A A A
 
INSTÀNCIES O SOL·LICITUDS DE PERMISOS O LLICÈNCIES PAS
 
                                                                                        Instancia general pdf
Per a veure el contingut de cada secció fes clic en el títol que desitges veure
 
 Permís de Lactància
 
L' article 28.4 del Decret 175/2006, de 24 de noviembre, del Consell Decreto 175/2006, de 24 noviembre, Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración del Consell (DOCV 28 de noviembre 2006, núm. 5397) contempla les següentes modalitats:
 
 1. Acumulació del temps de lactància  en jornades completes:  Enaquest supòsit la sol.licitud s'ha  de remetre al Servei de Recursos (PAS) mitjançant el següent imprés.
 
 1. Reducció de jornada en mitja hora a l'inici o al final de la jornada o permís d'una hora que podrà dividirse en dos fraccions.  En aquestssupòsits la sol.licitud s'ha de remetre al Centre, Servei, Unitat oInstitut en el que el treballador/a preste serveis  (es pot utilitzar el següent model de sol·licitud)
 
 
Reduccions de Jornada
 
 
 • L' article 7 del Decret 42/2019, de 22 de marzo, del Consell , Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración del Consell  contempla les següents reduccions de jornada:
 
a) Per guarda legal de menor 12 anys, familiars que requerisquen especialdedicació ,(*)
 
 •  Sol.licitud per guarda legal de menor de 12 anys.
 •  Sol.licitud per familiar que requerisca especial dedicació.
 
 • Junt amb la sol.licitud cal aportar fotocòpia del full del Llibre de famíliacorresponent al familiar (fill, cónyuge o parella de fet) que genera el dret a la reducció de jornada, així com la resolució o informe correponent del'administració sanitària.
 
En el cas de guarda legal d’infants de 12 anys o menors, es podrà concedir únicament quan concórrega algun dels supòsits següents: 1r). Que el menor requerisca especial dedicació 2n). Que el menor tinga 3 anys o menys 3r). Que tinga a càrrec seu dos o més menors de 12 anys o menors.
 
b) Tindre a càrrec directe algun disminuït físic, psíquic o sensorial amb una minusvalia igual o major al 33%
 
 • Sol·licitud a la que cal acompanyar:
  • Acreditació del grau de minusvalia per l' òrgan compentent.
 
  • Document justificatiu de que la persona no exercix cap activitatretribuïda que supere el salari mínim interprofesional.
 
  • Document acreditatiu de la convivencia amb la persona que donadret a la reducció
 
c) Per llarga o crònica malatia del treballador/a (*)
 
 • Sol·licitud:
 • Cal aportar el correponent certificat de la Unitat de Valoració d'Incapacitats.
 

 
FINALITZACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA
 
 • Sol·licitud. 
 • Normativa aplicació: Article 8.del Decret 42/2019, de 22 de marzo, del Consell
 
 Sol·licitud de Reconeixement de Serveis Previs
 
 • Instruccions i documentació que cal aportar amb la sol·licitud.
 •  
 
 • Sol·licitudANNEX II
 
 Aplicació del Pla d'Estabilitat Laboral al Personal Interí Major de 58 anys
 
 
 
 Jubilació
 
JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ALS 64 ANYS (sols d'aplicació al personal laboral)
 
 

JUBILACIÓ PARCIAL (sols d'aplicació al personal laboral)
 
Normativa d'aplicació:
 •  Article 27 del II Conveni Col·lectiu personal laboral Universitats Públiques Comunitat Valenciana.
 

 
  PROLONGACIÓ PERMANÈNCIA EN EL SERVEI ACTIU (sols d'aplicació al personal funcionari)
 
 
Normativa d'aplicació:
 • Article 67, apartat 3, paràgraf segon, de la Llei 7/2007, de 12 d' abril, de l'Estatut Bàsic de l' Empleat Públic.
 
 • Article 63.3 de la LLei 10/2010, de 9 d' abril, de la Generalitat,d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
 
 •  Resolució de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública de 31 de desembre de 1996 (BOE 1/01/1997) que dicta les normescomplementaries per a l'aplicació de permanència  en el servei actiu.
 
 
 
 Sol·licitud de Compatibilitat (per activitats públiques i privades)
 Gratificacions Extraordinàries
 
 
 • Instrucció de la Gerència 3/2013 sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral.
 • Sol·licitud d'autorització previa del treballs extraordinaris.
 
 
  Altres Impresos