Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

L'organització del manteniment en la UV és mixta. D'una banda existeix personal de plantilla que duu a terme les seves funcions assíduament en un centre, d'una altra hi ha un manteniment integral contractat a empreses externes. Les funcions de les unitats englobades en aquest organigrama són bàsicament les següents:

  • Unitats de Gestió dels campus. Es tracta de les unitats responsables dels espais comuns de campus, i de la seva coordinació general.
  • Administradors i caps administratius de serveis. Són els responsables del seguiment del manteniment i del bon estat de conservació dels edificis i de les seves instal·lacions.
  • Conserges/Coordinadors de serveis. Es responsabilitzen del seguiment quotidià de les tasques de manteniment i conservació, i del bon estat dels edificis, assistits per la resta de personal d'oficis. Sovint elaboren els comunicats de manteniment.
  • Personal propi de Manteniment. On hi ha, realitzen tasques de supervisió dels treballs dut a terme per els empreses de manteniment (i altres empreses externes), confeccionen els comunicats de treball i fan el seu seguiment, etc.
  • Responsables de Manteniment: Es tracta de personal propi de manteniment que supervisa, assessora i controla el manteniment en una àrea geogràfica concreta. És una nova figura, basada en una nova concepció del paper del personal propi de la Universitat respecte a l'organigrama de manteniment, amb la finalitat d'atendre les tasques de supervisió dels contractes de manteniment externs, la cura dels edificis i de les seves instal·lacions. El control de les xicotetes intervencions, el suport als responsables dels edificis i la memòria de les actuacions realitzades i de les característiques de les instal·lacions pròpies. A aquest efecte, s'ha dividit la Universitat en 12 àrees, i la pretensió és que en un futur cada àrea tinga un responsable de manteniment.
  • Empreses externes de gestió del manteniment. Un gestor i un tècnic de gestió són els interlocutors per als usuaris dels campus.
  • Empreses externes de manteniment integral. Un cap de manteniment i 1 ó 2 encarregats funcionen com a responsables al campus de les tasques del contracte. Els oficials de manteniment sota la seua direcció executen els tasques.
  • Jardineria. Un cap de jardineria és el responsable, assistit per oficials i auxiliars de jardineria.

Pel que fa als tècnics del Servei Tècnic i de Manteniment, mantenen un contacte continu amb el personal de la plantilla de manteniment que actua als Campus, per a la detecció de possibles necessitats i coordinar, en tota la seva extensió, quant al manteniment.
El Servei Tècnic i de Manteniment estudia els informes, mensuals i anuals, que elaboren les diferents empreses contractades per al manteniment:
Reunions mensuals als tres campus, amb presència d’administradors, conserges, personal propi de manteniment, representants del Servei Tècnic i de Manteniment, i de les empreses: gestió, que actua com a secretari de les reunions, manteniment integral i jardineria.
Informació actualitzada en discos virtuals, un per campus. Autoritzats degans i administradors d’edificis. Contenen la informació bàsica de contractes, plecs, informes mensuals, revisions, inspeccions, i totes els qüestions que afecten el manteniment i la conservació dels edificis.
Reunions de seguiment i valoració del Servei Tècnic amb els representants de les empreses.
Manteniment correctiu: es segueix mitjançant l’aplicació informàtica de comunicats: https://manteniment.uv.es