Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de SATTUi Logo del portal

Reunió amb vicerector Professorat (places i reglament professorat Emèrit)

  • 20 de febrer de 2023
Reunió amb vicerector Professorat (places i reglament professorat Emèrit)

Estimades companyes,

Estimats companys,

 

Convocats pel vicerector de Professorat els sindicats amb presència en la Mesa Negociadora, a una reunió prèvia a la Mesa Negociadora, amb la finalitat d'acordar postures sobre la convocatòria de places per a 2023, criteris de promoció i un nou reglament per al nomenament de professorat Emèrit, ens vam reunir dijous 16 de febrer. De la reunió, en la qual aquest vicerector presentava propostes als tres punts, us destaquem el que hem considerat important i us justifiquem la posició defensada per SATTUi:

En primer lloc, dir-vos que el punt més controvertit va ser el reglament per a nomenament (selecció segons sembla entendre el vicerector -ACGUV 85/2022-) del futur Professorat Emèrit (ja que la nova LOSU deixa en mans de cada universitat l'establiment de criteris i funcions d'aquest professorat). Sobre la proposta presentada pel vicerector, SATTUi no estigué d´acord (1) amb la condició que el professorat emèrit estiga obligat a impartir docència un determinat nombre mínim d'hores, que pot ser també en el grau. I que, a més, (2) haja de ser el departament al qual estiga adscrit aqueix professor o professora emèrita qui ho decidisca. Tampoc estiguérem d'acord (3) que siga necessari i determinant l'informe del Departament perquè un professor o professora jubilada siga nomenada emèrita. Davant la negativa del vicerector a canviar aquests aspectes, que qualificà com a innegociables, SATTUi no donà el seu suport a aquesta proposta de reglament. A continuació, ho expliquem:

La proposta de reglament presentada establia l'obligatorietat que el futur Professorat Emèrit impartisca un mínim de 45 hores de docència més 45 d'atenció tutorial (aquest mínim es va baixar a 30), que podrà arribar a 90+90 màxim si l'interessat/da ho demana i la direcció del departament ho accepta. Per a fer aquest treball, i les altres funcions per ser Professorat Emèrit, rebran un contracte laboral a temps parcial de 6 hores (3+3) amb la remuneració establida en l'art. 17 del Decret 174/2002 de la GVA (3.849 Euros anuals), amb la limitació màxima salarial que afig en el seu art. 6 l'RD 1086/1989-consolidat (totes dues normatives se citen en la referida proposta de reglament presentada pel vicerector).

Sota aquestes condicions, SATTUi va manifestar, a través dels nostres representants en aquesta reunió, la nostra oposició al fet que s'obligue a impartir docència a aquest professorat, especialment en el grau, ja que no ens sembla raonable que un o una P. Emèrit/a torne a impartir docència, encara que siga parcial, en la plaça que acaba de deixar lliure per jubilar-se (encara que aqueixa plaça no compute com ocupada -ja veurem…-) perquè en SATTUi considerem que aqueixes hores/places estructurals haurien de ser ocupades per nou professorat estructural, i perquè aquesta condició, pensem, ha de ser VOLUNTÀRIA i decidida pel professor/a Emèrit/a.

A això, hem d´afegir una raó més: el perill que, obligant el Professorat Emèrit a impartir classes en el grau (competència que quedaria en mans de les direccions dels departaments), es torne a crear un nou col·lectiu de professorat precari, com ja va passar amb el Professorat Associat. Al que encara cal afegir que, com el futur Professorat Emèrit tindrà una relació laboral que (no deuria, però) podria ser considerada (per estament –el seu nou ídem- i per tipus de contracte) d'inferior rang, poguera ser que alguns/es Prof. Emèrits/es foren les i els últims a triar docència en el seu departament (dependrà de la influència que cadascun/a tinga en el seu antic departament, al qual tornarà a estar adscrit/a). El que tampoc ens sembla acceptable.

També SATTUi es va oposar al fet que el nomenament d'un professor o professora Emèrita haja de ser sol·licitat i acceptat per la direcció del departament al qual pertanyia aquest professor o professora. Perquè entenem que cap direcció ni de departament ni d'institut té competència per a jutjar la trajectòria i influència en la ciència i/o en la societat del seu personal acadèmic, que l'ha guanyada pels seus propis mèrits i, a més, són de domini públic (pel que existeixen índexs o indicadors per a ser comprovades, com l'índex “h” de Clarivate en les disciplines científiques o els seus equivalents en les disciplines no-científiques, que tampoc són perfectes però una mica millors que el nombre de sexennis o el nombre d'anys d'edat -la primera condició per a ser nomenat Emèrit/a és jubilar-se als 70 anys, encara que es contempla la possibilitat de fer excepcions, imaginem que com amb els anys sabàtics…-).

SATTUi també va manifestar reticències a alguns altres aspectes (com els criteris per a la “selecció” del Professorat Emèrit), però com amb la condició d'innegociables, imposada pel vicerector que us hem exposat, va ser ja suficient com per a retirar el suport o vistiplau de SATTUi a la proposta, no considerem necessari afegir més comentaris.

RESPECTE ALS ALTRES DOS TEMES, dir-vos que tots els sindicats vam donar el vistiplau tant a la proposta de places per a 2023 presentada pel vicerector (que finalment podrà arribar a 223 d'entre noves, de promoció i les reservades per a investigadors/es amb I3 que estableix la legislació…), com la de criteris de promoció a aqueixes places, si bé en aquest segon aspecte SATTUi, juntament amb algun altre sindicat, demanem que aquelles persones que complisquen els criteris de promoció i l'hagen sol·licitada, atés que s'estableix un torn o llista d'ordre per a convocar-se, puguen comprovar en tot moment, de manera personal (per exemple en la Secretaria Virtual), en quina posició del procés es troba aquesta plaça. No perquè dubtem del bon compliment dels criteris i cronograma de la convocatòria de les places afectades, cosa que ningú va posar en dubte, sinó simplement perquè és un dret de les persones interessades. I per això, considerem que cal possibilitar-ho.

Us agrairem que ens feu arribar la vostra opinió o comentaris. Especialment aquelles i aquells que sigueu emèrits.