Universitat de ValènciaDoble grau en Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaFacultat de Farmàcia Logo del portal

La matrícula, procediment que cal formalitzar per a poder cursar els estudis, és ferma quan se n’efectua el pagament o s'acredita l’existència de causa d’exempció (beca, discapacitat, etc.). 

La matrícula es realitza online.

1. Matrícula i règim de dedicació
2. Límits de la matrícula
3. Formalització de la matrícula
4. Modificació de la matrícula
5. Matrícula en els grups ARA (Alt Rendiment Acadèmic)
6. Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d’edat
7. Normativa aplicable

1. Matrícula i règim de dedicació

El règim de dedicació dels estudiants i les estudiantes és, amb carácter general, de temps complet, amb 60 crèdits per curs acadèmic. No obstant, pot sol.licitar-se, per a cada curs, la dedicació parcial, ajustant-se a una organització específica de les matèries i cursos que els centres poden disposar a tal efecte. El règim de dedicació parcial s'ha de sol.licitar per causes justificades, entre d’altres:

 • activitat laboral regular i acreditada
 • pràctica esportiva d'alt nivell
 • necessitats educatives especials
 • responsabilitats familiars
 • responsabilitats de representació estudiantil

2. Límits de la matrícula

Estudiants a temps complet: s'hauran de matrícula d'un mínim de 36 crèdits i un màxim de 72.

 • Hauran d'incloure obligatòriament la matrícula de totes les assignatures pendents
 • En aquests còmputs no està inclòs el Treball Fi de Grau
 • Es podrà efectuar la matrícula per menys de 36 crèdits en el cas que a un estudiant li falte un nombre inferior per acabar la titulació
 • Es podrà sol.licitar la superació del límit màxim en el cas de finalització d'estudis
 • Els estudiants que durant dos cursos consecutius no superen més de 36 crèdits, no se'ls permetrà en el curs següent matricular-se de més de 36 crèdits, a excepció.de causes de força major.

Estudiants a temps parcial: s'hauran de matrícula d'un mínim de 24 crèdits i un màxim de 36.

3. Formalització de la matrícula 

 • En l'automatrícula es considerarà que l'estudiant dóna la seua conformitat en validar les dades.
 • En el cas que en el procés de verificació quede constància de la falsetat, ocultació de dades o el no compliment dels requisits per a realitzar els estudis, quedarà sense efectes la sol.licitud de matrícula i tots els actes que s'hagen realitzat.
 • La matrícula no és definitiva fins que no es produeix el pagament de les taxes, llevat dels casos d’exempció previstos a la normativa vigent..

4. Modificació de la matrícula

Dins els terminis fixats a aquest efecte per cada centre, els estudiants i les estudiantes poden sol.licitar al degà o la degana o al director o la directora del centre la modificació de la matrícula. Aquesta modificació és reservada als supòsits següents, acreditats degudament:

 • Assignatures ja aprovades o reconegudes.
 • Acabament d’estudis.
 • Completar crèdits per a beques.
 • Qualsevol altre que considere el centre.

5. Matrícula en els grups ARA (Alt Rendiment Acadèmic)

Els grups ARA són grups que pretenen reforçar el potencial dels estudiants més destacats des de l'inici dels seus estudis universitari.  Els estudiants d'aquests grups podran beneficiar-se de tots les ajudes disponibles per a abastar el més alt rendiment possible. Constarà una menció de pertenència a aquest grup en el Suplement Europeu al Títol i es considerarà un criteri preferent en la borsa Erasmus i en l'accés a ajudes per a la formació del personal investigador.

Titulacions amb grups ARA

Requisits i condicions

 

 • L'accés a aques grups es fa mitjançant una sol·licitud en la Facultat immediatament després de resultar admés o admesa en la titulació corresponent.
 • Al menys un 50% de les classes s'impartiran en anglès.
 • S'haurà d'acreditar el nivel B2 d'anglès entre la data d'inscripció al grup i la finalització del primer curs. En cas del Grau en International Business s'haurà d'acreditar en el moment de la matrícula.

6. Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d’edat

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protección a la infancia i a l’adolescència, els estudiants que vulguen o hagen de realizar practiques que impliquen un contacte habitual amb menors, han d’aportar obligatòriament una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia. Per a més información clica ací.

7. Normativa aplicable