Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local Logo del portal

Premio José María Bernabé

La Universitat de València i la Universitat Jaume I, com a representants de l'lnstitut Interuniversitari de Desenvolupament Local, i l'Ajuntament de Petrer, convoque el "Premi d'iniciació a la investigació Josep Maria Bernabé" que té l’objectiu de fomentar la iniciació a la investigació.

El premi d'investigació s’adreça a estudiants de doctorat i/o matriculats en un programa oficial de postgrau que tinguen cursats un mínim de 21 crèdits, i a persones que hagen realitzat estudis de doctorat o de postgrau a les Universitats de València o Jaume I de Castelló en els tres últims cursos acadèmics.

Es poden presentar treballs sobre qualsevol de les temàtiques pròpies de l’Institut lnteruniversitari de Desenvolupament Local:

 1. L’ordenació i el govern del territori, que inclou també l’anàlisi i la planificació de recursos territorials (en el context dels objectius de cohesió territorial).
 2. Les relacions entre els usos del territori i el medi ambient en el context del desenvolupament sostenible.
 3. L'àmbit de l'economia regional i urbana i el desenvolupament regional, amb particular referència a l’anàlisi de la competitivitat global de l'economia valenciana en el context nacional, europeu o internacional, així com els nous escenaris i processos d'integració a Europa.
 4. Les estratègies i les polítiques de desenvolupament local en espais urbans i rurals i, en general, l’anàlisi de polítiques públiques (en el context dels objectius de cohesió territorial i socioeconòmica).
 5. Els aspectes socials del desenvolupament local. La intervenció comunitària i els processos de concertació i dinamització social.

Característiques dels treballs

 • Ser originals i inèdits i no haver estat presentats en altres convocatòries similars.
 • Han de tenir caràcter individual.
 • Han d'estar avalats documentalment pel corresponent responsable del programa de doctorat i pel director o la directora de la titulació corresponent, o persona que deleguen.
 • Han de ser treballs realitzats i presentats durant els cursos acadèmics 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018.

Requisits formals

 • Els treballs poden estar redactats en valencià, castellà, anglès o francès.
 • Se n’ha de presentar original i tres còpies en suport de paper, en format DIN A4, amb marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm, utilitzant lletra Times New Roman, 12 punts. Addicionalment, se n’ha de lliurar una còpia en suport informàtic (pdf) que ha de contenir el treball en un únic arxiu en format PDF.
 • L'extensió mínima del text ha de ser de aproximadament 20.000 paraules, sense incloure bibliografia, índex i notes.

Criteris de correcció i avaluació

En la valoració dels treballs es tindran en compte set aspectes, cadascun dels quals té una puntuació màxima que ha de donar cada membre del jurat. La puntuació màxima global és sobre 10.

Els aspectes que es valoraran i la puntuació màxima que es pot obtenir en cada un d’aquests es detallen de la manera següent:

 1. Objectius: claredat i coherència argumental (màxim 1 punt)
 2. Lògica del tema: justificació i coherència (màxim 1 punt)
 3. Metodologia, recollida i anàlisi de la informació (màxim 2 punts)
 4. Argumentació i posició crítica al llarg del treball (màxim 1,5 punts)
 5. Presentació, estructura i brevetat (aquest últim aspecte es valorarà positivament) (màxim 1,5 punts)
 6. Novetat i rellevància de les aportacions (orientacions per a les polítiques de desenvolupament local o de caràcter cientificotècnic) (màxim 1,5 punts)
 7. Bibliografia i referències (utilització real i com a base argumental per a la contrastació d'hipòtesis i de recerca cientificotècnica) (màxim 1,5 punts)

Premi

L’IIDL concedeix un premi consistent en la publicació del treball premiat. Vistos els treballs presentats, el jurat pot declarar-lo desert en cas que considere que no n’hi ha cap que s’ajuste als criteris de qualitat exigits que es detallen en l’apartat ‘Criteris de correcció i avaluació'.

Retirada  dels treballs no premiats

Els autors dels treballs no premiats els poden retirar en el termini de dos mesos des de la data de resolució del premi a la Secretaria de l’llDL. En cas de no fer-ho, s’ha d’entendre que els seus autors renuncien als exemplars presentats i aquests quedaran en poder de l’Institut, que podrà guardar-los o destruir-los.

Resolució i lliurament de premis

El resultat del VIII Premi d'Investigació Josep Maria Bernabé es farà públic als webs de l’IIDL de Castelló i València (www.iidl.es; www.uv.es/iidlvalencia) durant els 20 dies posteriors a la fi de termini de presentació dels treballs. El lliurament del premi a la persona guanyadora es farà, amb posterioritat, en un acte públic.

Altres requisits

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les seues bases i de la decisió inapel·lable del jurat, al qual correspon resoldre qualsevol dubte i reclamació no previstes en aquesta convocatòria. La falta de presentació de la documentació indicada és motiu suficient per a la seua exclusió.

Informació

Per a qualsevol informació addicional sobre els requisits i la documentació, les persones interessades es poden dirigir a qualsevol de les seus de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL).

Seu UJI: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Av. Sos Baynat, 12071 Castelló. 

Seu UVEG: C/ Serpis, núm. 29, Edifici d’lnstituts, 4a planta, 46022 València.

Organitza:

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) Castelló-València: www.iidl.es i www.uv.es/iidlvalencia.

Patrocina:

Ajuntament de Petrer