Logo de la Universitat de València Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

Carta i Codi Europeus de l'Investigador (C&C)

En 2005, la Comissió Europea va adoptar una Carta Europea per a personal investigador i un Codi de conducta per a la Contractació d'Investigadors. Aquests dos documents, dirigits a investigadors així com a contractadors i finançadors dels sectors públics i privats, són elements clau en la política la UE per a fomentar les carreres professionals del personal investigador.

Les carreres en recerca a Europa estan fragmentades a nivell local, regional i sectorial, la qual cosa li impedeix a Europa treure el major profit del seu potencial científic. La Carta i el Codi asseguren al fet que el personal investigador puga beneficiar-se dels mateixos drets i obligacions que en qualsevol altre país europeu.

La Carta Europea per a Personal Investigador

La Carta Europea per a Personal Investigador és un conjunt de principis i requisits generals que especifica les funcions, responsabilitats i drets del personal investigador així com dels contractants i/o finançadors d'aquests. La Carta també reconeix el valor de totes les formes de mobilidad per a millorar el desenvolupament professional del personal investigador. En aquest sentit, la Carta constitueix un marc de treball per al personal investigador, els contractants i els finançadors, la qual cosa els convida a actuar responsablement i com a professionals dins del seu entorn de treball, així com de reconèixer als demàs com a tals. La Carta està dirigida a tot el personal investigador de la Unió Europea a tots els nivells de la seva trajectòria professional i cobreix tot els camps de recerca dels sectors públics i privats, sense tenir en compte la naturalesa de l'acord o ocupació, l'estat legal del seu contractant o el tipus d'organització i establiment en el qual es duu a terme el treball. La Carta té en compte els papers múltiples dels investigadors, els quals són seleccionats no només per a dur a terme recerca i/o activitats de desenvolupament sinó també per a dur a terme tasques de supervisió, mentorització, direcció o administració.

Principis i exigències generals aplicables als investigadores

Llibertat de recerca

Els investigadors han de centrar la seva labor en el bé de la Humanitat i l'expansió de les fronteres del coneixement científic, al mateix temps que gaudeixen de les llibertats de pensament i expressió, així com de la llibertat per a determinar els mètodes de resolució de problemes, dins del marc de les pràctiques i els principis ètics reconeguts.
No obstant això, els investigadors han d'admetre possibles limitacions a aquestes llibertats derivades de determinades circumstàncies de recerca (com, per exemple, activitats de supervisió, orientació o gestió), de limitacions operatives com, per exemple, raons pressupostàries o d'infraestructures o, especialment en el sector industrial, de raons de protecció de la propietat intel·lectual. Tals limitacions no deuen, no obstant això, contravenir les pràctiques i els principis ètics reconeguts, que els investigadors estan obligats a observar.

Principis ètics

Els investigadors han d'observar les pràctiques ètiques reconegudes i els principis ètics fonamentals corresponents a les seves disciplines, així com les normes ètiques recollides en els diversos codis deontològics nacionals, sectorials o institucionals.

Responsabilitat professional

Els investigadors han de fer tot el possible per a garantir que la seva labor siga rellevant per a la societat i no duplique una altra realitzada prèviament per uns altres.
Han d'evitar el plagi de tota mena i respectar el principi de la propietat intel·lectual o de la propietat conjunta de dades quan la recerca es realitze en col·laboració amb supervisors i/o altres investigadors. La necessitat de validar noves observacions demostrant que els experiments poden repetir-se no ha d'interpretar-se com a plagi sempre que se citen explícitament les dades a confirmar.
En cas de delegar algun aspecte de la seva labor, els investigadors han de vetllar per que la persona en qui es delega està capacitada per a dur-lo a terme.

Actitud professional

Els investigadors han de conèixer els objectius estratègics que regeixen el seu àmbit d'activitat i els mecanismes de finançament, i han de sol·licitar tots els permisos necessaris abans d'iniciar la seva labor o d'accedir als recursos proporcionats.
Han d'informar els organismes que els empren, financen o supervisen quan el seu projecte de recerca es retarda, es redefineix o es completa, o notificar si aquest deu, per qualsevol raó, abandonar-se o suspendre's abans d'el que es preveu

Obligacions contractuals i jurídiques

Els investigadors de tots els nivells han de conèixer la normativa nacional, sectorial o institucional que regeix les condicions de formació i/o treball. Això inclou la normativa sobre drets de propietat intel·lectual i les exigències i condicions de tota possible entitat patrocinadora o finançadora, independentment de la naturalesa del contracte. Els investigadors han d'observar aquestes normatives lliurant els resultats requerits (tesis, publicacions, patents, informes, desenvolupament de nous productes, etc.), d'acord amb el que s'estableix en les condicions del contracte o document equivalent.

Rendició de comptes

Els investigadors han de ser conscients que han de rendir comptes als organismes que els ocupen o financen o altres organismes públics o privats relacionats, així com, per raons ètiques, al conjunt de la societat. Els investigadors finançats per fons públics són també responsables de l'ús eficaç dels diners dels contribuents. Per tant, han d'observar principis de gestió financera correcta, transparent i eficaç, i cooperar amb tota auditoria autoritzada de la seva recerca, tant dels organismes que els ocupen o financen com si ho fa un comitè d'ètica.
Sempre que siga necessari i ho sol·liciten les autoritats competents, els mètodes de recollida i anàlisi, els resultats i, si escau, les dades detallades han d'estar oberts a escrutinis interns o externs.

Bones pràctiques en la recerca

Els investigadors han de seguir en tot moment pràctiques de treball segures, conformes a la legislació nacional, inclosa l'adopció de les precaucions necessàries en matèria de salut i seguretat i de recuperació d'accidents informàtics, preparant, per exemple, estratègies apropiades de còpies de seguretat. Així mateix, han de conèixer les exigències legals nacionals vigents en matèria de protecció de dades i de confidencialitat, i adoptar les mesures necessàries per a complir-los en tot moment.

Difusió i explotació de resultats

Tots els investigadors han de vetllar per que, d'acord amb les seves clàusules contractuals, els resultats de la seva recerca es difonguen i aprofiten mitjançant, per exemple, comunicats, transferències a altres contextos de recerca o, si escau, comercialització. Dels investigadors experts, en particular, s'espera que prenguen la iniciativa per a vetllar per que la recerca siga fructífera i per que els resultats s'aprofiten comercialment i/o es facen públics sempre que sorgeixa l'oportunitat.

Compromís amb la societat

Els investigadors han de vetllar per que les seves activitats de recerca es donen a conèixer a la societat en general de manera que puguen ser compreses pels no especialistes i es millore així la comprensió de la ciència per part del públic. El compromís directe amb la societat ajudarà al fet que els investigadors comprenguen millor l'interès d'aquesta per les prioritats científiques i tecnològiques així com les seves preocupacions.

Relació amb els supervisors

Els investigadors en fase de formació han de mantenir una relació estructurada i regular amb els seus supervisors i els representants de la facultat o departament en què treballen per a aprofitar plenament el seu contacte amb ells.
Això inclou el mantenir registres de tots els resultats i troballes dels treballs de recerca, l'obtenció de reaccions mitjançant informes i seminaris, l'aplicació d'aquesta retroalimentació i l'avanç en els treballs segons calendaris acordats, objectius fixats, presentació de resultats i/o productes de la recerca.

Tasques de supervisió i gestió

Els investigadors experts han de dedicar especial atenció al seu polifacètic paper com a supervisors, mentors, orientadors professionals o comunicadors en assumptes científics i fer aquestes tasques d'acord amb els més alts estàndards professionals. Pel que fa al seu paper de supervisors i mentors d'investigadors, els investigadors experts han de crear una relació constructiva i positiva amb els investigadors novells, a fi d'establir les condicions necessàries per a una transferència eficaç de coneixements i per al futur bon desenvolupament de les seves carreres com a investigadors.

Desenvolupament professional continu

Els investigadors en qualsevol etapa professional han de procurar millorar contínuament mitjançant actualitzacions i ampliacions regulars de les seves qualificacions i competències. Això pot aconseguir-se mitjançant una sèrie de mitjans que inclouen, entre altres, formació reglada, seminaris, conferències i aprenentatge virtual.


Principis i exigències generals aplicables a les entitats ocupadores i finançadores


Reconeixement de la professió

Tots els investigadors que segueixen una carrera de recerca han de ser reconeguts com a professionals i tractats en conseqüència. Això ha de començar al principi de les seves carreres, és a dir, a nivell de postgrau, i ha d'incloure tots els nivells independentment de la seva classificació a nivell nacional (per exemple, empleat, estudiant de postgrau, doctorand, becari de postdoctorat, funcionari públic).

No discriminació

Els ocupadors i/o finançadors d'investigadors no discriminaran entre ells de cap manera per motius de sexe, edat, origen ètnic, nacional o social, religió o creences, orientació sexual, llengua, discapacitat, opinions polítiques i condició social o econòmica.

Entorn de recerca

Els ocupadors i/o finançadors d'investigadors han de vetllar per crear un entorn de treball i formació estimulant que ofereixa instal·lacions i equips adequats a més de possibilitats com la col·laboració a distància a través de xarxes de recerca, així com per que s'observen les normatives nacionals o sectorials en matèria de salut i seguretat en la recerca. Els finançadors han de vetllar per que el programa de treball acordat reba els recursos adequats.

Condicions de treball

Els ocupadors i/o finançadors han de vetllar per que les condicions laborals dels investigadors, inclosos aquells amb discapacitats, proporcionen la flexibilitat necessària per a garantir el rendiment de la recerca de conformitat amb la legislació nacional vigent i amb els convenis col·lectius nacionals o sectorials. Així mateix, han de procurar proporcionar unes condicions de treball que permeten als investigadors com i les investigadores combinar la vida familiar i el treball, els fills i la carrera. Ha de parar-se esment especial, entre altres coses, a la flexibilitat dels horaris de treball, el treball a temps parcial, el teletreball i els períodes sabàtics, així com a les necessàries disposicions econòmiques i administratives que regeixen aquestes disposicions.

Estabilitat i permanència en l'ocupació

Els ocupadors i/o finançadors han de vetllar per que el rendiment dels investigadors no es vega soscavat per la inestabilitat dels contractes d'ocupació, i deuen per tant comprometre's, en la mesura que siga possible, amb la millora de l'estabilitat de les condicions laborals dels investigadors, aplicant i respectant les disposicions i principis establerts en la Directiva 1999/70/CE del Consell, relativa al treball de durada determinada.

Finançament i salaris

Els organismes que donen ocupació i/o financen investigadors han de vetllar per que aquests gaudeixen de condicions de finançament i/o salarials justes i atractives amb disposicions de seguretat social adequades i equitatives (incloent prestacions per malaltia i paternitat, drets de pensió i subsidi de desocupació) de conformitat amb la legislació nacional vigent i amb els convenis col·lectius nacionals o sectorials. Aquest principi ha d'aplicar-se als investigadors en totes les etapes de la seva carrera, inclosos aquells en la fase inicial, de forma proporcional a la seva situació jurídica, rendiment, el seu nivell de qualificacions i/o les seves responsabilitats.

Equilibri entre els sexes

Els ocupadors i/o finançadors han de vetllar per que existeixa un equilibri representatiu entre els sexes a tots els nivells de la plantilla, inclosos els nivells de supervisió i direcció Aquest objectiu ha d'aconseguir-se partint d'una política d'igualtat d'oportunitats en la contractació de personal i en les etapes professionals subsegüents sense que això, no obstant això, prevalga sobre criteris de qualitat i competència. Per a garantir la igualtat de tracte, els comitès de selecció i avaluació han de comptar amb un equilibri adequat entre homes i dones.

Valor de la mobilitat

Els ocupadors i/o finançadors han de reconèixer el valor de la mobilitat geogràfica, intersectorial, interdisciplinària i virtual (3) així com de la mobilitat entre els sectors públic i privat com un potent mitjà de reforçar els coneixements científics i el desenvolupament professional en qualsevol etapa de la carrera d'un investigador. Conseqüentment, els organismes han d'incorporar aquestes opcions a l'estratègia de desenvolupament professional específica i valorar i reconèixer plenament tota experiència de mobilitat en el seu sistema d'evolució i valoració professional. Així mateix, també és necessari posar a punt instruments administratius que permeten la transferibilitat tant de les subvencions com de les disposicions en matèria de seguretat social, de conformitat amb la legislació nacional.

Accés a la formació en recerca i al desenvolupament continu

Els ocupadors i/o finançadors han de vetllar per que tots els investigadors, en qualsevol etapa de la seva carrera i independentment de la seva situació contractual, tinguen l'oportunitat de desenvolupar-se professionalment i millorar les seves possibilitats d'ocupació accedint a mesures de desenvolupament continu de les seves capacitats i competències.
Aquestes mesures han d'avaluar-se regularment per a comprovar la seva accessibilitat, utilització i eficàcia en la millora de competències, aptituds i ocupabilitat.

Accés a l'orientació professional

Els ocupadors i/o finançadors han de vetllar per que els investigadors puguen rebre, en qualsevol etapa de la seva carrera i independentment de la seva situació contractual, orientació professional i d'ocupació, ja siga en les pròpies entitats o en col·laboració amb altres estructures.

Drets de propietat intel·lectual

Els ocupadors i/o finançadors han de vetllar per que els investigadors es beneficien, en qualsevol etapa de la seva carrera, de l'eventual explotació dels seus resultats en I+D mitjançant l'adequada protecció jurídica, especialment en matèria de protecció de drets de propietat intel·lectual i de drets d'autor.

Les polítiques i les pràctiques han d'especificar els drets que corresponen als investigadors i/o, si escau, als seus ocupadors o altres parts interessades, incloses les entitats comercials o industrials exteriors, segons el que es preveu possiblement sota acords específics de col·laboració o altres tipus d'acord.

Coautoria

En avaluar al personal, les institucions han de valorar positivament la coautoría ja que demostra un plantejament constructiu de la pràctica en la recerca. Per tant, Els ocupadors i/o finançadors han de desenvolupar estratègies, pràctiques i procediments que ofereixin als investigadors, inclosos aquells que estan al principi de les seves carreres, les condicions necessàries perquè pugen gaudir del dret a ser reconeguts, esmentats i/o citats, dins de les seves contribucions reals, com a coautors d'informes, patents, etc. o publicar els resultats de la seva pròpia recerca independentment dels seus supervisors.

Supervisió

Els ocupadors i/o finançadors han de vetllar per que s'identifique clarament a una persona a la qual puguen dirigir-se els investigadors en fase inicial de les seves carreres per a consultar temes relacionats amb la realització dels seus deures professionals, i han d'informar d'això als investigadors.
Les disposicions han d'establir clarament que els supervisors proposats han de comptar amb suficient experiència en la supervisió de treballs de recerca, i disposar del temps, els coneixements, l'experiència, l'aptitud tècnica i la dedicació necessaris per a poder oferir a l'investigador en formació el suport adequat i aplicar els procediments de progrés i revisió necessaris, així com els mecanismes necessaris de reacció.

Docència

La docència és fonamental per a estructurar i difondre coneixements i, per tant, ha de considerar-se una opció valuosa en les trajectòries professionals dels investigadors. No obstant això, les responsabilitats docents no han de ser excessives ni impedir que els investigadors, especialment al principi de les seves carreres, realitzen les seves activitats de recerca.
Els ocupadors i/o finançadors han de vetllar per que les responsabilitats docents es remuneren i es tinguen degudament en compte en els sistemes d'avaluació i valoració, i per que el temps dedicat pel personal més expert a la formació d'investigadors novells compte com a part de la seva dedicació docent. L'oferta de formació apropiada per a les activitats de docència i orientació ha de formar part del desenvolupament professional dels investigadors.

Sistemes d'avaluació i valoració

Els ocupadors i/o finançadors han d'aplicar a tots els investigadors, inclosos els més experts, sistemes d'avaluació i valoració de manera que el seu rendiment professional siga sospesat de forma regular i transparent per un comitè independent (i, en el cas dels investigadors experts, preferiblement internacional).
Aquests procediments d'avaluació i valoració han de tenir degudament en compte la creativitat global dels treballs i resultats de recerca en forma de, per exemple, publicacions, patents, gestió de la recerca, docència i conferències, labors de supervisió i tutoria, col·laboració nacional i internacional, labors administratives, activitats de sensibilització pública i mobilitat, i han de prendre's en consideració en el context de l'evolució professional.

Reclamacions i apel·lacions

Els organismes que ocupen i/o financen investigadors han d'establir, respectant les disposicions i normatives nacionals, procediments apropiats, possiblement a través d'una persona imparcial (a manera de defensor de l'investigador), per a tractar les reclamacions i apel·lacions dels investigadors, incloses les referents a conflictes entre supervisors i investigadors en fase inicial de les seves carreres. Aquests procediments han d'oferir a tot el personal de recerca assistència confidencial i informal per a resoldre els conflictes, les disputes i les queixes laborals, a fi de fomentar el tracte just i equitatiu en l'entitat i de millorar la qualitat general de l'ambient de treball.

Participació en els òrgans de decisió

Els ocupadors i els inversors dels investigadors haurien de reconèixer com completament legítim i desitjable que els investigadors siguin representats en els òrgans de presa de decisions, consulta i informació de les institucions per a les quals treballen, per a promoure i protegir els seus interessos individuals i col·lectius com a professionals i prara contribuir activament al treball de la institució.
Els ocupadors i els inversors han d'assegurar que els criteris de admissió per a investigadors, especialment a l'inici de les seves carreres, són especificats de forma clara. Igualment, també han d'afavorir l'accés a grups desfavorits o investigadors que reprenguen les seves carreres científiques, com és el cas dels professors (de qualsevol nivell) que reprenen la seva carrera investigadora.
Els ocupadors i els inversors haurien d'adherir-se als principis exposats en el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors quan nomenen o contracten a investigadors.


Codi de conducta per a la contractació

El codi de conducta per a la contractació d'investigadors consisteix en un conjunt de principis i requeriments generals que els ocupadors o els inversors haurien de seguir a l'hora de contractar investigadors. Aquests principis i requeriments haurien d'assegurar que s'observen certs valors com la transparència del procés de contractació i el tracte igualitari dels candidats, especialment pel que fa a la creació d'un mercat de treball europeu per a investigarores que sigui obert i sostenible; i que són complementaris als quals assenyala el Codi Europeu d'Investigadors. Les institucions i els ocupadors que s'adhereixin al Codi de Conducta demostraran el seu compromís a actuar de forma responsable i respectable, i a crear un marc de condicions just per als investigadors amb la clara intenció de contribuir a millorar l'Àrea de Recerca Europea.

Contractació

Els ocupadors i els inversors han d'establir uns procediments de contractació que siguin oberts, eficients, transparents, comprensius i comparables a nivell internacional. De la mateixa manera, han d'adequar-se al tipus de lloc que s'ofereix.
La convocatòria ha d'incloure una àmplia descripció sobre els coneixements i les competència que requereix el lloc. No obstant això, no han de ser excessivament especialitzades per a no dissuadir a candidats adequats. Els ocupadors han d'incloure una descripció de les condicions i els drets laborals, així com de les possibilitats de desenvolupament personal. A més, el període entre l'oferta de vacants o la convocatòria de candidatures i la data límit d'inscripció ha de ser realista.

Selecció

Els comitès de selecció han de tenir experiència i múltiples competències, i han de tenir un balanç de gènere adequat; i quan sigui apropiat i viable, incloure membres de diferents sectors (públic i privat) i disciplines, incloent a integrants d'altres països amb experiència rellevant per a avaluar al candidat. Quan sigui possible, s'haurien d'utilitzar una àmplia varietat de pràctiques com a assessorament expert extern i entrevistes presencials. Els integrants dels grups de selecció de personal han d'haver rebut la formació adequada.

Transparència

Els candidats han de ser informats, abans de la selecció, sobre el procés de contractació i els criteris de selecció, el nombre de places disponibles i les perpectivas de desenvolupament professional. També han de ser informats després del procés de selecció sobre els punts forts i febles de la seva sol·licitud.

Valoració dels mèrits

El procés de selecció ha de tenir en compte tota la gamma d'experiència dels candidats. D'aquesta manera, ha de considerar el seu potencial investigador, la seva creativitat i el seu nivell d'independència.

Això significa que els mèrits han de jutjar-se tant qualitativa com quantitativament, centrant-se en els resultats que sobresurtin en una trajectòria professional diversificada en comptes de només en el nombre de publicacions. Així doncs, la importància dels índexs bibliométricos ha de ponderar-se correctament dins d'una sèrie de criteris d'avaluació més àmplia que incloga la docència, les tasques de supervisió, els treballs en equip, la transferència de coneixements, la gestió de la recerca i la innovació i activitats de sensibilització pública. En el cas dels candidats de l'entorn empresarial, ha de prestar-se especial atenció a les contribucions a patents, desenvolupament o invencions.

Variacions en la cronologia dels currículums vitae

Les interrupcions de la carrera professional o les variacions cronològiques dels currículums vitae no han de penalitzar-se, sinó considerar-se com a part de l'evolució professional i, per tant, com una contribució potencialment valuosa al desenvolupament professional dels investigadors cap a una trajectòria professional multidimensional Així doncs, els candidats han de poder presentar currículums vitae degudament documentats, que reflecteixin una sèrie representativa d'assoliments i qualificacions adequades al lloc sol·licitat.

Reconeixement de l'experiència de mobilidad

Tota experiència de mobilitat com, per exemple, les estades en altres països o regions o en altres contextos de recerca (públics o privats) o els canvis de disciplina o sector, tant si és part de la formació inicial en la recerca com si es produeix en fases ulteriors de la carrera, o l'experiència en mobilitat virtual han de considerar-se com una contribució valuosa al desenvolupament professional d'un investigador.

Reconeixement de certificats

Els ocupadors i/o finançadors han de garantir la valoració i avaluació apropiades de les qualificacions acadèmiques i professionals, incloses les no oficials, de tots els investigadors, especialment en el context de la mobilitat internacional i professional. . Els ocupadors i/o finançadors han d'informar-se i adquirir una comprensió completa de les normatives, els procediments i les disposicions que regeixen el reconeixement d'aquestes qualificacions, explorant conseqüentment el dret nacional, els convenis i les normatives específiques vigents en matèria de reconeixement d'aquestes qualificacions a través de tots els canals disponibles.

Antiguitat

Els nivells de qualificació requerits han de coincidir amb les necessitats del lloc i no concebre's com un obstacle a l'accés. El reconeixement i l'avaluació de les qualificacions han de basar-se en el judici dels assoliments de la persona en lloc de les seves circumstàncies o la reputació de la institució on es van adquirir les qualificacions. Així mateix, atès que les qualificacions professionals poden adquirir-se en les primeres etapes d'una llarga carrera, també ha de reconèixer-se el model del desenvolupament professional al llarg de tota la vida.

Nomenament postdoctoral

Les institucions responsables dels nomenaments d'investigadors postdoctorals han d'establir normes clares i directrius explícites, especificant la durada màxima i els objectius dels nomenaments. Aquestes directrius han de tenir en compte el temps passat per l'investigador en previs llocs postdoctorals en altres institucions i considerar que l'estatus postdoctoral ha de ser transitori, amb l'objectiu primari de proporcionar oportunitats professionals addicionals per a desenvolupar una carrera d'investigador en un context de perspectives professionals a llarg termini.