https://www.uv.es/fcafehttps://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-1285935083794.htmlhttps://www.uv.es/ Logo del portal

La Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport és l'encarregada de l'organització de les ensenyances, dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l'obtenció del títol acadèmic de caràcter oficial següent: Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i vàlid en tot l'estat espanyol, així com la de tots aquells estudis que la legislació vigent li permeta. Així mateix, la Facultat vetlarà per la qualitat dels estudis que organitza.

Es consideren membres de la Facultat tot el personal docent i investigador adscrit al centre i tot el personal d'administració i servicis adscrit al centre o als Departaments adscrits, així com també els i les estudiants matriculats a qualsevol títol organitzat pel centre.

En la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport ha d'haver-hi almenys els òrgans següents: Junta de Facultat i degà o degana. Així mateix, es constituirà la comissió acadèmica de títol i la resta de comissions previstes en el R.R.I.

La junta de facultat és el màxim òrgan de govern, on es troben representats tots els seus membres. Formen part de degà o degana, que la presidix, i un nombre de 25 membres triats distribuïts de la manera següent:

  1. Un 51% en representació dels funcionaris dels cossos docents universitaris.
  2. Un 9% en representació del personal docent i investigador no funcionari.
  3. Un 3% en representació dels becaris i les becàries d'investigació vinculats als Departaments o Seccions Departamentals adscrits al centre.
  4. Un 27% en representació dels/les estudiants.
  5. Un 10% en representació del personal d'administració i servicis.

 

Junta de centre Caràcter Convocatòria Documentació
19 de gener del 2012 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
24 de febrer del 2012 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
23 de març del 2012 Extraordinària Veure convocatòria Veure documentació
4 de maig del 2012 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
14 de maig del 2012 Extraordinària Veure convocatòria Veure documentació
4 de juny del 2012 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
19 de juliol del 2012 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
29 d'octubre del 2012 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
21 de desembre del 2012 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
4 de març del 2013 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
10 de maig del 2013 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
24 de juliol del 2013 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
25 d'octubre del 2013 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
20 de desembre del 2013 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
7 de març del 2014 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
13 de maig del 2014 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
18 de juliol del 2014 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
17 d'octubre del 2014 Extraordinària Veure convocatòria Veure documentació
7 de novembre 2014 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
23 de desembre del 2014 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
12 de maig del 2015 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
2 de juny del 2015 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
15 de Juliol del 2015 Ordinària - Ontinyent Veure convocatòria Veure documentació
11 de març del 2016 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
25 de maig del 2016 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació
21 de juliol del 2016 Ordinària Veure convocatòria Veure documentació