University of Valencia logo Logo Pedagogical and didactic training for technical VET teachers Logo del portal

Segon pas preinscripció. Curs 2022-23

  • August 29th, 2022
Image de la noticia

INSCRIPCIÓ TANCADA

 

 

Una vegada donats d’alta a la Seu Electrònica de la Universitat de València, necessiteu tindre disponibles i en format pdf els següents documents que heu d’annexar a la sol·licitud de preinscripció:

1.- Document de sol·licitud de preinscripció i declaració jurada. Aquest document es pot descarregar d’aquesta mateixa pàgina. (Mireu baix).

2.- DNI, NIE o Passaport.

3.- Títol de tècnic superior d'FP amb detall de la família professional o documentació que ho acredita.

4.- Certificat de nota mitjana del títol anterior.

NOTA: Els documents 3 i 4 hauran d’estar en un únic arxiu pdf.

5.- (Si escau,) Títol de B1 de llengua estrangera (S’admetran a efectes de justificació del B1 aquells títols que hagen estat expedits per les entitats i organismes als que fa referència l’Ordre 93/2013 de la GVA)

6.- (Si escau,) Certificació que acredite la situació corresponent per a sol·licitar l'exempció total o parcial de la taxa (membre de família nombrosa o monoparental de categoria general o de categoria especial, víctimes de bandes armades i elements terroristes, víctimes d'actes de violència sobre la dona, persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació o persones en situació d'exclusió social).

El segon pas de la preinscripció consisteix concretament en la descarrega del document de sol·licitud de preinscripció i declaració jurada, en emplenar-ho i en signar-ho.

Aquest document, després d’emplenar-ho el pots signar digitalment amb signatura digital o el pots imprimir i signar manualment. En aquest segon cas, després de signar-ho manualment hauràs de escanejar-ho per a tindre-ho de nou en format pdf ja que ho hauràs de presentar junt a la resta de documentació a la Seu Electrònica de la Universitat de València en el tercer pas que és el procés de preinscripció.

En aquest enllaç pots obtindre el document de la sol·licitud de preinscripció i la declaració jurada de veracitat dels requisits:

Document de sol·licitud de preinscripció i declaració jurada.

 

NOMÉS per a continuació d’estudis:

Document de sol·licitud de preinscripció i declaració jurada PER A CONTINUACIÓ D’ESTUDIS.