A A A
 

Normativa general

 
Referència
Normativa
Document(s)
LO 4/2007
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001
LO 6/2001
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats
 
DCV 128/2004
DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.
 
ACGUV 14/2017
Acord de la UV de 30 de gener de 2017 d'ampliació de la durada del permís de paternitat de naixement, guarda amb fins d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per qual es constituïsca l'adopció en l'àmbit de la UV.
 
ACGUV 167/2014
Reglamen
t d'usos lingüístics de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014)
 
ACGUV 53/2012
Protocol d'actuació enfront l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit de la Universitat de València. (CG 28-II-2012)
 
ACGUV 205/2009
Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificat CG 28-III-2017)
 
ACGUV 120/1999
Llicència retribuida per al personal de la Universitat de València per als casos d'adopció de menors a l'estranger. (J.G. 5-V-1999)
 
IUV 18/2016
Ampliació de l'Acord 18/2013
 
IUV 12/2015
Normes per al PAS i PDI afiliats al Règim General de la Seguretat Social sobre notificacions d'incapacitat temporal, accidents de treball, maternitat i paternitat
 
IUV 2/2015
Sobre el tancament de Centres i Serveis Universitaris per a l'any 2015
 
IUV 3/2019
 
Instrucció de la Gerència sobre el permís pel naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2019.

 

Acreditació i accés

Referència
Normativa
Document(s)
RD 1313/2007
Reial Decret 1313/2007, de 5 d'octubre pel qual s´estableix el règim dels concursos per a l'Accés als Cossos docents universitaris.
RD 1312/2007
 
Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s´estableix l´acreditació nacional per a l'Accés als Cossos docents universitaris.
 
RD 1052/2002
Reial Decret 1052/2002, de 11 de octubre, pel que es regula el procediment per a l'obtenció de l´avaluació de l´Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, als efectes de contractació de personal docent i investigador universitari
 
 
R 18342/2005
Resolució de 25 d'octubre de 2005, de la Presidència de la Comissió Nacional Evaluadora de l'Activitat Investigadora, per la que s'estableixen els criteris específics en cadascún dels camps d'avaluació.
R 3650/2005
Resolució de 18 de febrer de 2005 de la Direcció General d´Universitats per la qual es modifiquen criteris i procediments per a acreditar l´avaluació o informe de l´ANECA per a distintes figures contractuals.
 
ACGUV 285/2016
Reglament regulador del procediment selectiu de professorat contractat doctor amb caràcter interí. (CG 29-XI-2016).
 
ACGUV 114/2016
Reglament de Selecció de personal investigador doctor de caràcter indefinit. (CG 31-V-2016).
 
ACGUV 127/2012
Procediment i criteris generals per a la pròrroga dels contractes del professorat associat a temps parcial. (CG 26-VI-2012)
 
ACGUV 114/2003
Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València. (CG 27-V-2003).
 
 

 

Avaluació de la docència

Referència
Normativa
Document(s)
ACGUV 323/2001
Normativa de l'avaluació de la docència. (JG 23-X-2001. Modificat CG 24-IX-2002)
 
  • Text
 

 

Càrrecs acadèmics

Referència
Normativa
Document(s)
ACGUV 225/2009
Reglament de càrrecs acadèmics de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificat CG 19-IV-2011. Modificat CG 28-IV-2015. Modificat CG 24-XI-2015).
 
 
 

Docència en valencià / altres llengues

Referència
Normativa
Document(s)
ACGUV 45/2013
Acord de Consell de Govern 45/2013. Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la UV
 
ACGUV 129/2012
Pla d'increment de la docència en valencià. (CG 26-VI-2012. Modificat CG 22-XII-2016).
 
ACGUV 189/2009
Equivalències entre certificats de coneixements de valencià que actualment expedeix la Universitat de València i altres certificats, títols i diplomes.
 
 

 

Mesures d'integració per al PDI amb discapacitat

Referència
Normativa
Document(s)
ACGUV 40/2013
Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat a la Universitat de València (Estudi General). (CG 28-III-2013. Modificat CG 31-III-2014)
 
 

 

Dedicació del profesorat

Referència
Normativa
Document(s)
ACGUV 113/2016
Criteris per a atendre situacions conjunturals de plantilla de PDI durant el curs acadèmic 2016/2017. Criteris de reducció de docència. (CG 31-V-2016).
 
ACGUV 112/2012
Acord de Consell de Govern 112/2012. Criteris per l´aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d´abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l´àmbit educatiu, mesures complementàries.
 
ACGUV 200/2011
Acord de Consell de Govern 200/2011. Implantació de tutories virtuals i Gestió de la Dedicació del PDI.
 
IUV 1/2013
Instrucció 1/2013 sobre la gestió de la dedicació docent mitjançant l´aplicació informàtica de registre de la docència i les tutories (GDI).
 

 

Ordenació acadèmica

Referència
Normativa
Document(s)
ACGUV 72/2015
Criteris d'ordenació de la tutorització de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i pràctiques externes.(CG 28-IV-2015).
 
ACGUV 111/2008
Criteris per a l'assignació de la docència de postgrau en els departaments de la Universitat de València. (CG 24-VI-2008)
 
ACGUV 298/1993
Normativa per a la tramitació de la venia docendi a la Universitat de València. (JG 26-VII-1993)
 
 
 

Plantilla

Referència
Normativa
Document(s)
ACGUV 200/2015
Reglament regulador dels procediments per al canvi d'àrea de coneixement i canvi de centre d'adscripció del personal docent i investigador de la Universitat de València (CG 29-IX-2015)
 
ACGUV 125/2012
Acord de Consell de Govern 125/2012. Adaptació Document Annex a la RLT
 
ACGUV 54/2011
Document de plantilla del personal docent i investigador. (CG 1-III-2011. Modificat CG 26-VI-2012)
 
 

 

Promoció

Referència
Normativa
Document(s)
ACGUV 14/06/2017
Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València, aplicables al curs 2017/2018. (CG 14-06-2017).
 
 
 
 

Règim Jurídic

Referència
Normativa
Document(s)
RD 1558/1986
Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s´estableixen les bases generals del règim de concerts entre les Universitats i les Institucions Sanitàries.
 
RD 898/1985
Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari
 
DCV 174/2002
Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.
 
ACGUV 128/2013
Protocol de coordinació en matèria de permisos, llicències, vacances i canvis de situació administrativa del personal amb plaça vinculada i del professorat associat de ciències de la salut. (CG 25-VI-2013)
 
ACGUV 30/2007
Reglament del professorat honorari de la Universitat de València. (CG 6-III-2007. Modificat CG 21-XII-2012. Modificat CG 29-X-2013. Modificat CG 24-XI-2015)
 
ACGUV 21/2003
Reglament de permisos, llicències, vacances i situacions administratives del PDI de la UVEG. (CG 4-III-2003).
 
IUV 1402/2014
Instruccions sobre matriculació del professorat en titulacions impartides en el mateix centre en què està adscrit
 
IUV 1/2004
Instrucció 1/2004 per a l´aplicació del Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i Situacions Administratives
 
 
 

Retribucions

Referència
Normativa
Document(s)
RD 1086/1989
Reial decret 1086/1989, de 28 d´agost, sobre retribucions del professorat universitari
 
RCV 2011/2135
Resolució de 21 de gener de 2011, del president de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, per la qual s'establixen els criteris i el procediment per a la valoració dels mèrits individuals per a l'establiment de retribucions addicionals lligades a mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del personal docent i investigador funcionari, regulat pel Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià.
 
DCV 174/2002
Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.
 
ACGUV 18/2013
Acord del Consell de Govern de la Universitat de València, sobre els complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal. (CG 5-II-2013)
 
ACGUV 44/2010
Reglament per al reconeixement de complements salarials al professorat contractat doctor, col·laborador i ajudant doctor de la Universitat de València per mèrits docents i investigadors. (CG 16-II-2010)
 
AUV 7/2005
Acord de taula negociadora de 8 de juliol de 2005 pel qual s'estableix un complement d'antiguitat per als professors associats a temps parcial
 
 
 

Igualtat

Referència
Normativa
Document(s)
LO 3/2007
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 
ACGUV 10/2013
Acord de Consell de Govern 10/2013. II Pla d’igualtat de la Universitat de València