Novetats PAS

PROCESOS SELECTIUS UVEG


NOVA citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució del Rectorat que resol els recursos de reposició

Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb la data del primer exercici.

Enviada al DOGV resolució de nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera.

Nota Informativa respecte del tercer exercici.

Dsitribució de persones opositores per aula

20-05-2019
Nova publicació del mòdul específic del curs formatiu en pràctiques

Nota informativa respecte als criteris de correcció del segon exercici

Nomenament de funcionaris i funcionàries en pràctiques

Resultats provisionals del Segon Exercici amb termini de reclamacions

Curs formatiu en pràctiques mòduls general i específic.

Publicada al DOGV Resolució de nomenament

Nota informativa respecte la data, la durada i els mitjans disponibles del segon exercici

Publicada al DOGV llista amb el nom de la persona aprovada. S'obri termini de presentació de documentació.


Enviada al DOGV la convocatòria. S'obrirà termini de presentació de sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGV.

Enviada al DOGV correcció d'errades a la convocatòria

Nova resolució per la qual es nomena la Comissió Avaluadora, per correcció d'errada.

Publicació de la resolució per la qual es nomena la Comissió Avaluadora.

Publicada la resolució per la qual es nomena la Comissió Avaluadora.

Publicació de la resolució per la qual es nomena la Comissió Avaluadora.

Publicada la convocatòria al DOGV. S'obri termini de presentació de sol·licituds.


Publicada la convocatòria al DOGV. S'obri termini de presentació de sol·licituds


Publicada la convocatòria al DOGV. S'obri termini de presentació de sol·licituds.Publicada al DOGV la convocatòria. S'obri termini de presentació de sol·licituds.

AMPLIACIÓ/CREACIÓ DE BORSES DE TREBALLResolució del Rectorat de llista definitiva per a creació de borsa de treball

Resultats provisionals de la prova amb termini de reclamacions

Llista provisional de persones admeses i excloses amb termini de reclamacions

Nota informativa, respecte del primer exercici

Resultats provisionals de la prova amb termini de reclamacions

Publicació de la resolució del Rectorat d'ampliació de la borsa

Publicada al DOGV la convocatòria. S'obri termini de presentació de sol·licituds.

Publicada al DOGV la correcció d'errades a la convocatòria.

Publicada la convocatòria al DOGV. S'obri termini de presentació de sol·licituds

Butlletí setmanal de convocatories d'ocupació pública


Tens a la teva disposició un document, en format PDF, en el qual pots trobar les últimes oposicions convocades, les borses d'ocupació que s'ofereixen i les proves de capacitació professional.


Aquesta publicació (PDF) conté informació relativa a les Convocatòries d'ocupació pública de l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de la Unió Europea, d'Organismes Internacionals i, de l'Administració Local, els anuncis que s'hagin inserit en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), corresponents als Ajuntaments de les capitals de província, els Ajuntaments de més de 100.000 habitants i de tots aquells que convoquin almenys 3 places.

També, es recullen sota l'epígraf de Convocatòries de proves de capacitació professional aquelles que es convoquen en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats o dependents, amb l'objecte de facultar l'exercici de determinades professions: vigilants de seguretat, gestors administratius, professors d'autoescola, etcètera.