Pla Estratègic 2008-2011

El I Pla Estratègic de la Universitat de València, aprovat l’any 2008, es va plantejar com una necessitat per a identificar factors i objectius claus que permeten a la Universitat aconseguir amb èxit l’adaptació als canvis i reptes que ens planteja un entorn cada cop més complex i canviant.

També pretenia millorar l’organització i la percepció interna i social de les activitats empreses per la nostra Universitat.

L’elaboració i aprovació del Pla Estratègic ens permeté de definir clarament el nostre futur, i fer-ho conjuntament.

Amb el Pla Estratègic i els Plans Operatius que se’n deriven d’ell, totes les persones i estructures amb responsabilitats de govern i/o de gestió disposaren d’un potent instrument que els permeté, a partir de la nostra història com a institució, de l’anàlisi de la situació de partida i dels objectius comunament decidits, així com d’un futur compartit, treballar en la construcció d’una Universitat millor.