Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

Preguntes generals sobre el Màster

En què consistix el Màster Universitari en professor de Secundària?

 

És un màster habilitant i presencial (no en línia), és a dir, després de cursar un any acadèmic, el  qual inclou l'avaluació d'un TFM i el Pràcticum (pràctica professional), l'estudiantat estarà habilitat per a fer classe de secundària en el sistema educatiu.

 Per a accedir-hi cal tindre un grau o llicenciatura,la qual cosa permet triar una de les especialitats del màster (per a més informació veure l'apartat d'especialitats: https://www.uv.es/uvweb/master-profesorado-secundaria/es/programa-del-master/especialidades-del-master/presentacion-especialidades-1285887042984.html).

Este títol de màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la professió de docent en centres públics i privats d'educació secundària obligatòria, batxillerat, EE. OO. II. i F.P i de formació professional específica.

Quin és el títol d’aquests estudis?

 

Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària per la Universitat de València.

Quines són les especialitats que oferix el màster?

 

Biologia y Geologia

Dibuix

Economia

Educació Físic

Filosofia

Fisica i Química

Llengua estrangera: Alemny, Francés i Anglés *

Geografia i Història

Llengües i Cultures Clàssiques: Grec i Llatí *

Llengua Castellana i Literatura

Llengua Catalana (Valencià) i la seua Literatura

Matemàtiques

Música

Orientació Educativa

Tecnologia i Processos Industrials

Formació i Orientació Laboral

Àrea de Formació Professional: Especialitats Biosanitàries

Àrea de Formació Professional: Especialitats de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Àrea de Formació Professional: Empresa, Comerç i Turisme

Àrea de Formació Professional: Especialitats d’Informàtica i Sistemes Electrònics

 

Es pot realitzar el Màster de forma virtual? en línia? no presencial?

 

No, aquest Màster sols té modalitat presencial.

Quina durada té?

 

L’estudiantat que curse els estudis a temps complet s’ha de matricular dels 60 crèdits ECTS, i està organitzat per a ser cursat en un curs acadèmic, d'octubre a juliol  ja que es tracta d’una matrícula anual..

L’alumnat que curse els seus estudis a temps parcial, el primer any s’ha de matricular d’almenys 38 crèdits que corresponen a determinades assignatures repartides al llarg dels dos quadrimestres. El segon any es matricularan dels 22 crèdits restants per acabar els estudis. Per a més informació consultar el Pla d’estudis.

Estructura del Màster

 

El programa d’estudis està dividit en un bloc genèric (assignatures comuns per a totes les especialitats), un bloc específic (assignatures pròpies de l’especialitat), el Pràcticum i el treball de fi de màster (TFM).

Què és el Pràcticum?

 

Consulta tota la informació relativa al Pràcticum.

Què és el Treball de fi de màster?

Consulta tota la informació sobre el TFM

Obtenció del títol

Requisit específic i obligatori per a realitzar el dipòsit del títol

 

És requisit específic i obligatori, per a realitzar el dipòsit del títol del Màster en Professor/a de Educació Secundària, estar en possessió del nivell C1 de Valencià conforme al MERCL (Marco Europeu de Referència per a les Llengües).
Així mateix els estudiants estrangers hauran d'acreditar el nivell C1 de Llengua castellana.

Eixides professionals

Aquest títol de Màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la professió de docent en centres públics i privats d'educació secundària obligatòria, batxillerat, EE OO II i formació professional específica.

Què és un Màster universitari?

 

L'’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) inclou estudis de grau i postgrau i s’estructura en tres cicles:

1. Un primer cicle anomenat grau, conduent a l’obtenció d’un títol oficial de graduat o graduada.

2. Un segon cicle anomenat màster, conduent a l’obtenció d’un títol oficial de màster universitari/ària.

3. Un tercer cicle anomenat doctorat, conduent a l’obtenció d’un títol de doctor o doctora.

Els ensenyaments de màster tenen com a finalitat l’adquisició d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinar, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca. Aquest cicle d’estudis condueix a l’obtenció del títol de Màster Universitari, i té entre 60 i 120 ECTS i una duració d’1 a 2 anys.

Què són els ECTS?

 

ECTS és la sigla corresponent a European Credit Transfer System (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) i és l'estàndard adoptat per totes les universitats de l'Espai Europeu d'Educació Superior per garantir l'homogeneïtat i la qualitat dels estudis que ofereixen. Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball, i té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge (hores d'estudi i d'elaboració de treballs i pràctiques). Quants crèdits té? El pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de Màster universitari en Professor/a d’Educació Secundària té 60 crèdits ECTS.