University of Valencia logo Logo Master's Degree in Policies, Administration and Management of Educational Organisations Logo del portal

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva i el curs d’actualització de competències directives establits en l’article 1 del Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre. [2019/5453]

Huité. Formació per als qui posseïsquen un màster i títol de postgrau sobre direcció i gestió de centres docents

1. De conformitat amb la disposició addicional única del Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre, les persones participants que estiguen en possessió d’un màster o títol de postgrau, expedits per organismes reconeguts per la CEICE, sobre direcció i gestió de centres docents, quedaran exemptes de la realització i l’avaluació de tots els mòduls a excepció del mòdul VI del projecte de direcció de l’annex III. No computaran a l’efecte d’assignació de places per a fer el curs complet els participants per aquest apartat.

2. Les persones que s’inscriguen per aquest apartat hauran d’acreditar la possessió del títol esmentat anteriorment aportant-lo en el tràmit d’inscripció. Únicament hauran de realitzar el mòdul VI del curs d’actualització de les competències directives i assistir a les sessions presencials que se’ls indiquen.