Logo de la Universitat de València Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

Antecedents: El projecte HR Excellence in Research a la UV

El 5 d'abril de 2016, el rector de la Universitat de València (UV) va signar una carta dirigida a la Comissió Europea, en la qual recolzava la Declaració de Compromís als Principi de la Carta Europea als Investigadors i l'Estatut de Conducta de contractació d'investigadors. La recepció de la carta va ser confirmada per la Comissió Europea mitjançant una altra carta el dia 26 de maig de 2016.
Des d'aquesta data, la Universitat de València ha realitzat una reflexió exhaustiva i profunda per a avaluar fins a quin punt els mètodes actuals estan d'acord amb els principis de la Carta i de l'Estatut de Conducta. El resultat d'aquesta reflexió ha estat traduït en l'Anàlisi de Deficiències més enllà de l'estricte emplenament dels formularis sol·licitats. L'activitat ha tingut diferents escissions en forma de beneficis d'organització imparcials:

  • Una revisió comprensible i crítica de la pràctica administrativa actual i del plantejament cultural en la contractació d'investigadors en els límits de la legislació vigent, tant nacional com autonòmica.
  • La implicació de tots els factors rellevants, departaments i serveis de l'activitat, tots dos a través dels òrgans representatius o directament a través de la consulta general.
  • La major conscienciació sobre la importància dels Principis de la Carta i dels Estatuts.
  • El compromís de progrés en aquelles àrees que necessiten una major millora.

L'Anàlisi de Deficiències va ser, en un primer moment, dut a terme pel Comitè de Supervisió, presidit per la vicerectora de Recerca i Política Científica, la professora Pilar Campins, per designació del rector. Altres membres del Comitè eren representants de la direcció de la UV, del Servei de Recerca, de Recursos Humans i representants de les quatre categories d'Investigadors d'R1 a R4 com es requereix en la guia de l'HRS4R. L'Informe de l'Anàlisi de Deficiències està disponible en Direcció, Procediments i Regulacions, 1.1. Documents addicionals.
Un Grup de Treball també s'establia duent a terme tasques tècniques que tenien com a objectiu recollir informació i dirigir el procés de consulta de l'Anàlisi de Deficiències.
El Comitè va redactar el primer esborrany de l'Anàlisi de Deficiències, amb la identificació de la legislació rellevant i la regulació vigent, una col·lecció de les pràctiques més habituals i la valoració inicial del grau d'emplenament de cada Principi i de la llesta OTM-R.
Aquest esborrany va ser publicat a través de la web de la UV, en el tauler d'anuncis i difós a tot el personal de la UV, estudiants i altres membres de la universitat perquè el comentaren. Els resultats van ser recollits, assumits i consolidats pel Comitè de Supervisió i els canvis van ser introduïts afegits a l'Anàlisi de Deficiències en conseqüència.
En l'Anàlisi de Deficiència, les principals àrees de progrés i les accions correctives es van identificar de la següent manera:


- Aspectes ètics i professionals.


La UV compleix amb els Principis d'aquesta introducció. Tant la Legislació en vigor i les regulacions de la UV com la seva tradició reflectida en les seves declaracions de Missió, Visió i Valors, ofereixen un marc per a una recerca ètica i responsable. Al mateix temps, existeix la necessitat de recopilar les normes vigents escrites, la pràctica actual i les recomanacions per a la millora en un document extens de Bones Pràctiques de la Recerca, del qual el Consell de Govern adaptarà un primer text. Altres accions complementàries són una millor política de divulgació i una revisió i actualització dels estàndards actuals per a respondre a les necessitats de canvi i desenvolupament, entre altres. Adhesió als principis FAIR, la promoció dels certificats de laboratori també serà fomentada i reforçada.

- Contractació

Quant a la contractació del personal en institucions públiques, la UV està subjecta a la Legislació general. Aquesta legislació estableix un marc complet en el qual dominen els principis d'igualtat d'oportunitats, selecció per mèrits, publicitat i no discriminació. Aquesta legislació també limita el marge de maniobres per a la implementació d'alguns dels Principis, especialment els que es refereixen a la valorització del curriculum vitae. No obstant això, la UV hauria d'augmentar la productivitat quant a la publicitació dels llocs vacants més enllà del mínim estricte establert per la llei, especialment en anglès, així com en la utilització d'altres canals més enllà dels regulats, així com ser més proactiva en l'ús de EURAXESS.

- Condicions de treball i Seguretat Social

De nou, la Legislació en vigor estableix normes molt específiques i estrictes pel que fa a les condicions de treball i la protecció social. Aquesta legislació també limita el marge de flexibilitat en la implementació d'algun dels Principis, especialment aquells que tracten sobre el salari dels investigadors en els començaments de la seva carrera. A part d'això, la UV es distingeix per les seves polítiques de no discriminació, especialment per les de gènere, però també per les de diversitat funcional. Encara que la UV compleix estrictament amb els Principis que ací s'especifiquen, es treballarà amb la finalitat de millorar les guies que reben els investigadors sobre aspectes com el futur de la seva carrera o les oportunitats d'ocupació.

- Formació

La UV ofereix una gran varietat d'oportunitats de formació i aprenentatge de llarga durada al seu personal i equip. No obstant això, aquesta àrea precisa clares millores, sobretot pel que fa a l'adaptació dinàmica i proactiva de l'oferta a la demanda actual, el foment de la participació en accions de formació i l'avaluació de l'atractiu dels cursos oferts.
L'avantprojecte del Pla d'Acció va ser distribuït entre els membres del Comitè de Recerca de la UV i entre les Unitats i els serveis que estarien involucrats en la implementació de les diferents accions. La seva contribució i els seus comentaris van ser afegits en el document final que s'ofereix a continuació.