University of Valencia logo Logo FeSP-UGT Logo del portal

Reference Rules File(s)
LO 11/1985

Llei Orgànica 11/1985, de 2 d´agost, de Llibertat Sindical.

L 3/2015

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

L 9/1987

Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

L 53/1984

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d´incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

L 30/1984

Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública.

L 70/1978

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l´Administració Pública

RDL 8/2015

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

RDL 2/2015

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

RDL 670/1987

Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de Llei de Classes Passives de l´Estat.

RD 375/2003

Reial Decret 375/2003, de 28 de març, pel qual s´aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

RD 2669/1998

Reial Decret 2669/1998, d´11 de desembre, pel qual s´aprova el procediment a seguir en matèria de rehabilitació dels funcionaris públics en l´àmbit de l´Administració General de l´Estat

RD 365/1995

Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s´aprova el Reglament de Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de l´Administració General de l´Estat.

RD 364/1995

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado.

RD 33/1986

Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, de Règim Disciplinari dels Funcionaris Públics.

RD 598/1985

Reial Decret 598/1985, de 30 d´abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l´Administració de l´Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses depenents.

RD 1461/1982

Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d´aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l´Administració pública

D 315/1964

Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s´aprova la Llei articulada de Funcionaris Civils de l´Estat.

LCV 8/2016

Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes

 
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy