització de pràctiques amb menors
  5. Normativa

 

  1. Calendari

El Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística estableix dos períodes de matrícula ordinària per al curs acadèmic 2021-2022:

A) Estudiants de nou ingrés:

Per a poder formalitzar la matrícula, és necessari haver enviat prèviament la sol·licitud de preinscripció en les dates i termes establerts i haver sigut admès/a en algun màster. La matrícula se realitzarà en els següents períodes:

FASE ORDINÀRIA  DE PREINSCRIPCIÓ:

Del 13 al 15 de juliol de 2021. Període de matrícula on line (automatrícula), dirigit a estudiants de nou ingrés, amb sol·licitud admesa al procediment d’admissió a màster universitari resolt a data de 9 de juliol de 2021.

El 22 i 23 de juliol de 2021. Període de matrícula (automatrícula),  dirigit a estudiants de nou ingrés amb plaça assignada en la crida de la llista d’espera del 21 de juliol de 2021.

Del 27 de juliol a les 14:00 h fins les 23:59 h del 28 de juliol de 2021. Període de matrícula (automatrícula),  dirigit a estudiants de nou ingrés amb plaça assignada en la crida de la llista d’espera del 27 de juliol de 2021.

FASE EXTRAORDINÀRIA DE PREINSCRIPCIÓ:

Del 23 al 24 setembre de 2021. Període de matrícula on- line (automatrícula), dirigit a estudiants de nou ingrés, amb sol·licitud admesa al procediment d’admissió al màster universitari resolt a data de 21 de setembre de 2021.

B) Els estudiants amb matrícula formalitzada a cursos anteriors, podran matricular-se a qualsevol d’aquests dos períodes de matrícula.

  1. Procediment

La matrícula és competència la Secretaria de la Facultat a què està adscrit el Màster, per la qual cosa el/la estudiant que tinga alguna incidència en la seua matrícula haurà de dirigir-se allí per a resoldre-la.
Llistat de Màsters amb el centre d'adscripció

L’ acceptació de la sol·licitud de matricula estarà condicionada a la verificació, en tot moment, de les dades consignades per l'estudiant. En el cas que en el procés de verificació quede constància de falsedat, ocultació de dades o qualsevol altra circumstància que acredite que la persona interessada no compleix els requisits exigits per accedir als estudis universitaris de màster o per continuar-los, quedarà sense efectes la seva sol·licitud de matrícula i no tindran validesa els actes que s'hagen realitzat.

  1. Informació d'automatrícula

  1. Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors ha d'aportar obligatòriament i en el moment que se'ls sol·licite, una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia. Per a més informació clica ací.

Per fer entrega de la documentació necessària per a la realització de pràctiques amb menors clica ací.

  1. Normativa.