Logo UVUniversitat d'Alacantweb propia Logo del portal

Descripció del màster

Perfil d'ingrés

El perfil de l'estudiant/a del Màster en Paleontologia Aplicada correspon a egressats que han finalitzat titulacions prèvies de Grau (o Llicenciatura) en l'àmbit de les ciències experimentals i tecnologies afins i que desitgen completar la seua formació mitjançant la realització d'un Màster amb orientació professional o investigadora en aquests àmbits, amb elevat nivell d'experimentalitat. Així, es recomana com a perfil, estar en possessió d'algun dels següents títols: Grau (o Llicenciatura) en Geologia, Ciències Ambientals o Biologia fonamentalment, o en altres títols com, Ciències del Mar, Enginyeria Geològica, o títols corresponents a altres ciències experimentals i tecnologies afins sota valoració de la Comissió Acadèmica de Màster.

 

Criteris d'Admissió

  • L'adequació de la formació de l'estudiant al perfil d'ingrés recomanat en el punt 4.1.1. (40-50 %).
  • L'expedient acadèmic (30-40 %).
  • El curriculum vitae presentat (amb justificació documental dels mèrits al·legats) (10-20 %). En el cas que es considere convenient, es podrà realitzar una entrevista personal sobre els mèrits al·legats en el currículum.
  • El nivell de coneixements exigit per a les diferents les llengües en les quals serà impartit el màster (castellà, valencià, anglès), vindrà definit de la següent manera:
    • El nivell de l'idioma castellà i/o del valencià ve implícit per a tots/as els/les que han estudiat a la Comunitat Valenciana, a Espanya o en paises de parla hispana. Les persones que la seua llengua materna no fóra l'espanyol hauran de realitzar una prova de nivell o acreditar un nivell mínim de B1. El nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa serà també el B1, d'acord amb la Taules del Marc comú europeu de referència de les Llengües, que l'alumne podrà acreditar mitjançant els títols corresponents o mitjançant la realització d'un prova.