Fundació GeneralUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Documentació que cal aportar

 

Serà imprescindible per a la participació a l’escola la presentació de la documentació requerida en els següents terminis:

  • Persones inscrites al primer torn: del 5 i al 16 de maig de 2021.
  • Persones inscrites al segon torn: del 17 i al 21 de maig de 2021.

En cas de no facilitar-se tota la documentació necessària no s’admetrà al/la jove en l’Escola d´Estiu.

 

Digitalment

 

Cal penjar en ENTREU la documentació que acredite la representació del menor, és a dir, fotocòpia del DNI del pare o la mare (ambdós en el cas de separació, divorci o situació anàloga), del DNI del menor, si en té, i del llibre de família (o document equivalent). També és necessària fotocòpia del SIP o de l’assegurança mèdica.

 

Per correu electrònic

 

Una vegada emplenada la matrícula en ENTREU, cal enviar la següent documentació degudament encriptada per correu electrònic a nau.menuda@uv.es. Per favor, indiqueu a l'assumpte Nau Menuda i el campus on es formalitza la matrícula:

  • Fitxa mèdica. Si cal, s’ha de lliurar també la fitxa de necessitats específiques i els informes mèdics oportuns.
  • Declaració responsable sobre les mesures preventives de la Covid-19.
  • En cas que no hi haja convivència per separació, divorci o per alguna situació anàloga, cal lliurar el justificant de recepció de la matrícula degudament signat pels dos pares, mares, tutors o tutores.
  • La documentació que acredite una representació legal del menor disposada judicialment, d’acolliment temporal, de privació de la pàtria potestat d’un o dels dos progenitors, ordres d’allunyament o situacions similars.

 

Molt important: administració de medicaments durant l´horari de l´Escola d´estiu

 

És obligatori lliurar el consentiment per a l’administració de medicaments durant l’activitat, seguint el model que està penjat al blog.

Tot això de conformitat amb el que estableix la Resolució de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions d’atenció sanitària específica en centres educatius per regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència i l’administració de medicaments.

Per tant, en cas que un xiquet o una xiqueta requerisca l’administració de medicació per malalties cròniques o alguna altra atenció sanitària durant l’activitat, la família o representants legals han de lliurar el consentiment l’administració de medicaments durant l’activitat perquè l’equip de coordinació i/o animació puga subministrar la medicació o una altra atenció sanitària, ateses les indicacions establertes en l’informe de salut del metge o la metgessa.

 

Atenció:

El procés de matrícula no acabarà fins que la documentació, es revise i la persona sol·licitant reba un correu de confirmació de la recepció de la documentació. Si el període de matrícula ha acabat i  no has rebut aquest correu, s’ha de trucar al telèfon de contacte 963 531 074, en horari de 9 a 14 hores.

 

 *Nota: la coordinació de l’Escola de La Nau Menuda organitzarà els grups de joves tenint en compte estrictament la seua data de naixement. Les sol·licituds de canvi de grup seran ateses quan no generen problemes d’organització interna dels grups i situacions que impliquen joves afectats indirectament pels canvis sol·licitats.