Logo de la Universitat de València Logo Servei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

Contractació d'obres RAM

Amb data 21 de desembre de 2018 la Universitat ha signat un acord marc per a l'execució d'obres de reparació, ampliació i millora.
El lot 1 d'aquest acord marc contempla l'execució d'obres el valor estimat el contracte de les quals siga superior a 40.000 € i inferior a 500.000 €. El tràmit d'aquest tipus d'obres serà realitzat sempre o bé per la Unitat Tècnica, o bé pel Servei Tècnic i de Manteniment.
El lot 2 d'aquest acord marc contempla l'execució d'obres el valor estimat de les quals siga superior o igual a 2.000 euros i inferior a 40.000 euros. En el procediment han resultat adjudicatàries d'aquest lot 25 empreses. En virtut de l'acord marc subscrit, des del 21 de desembre i fins que finalitze la seva vigència (establerta inicialment per 2 anys, prorrogable per altres 2) tots els contractes d'obra dels imports esmentats hauran de ser tramitats pel procediment que s'indica en aquest document.
És important destacar que l'acord marc suposa un compromís per part de les empreses de participar en els procediments als quals se'ls convide, però també un compromís per part de la Universitat d'adjudicar totes les obres que entren en el seu àmbit d'aplicació amb les empreses adjudicatàries de l'acord marc.
Quan una unitat sol·licitant (el departament, centre, unitat, etc… que requereixa la intervenció) tinga la necessitat d'executar unes obres, el primer que farà serà contactar amb l'empresa de gestió de manteniment del seu campus, emplenat aquest formulari

L'empresa de Gestió de manteniment, emetrà un informe al sol·licitant determinant el protocol legal a seguir en la seva adjudicació.

La informació més detallada i la resta de formularis es troba disponible en la web del Servei de Contractació Administrativa.