Dins de la seua política d’internacionalització, la Universitat de València promou activament la signatura d’acords amb institucions de tot el món. El procés s’inicia amb la signatura d’un conveni marc, a partir del qual es poden acordar accions concretes per a un període determinat mitjançant un conveni específic. Aquests convenis seran promoguts pels membres dels diferents òrgans de la Universitat de València (Departaments, Instituts, Escoles, Facultats, ...) d'acord amb la normativa reguladora dels Convenis Marc aprovada per la Universitat de València .

Procediment per a l'aprovació d'un Conveni Marc

Iniciativa

El personal interessat en proposar un nou conveni haurà de presentar en el Servei de Relacions Internacionals la documentació que s’hi indica d’acord amb el que s’estableix en la Normativa per a la signatura de Convenis de Cooperació Institucional.

Tramitació

La proposta juntament amb la documentació es remetrà per al seu estudi i posterior tramitació al Vicerectorat de Internacionalització i Cooperació.

Aprovació i signatura

D’estimar-se la proposta pel Vicerectorat de Internacionalització i Cooperació, s’elevarà per a la seua aprovació al Consell de Govern i posterior signatura de la Rectora. El Servei de Relacions Internacionals publicarà en la seua pàgina web la relació dels convenis que han sigut aprovats pel Consell de Govern i remetrà exemplar original signat a l’altra institució. Així mateix, s’informarà als representants que hi figuren en el conveni de l’aprovació del mateix.