Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

Designació de coordinador de seguretat i salut en obres menors

L'obligatorietat de la realització d'aquest tràmit respon al compliment d'el que s'estableix en l'RD 1627/1997 de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

Aquest RD estableix que la figura del Coordinador SS és obligada quan l'empresa adjudicatària d'una obra subcontracte part dels treballs, o bé quan es tracte d'obres d'especial perillositat o risc, o fins i tot quan el Servei de Prevenció i Medi Ambient de la UV ho considere necessari.

Per tant, és necessari l'emplenament de l'acta de designació de coordinador de seguretat i salut.  

El nomenament haurà de signar-lo l'òrgan competent per a l'autorització i disposició d'una despesa, en virtut de l'art. 20.4 del Reglament d'Execució Pressupostària per a 2023.
Una vegada estiga degudament emplenat, es farà arribar una còpia electrònica al correu electrònic servei.tecnic@uv.es