Logo de la Universitat de València Logo Servei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

Designació de coordinador de seguretat i salut en obres menors

L'obligatorietat de la realització d'aquest tràmit respon al compliment d'el que s'estableix en l'RD 1627/1997 de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

Aquest RD estableix que la figura del Coordinador SS és obligada quan l'empresa adjudicatària d'una obra subcontracte part dels treballs, o bé quan es tracte d'obres d'especial perillositat o risc, o fins i tot quan el Servei de Prevenció i Medi Ambient de la UV ho considere necessari.

Fins ara, aquest servei havia de ser objecte de contractació a part, amb el gravamen que això suposava per a la Universitat.

No obstant això, en el nou contracte de gestió de manteniment s'ha inclòs una clàusula en virtut de la qual VALNU o ICA, segons el Lot que corresponga, assumeix com a funcions pròpies les coordinacions de SS en operacions en manteniment i en els contractes menors d'obres, subministraments o serveis de manteniment i conservació .

Per tant, per a acollir-se a aquest avantatge, és necessària l'emplenament de l'ACTA DE DESIGNACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT.  
El nomenament haurà de signar-lo l'òrgan competent per a l'autorització i disposició d'una despesa, en virtut de l'art. 20.3 del Reglament d'Execució Pressupostària per a 2019.
Una vegada estiga degudament emplenat, es farà arribar una còpia electrònica al correu electrònic servei.tecnic@uv.es