A A A
 
NORMATIVA INTERNA DE CARÀCTER GENERAL
 
 
 
 
 • I Pla d'Igualtat de la Universitat de València 2010-2012. [ACCEDIR] 
 
 • II Pla d'Igualtat  de la Universitat de València 2013-2017. [ACCEDIR]
 
 • Pla de Prevenció de Risc Laborals. [ACCEDIR]
 
 
 
 
 
 
 
 
 • UV 3/2019-Instrucció de la Gerència sobre el permís pel naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'ny 2019. Instrucció 2019. BOE
 
 
 
NORMATIVA INTERNA DE PREVISIÓ DE LLOCS DE TRABALL
 • Barem per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari.
 
 • Reglament de composició i funcionament de les comissions de valoració per a la provisió de llocs de treball de la plantilla de PAS de la Universitat de València
 
 • Taula d'equivalències dels certificats de valencià.
 
 • Logaritme neperià, que s'utilitza per als concursos de trasllat.
 
 • Criteris sobre el canvi del lloc de treball i torns.
 
 
 
NORMATIVA INTERNA RELATIVA A CONDICIONS DE TREBALL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NORMATIVA INTERNA RESPECTE A BORSES DE TREBALL
 
 • Normativa interna respecte a la composició i funcionament de les borses de treball.  [ACCEDIR]
 
 
iLa data de tancament del còmput dels serveis prestats per a la formació de l'apartat 2b) per  a la formació de borses, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 3b) de document de Desenvolupament del punt 2 de l'acord de normativa de formació de borses de treball dels diverses escales i categories professionals (ACGUV 211/2007), "El temps és comptarà fins a la data de la publicació al DOCV de la llista d'aprovats dels proves selectives corresponents".
 •  
 
 
 
 
NORMATIVA INTERNA RESPECTE A PERSONAL D'INVESTIGACIÓ EN FORMACIÓ
 
 • Normativa interna respecte al personal d'investigació en formació. (ACGUV 211/2007)  [ACCEDIR]