Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

Un cop superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció del títol de doctor,

 la persona interessada podrà sol·licitar l’expedició del corresponent títol a l’Escola de Doctorat.

La sol·licitud podrà realitzar-se presencialment o bé per correu electrònic, remès des de l’adreça institucional usuari@alumni.uv.es de la persona interessada a certificats.doctorat@uv.es.

Hi caldrà adjuntar l’imprès de sol·licitud de títol de doctor degudament complimentat i signat.

És molt important escriure el nom i cognoms en la sol·licitud tal i com apareixen en el DNI o passaport i amb els corresponents accents.

L’imprès haurà d’anar acompanyat d’una còpia del DNI o passaport.

Una volta rebuda la sol·licitud, des de la secretaria de l’Escola de Doctorat es generarà el corresponent rebut per al pagament de les taxes per l’expedició del títol.

El rebut es podrà abonar a través de la plataforma de pagaments online de la Universitat de València (http://links.uv.es/pagonline), a ala qual s’accedeix des de l’Entorn d’Usuari  (https://correo.uv.es), Secretaria Virtual /  Estudiants /consulta de Rebuts/pagament online.

 

Recollida del títol

El títol serà recollit per la persona interessada prèvia identificació mitjançant DNI o passaport en vigor.

Així mateix, el títol podrà ser arreplegat per una tercera persona, sempre que s'identifique fefaentment amb el seu DNI o passaport i estiga degudament autoritzada mitjançant poder notarial. El poder notarial haurà d'estar legalitzat o postil·lat quan siga procedent d'una entitat estrangera.

El títol també podrà ser remès per correu postal prèvia petició de la persona interessada en la qual s'haurà d'especificar l'adreça per a l'enviament, que haurà de ser:

  • En territori espanyol: qualsevol de les delegacions de Govern.
  • A l'estranger: qualsevol seu de les ambaixades o consolats espanyols a l'estranger.

 

Les taxes d'enviament del títol s'hauran d'abonar prèviament i ascendeixen als següents imports, d’acord amb la Llei 20/2017 de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat:

  • Enviament amb destinació Espanya: 15 euros
  • Enviament amb destinació Europa: 30 euros
  • Enviament amb destinació a la resta de paísos: 50 euros

 

Taxes per l’expedició del títol de doctora

Les taxes són fixades anualment pel Consell de la Generalitat Valenciana mitjançant Decret.

Les taxes establertes per al curs 2019/2020 per Decret 170/2019 d’1 d’agost ascendeixen a 225,20 euros.