Requisits per participar en el programa Erasmus +

  • Ser nacional d'algun dels països participants en el programa Erasmus+: els 28 estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i la República de Macedònia. També podran participar-hi els nacionals de tercers països si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
  • Estar inscrit/a i matriculat/da en estudis oficials de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d'estada a la universitat de destinació.
  • Una vegada finalitzat el període d'estudis han d'obtenir un títol reconegut o una altra qualificació de nivell superior reconeguda, inclòs el doctorat.
  • En el cas de mobilitat per estudis, estar matriculat com a mínim en el segon any.
  • L'interessat/da a realitzar una estada de mobilitat ha d'assegurar-se que disposa del nivell mínim de l’idioma exigit per la universitat de destinació, així com, la resta de requisits que vinguen determinats en cada cas a la convocatòria.

Criteris de selecció

Las sol·licituds seran prioritzades d'acord amb els criteris que establisca la convocatòria de la UV. Aquests criteris tenen en compte, entre altres, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, estar matriculat en un programa d'Alt Rendiment Acadèmico (ARA), i haver participat en un programa de mentors d'estudiants entrants.

Possibles destinacions i durada de l'estada

Les mobilitats es concediran per a la realització de mobilitats d'acord amb la durada i la destinació que figure en l'acord interinstitucional entre la Universitat de València  i la universitat de destinació del país associat.

Convocatòria 2019-2020

Publicació al DOGV

El termini de presentació  de les sol·licituds serà de l'11 de juliol fins al 31 de juliol de 2019.

 Annex III  (Sol.licitud)

Annex IV   (Grant Agreement, Learning Agreement)

Annex V (Certificate of Arrival, Certificate  of Attendance)

Adjudicació definitiva (Resolució)