Logo UVUniversitat d'Alacantweb propia Logo del portal

Objectius del màster

Competències Bàsiques:

CB1: Que els/les estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB2: Que els/les estudiants siguen capaces d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB3: Que els/les estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB4: Que els/les estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom

CB5: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de investigació.

 

Competències Generals:

CG1: Ser capaços de treballar en equip amb eficiència en la seua labor professional o investigadora, adquirint la capacitat de participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques

CG2: Ser capaços de realitzar una presa ràpida i eficaç de decisions en situacions complexes de la seua labor professional o investigadora, mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic/investigador, tecnològic o professional en el qual es desenvolupe la seua activitat.

CG3: Ser capaços d'accedir a la informació necessària en l'àmbit específic de la matèria (bases de dades, articles científics, etc.) i tenir suficient criteri per a la seua interpretació i ocupació.

CG4: Aplicar el raonament crític i l'argumentació des de criteris racionals.

CG5: Aplicar la Ciència des de l'òptica social i econòmica, potenciant la transferència del coneixement a la Societat.

CG6: Capacitat per a preparar, redactar i exposar en públic informes i projectes de forma clara i coherent, defensar-los amb rigor i tolerància i respondre satisfactòriament a les crítiques que poguessin derivar-se de la seua exposició.

 

Competències Transversals:

CT1: Ser capaços d'accedir a eines d'informació en altres àrees del coneixement i utilitzar-les apropiadament.

CT2: Ser capaços de valorar la necessitat de completar la seua formació científica, històrica, en llengües, en informàtica, en literatura, en ètica, social i humana en general, assistint a conferències o cursos i/o realitzant activitats complementàries, autoevaluando l'aportació que la realització d'aquestes activitats suposa per a la seua formació integral.

CT3: Capacitat per a la comunicació i divulgació d'idees científiques.

CT4: Assumir el compromís ètic i la sensibilitat cap als problemes mediambientals, cap al patrimoni natural i cultural.

 

Competències Específiques:

CE1: Ser capaços d'aplicar l'experiència investigadora adquirida en labors pròpies de la seua professió, tant en l'empresa privada com en organismes públics.

CE2: Ser capaços de planificar i gestionar els recursos disponibles, tenint en compte els principis bàsics de la qualitat, prevenció de riscos, seguretat i sostenibilitat.

CE3: Ser capaços d'aplicar l'experiència investigadora adquirida per a iniciar el desenvolupament de la fase investigadora d'un programa de doctorat en temes relacionats amb la biodiversitat.

CE4: Projectar la inquietud intel·lectual i fomentar la responsabilitat del propi aprenentatge.

CE5: Conèixer i comprendre en profunditat la naturalesa de la biodiversitat i les seues relacions ecosistémicas tant en l'actualitat com en el passat.

CE6: Conèixer la naturalesa del registre fòssil en relació amb el procés sedimentari, les fases bioestratinómicas i fosildiagenéticas del procés i els mecanismes de fossilització.

CE7: Conèixer i entendre la paleodiversidad dels éssers vius, les seues relacions ecosistémicas i la distribució paleogeográfica aconseguida pels principals grups d'éssers vius al llarg de la història de la Terra.

CE8: Conèixer, entendre i extraure conclusions, aplicables al moment actual, sobre les crisis de diversitat biològica, les seues causes i conseqüències en el marc de l'actualismo.

CE9: Comprendre en profunditat la naturalesa històrica del procés evolutiu, tant en els seus aspectes d'irrepetibilidad i contingència, com en aquells vinculats al compliment de lleis de la naturalesa de tota índole i, per tant, de necessitat.

CE10: Conèixer i comprendre els esdeveniments biològics del passat, així com les zonacions, en el temps i en l'espai, de les biotas amb vista a establir la posició estratigràfica relativa de les roques sedimentàries de zones geogràfiques divesas.

CE11: Conèixer i manejar amb fluïdesa, les divisions de l'escala de temps geològic, i les escales bioestratigráficas construïdes a partir de diferents grups de biotas del registre fòssil.

CE12: Ser capaços d'interpretar varibles ambientals i ecològiques del passat a partir de l'estudi de les traces d'organismes del reisro fòssil.

CE13: Coneix la naturalesa del registre estratigràfic, les seues discontinuïtats, els cicles i esdeveniments, els diferents tipus de conques sedimentàries, els factors que controlen el seu farciment, les geometries tridimensionals resultants i les correlacions estratigràfiques.

CE14: Conèixer els principis fundametales de l'anàlisi de fácies en sistemes deposicionales continentals, transicionals i marins, i l'ús dels fòssils per a la interpretació paleoambiental del registre estratigràfic.

CE15: Arreplegar, representar i analitzar dades per a la interpretació i realització de cartografies geològiques i/o altres maneres de representació (columnes estratigràfiques, corts geològics, etc.) amb vista a la seua implementació en informes, publicacions científiques o altres resultats.

CE16: Conèixer i entendre en profunditat la Geologia regional d'Espanya i de zones perifèriques, i en particular de la Comunitat Valenciana, coneixent detalladament les principals fites paleontològiques representats en els jaciments de la Península Ibèrica i el nord d'Àfrica.

CE17: Conèixer i manejar amb dstreza les tècniques de camp, laboratori i gabinet per a l'extracció, preparació, catalogació, reconstruccions digitals, estudi i divulgació de microfósiles i macrofósiles.

CE18: Conèixer, elaborar i manejar bases de dades georeferenciadas d'elements del registre geològic i paleontològic, i els programes de representació i anàlisi espacial d'aquests elements.

CE19: Conèixer i entendre les causes del canvi climàtic i els proxies (estudi de diatomeas, foraminíferos, anells de creixement d'arbres, nuclis de gel, dades del clima actual, etc.) usats per a la caracterització de climes del passat.

CE20: Conèixer i entendre els fonaments de l'ús de microfósiles i macrofósiles per a la caracterització de dipòsits geològics contenint recursos com a petroli, gas, carbó, torba, etc.

CE21: Conèixer i entendre els fonaments legals a nivell de la UE, Estat Español i Comunitats Autònomes espanyoles la protecció i conservació del patrimoni paleontològic.

CE22: Conèixer les tècniques utilitzades en Museística per a la gestió del patrimoni paleontològic, distingint en visites guiades de treball casos d'èxit en el camp de la Paleontologia (Dinópolis, Institut Català de Palentologia, Museu Paleontològic d'Elx).

CE23: Elaborar d'una forma clara i concisa, tot tipus de memòries relacionades amb la temàtica paleontològica a nivell oficial o professional (informes, subvencions, memòries d'impactes patrimonial, projectes de recerca, etc.)

CE24: Realitzar estudis, aplicant els mètodes i tècniques necessaris per a conservar i gestionar el patrimoni paleontològic.

CE25: Desenvolupar les habilitats experimentals en el maneig de material i equips de laboratori en paleontologia.