foto Diana Pons Cañaveras
DIANA PONS CAÑAVERAS
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64674
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:30. VICEDECANATO DE PRÁCTICAS
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:30. VICEDECANATO DE PRÁCTICAS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València