Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

Què són?

Les Obres RAM són les obres de Reparació, Adequació i Millora d'infraestructures de la Universitat de València.
Al principi, únicament es poden realitzar despeses d'inversions en obres segons la programació anual acordada. No obstant això, la programació inicial realitzada pel Vicerectorat de Planificació i Infraestructures es va modificant i ampliant al llarg de l'any segons les necessitats.
Aquesta programació és duta a terme tant per la Unitat Tècnica com pel Servei Tècnic i de Manteniment, sent a més, que l'art. 31 del Reglament d'Execució Pressupostària de la UV vigent estableix que la tramitació dels expedients d'obres ha d'efectuar-se a través d'aquests Serveis.
La Unitat Tècnica duu a terme obres fonamentalment de nova planta així com grans reformes, llicències d'ocupació i d'activitat, etc.
El Servei Tècnic i de Manteniment realitza també reformes d'obra civil, així com grans reformes de les instal·lacions existents en els edificis i altres obres de manteniment.
En la realització d'obres amb projecte, s'ha establert un protocol mitjançant el qual abans del seu inici s'organitza una reunió amb usuaris, direcció facultativa i empresa contractista per a una coordinació total dels treballs.
Pel que fa a la realització d'obres sense projecte, es posa en contacte a totes les persones intervinents (empresa adjudicatària, responsable dels espais, responsable del Servei de prevenció, responsable de gestió de manteniment i responsable de manteniment integral), perquè s'acorde l'inici dels treballs i que les parts interessades tinguen coneixement de l'actuació.
Per a incloure a càrrec de les partides RAM obres no incloses en la programació, és suficient que els responsables dels espais remeten un correu electrònic al Servei Tècnic i de Manteniment exposant les necessitats a satisfer, amb la finalitat que aquesta petició siga sotmesa a la corresponent autorització.
La informació de les obres realitzades es pot obtenir consultant les memòries anuals del Servei Tècnic i de Manteniment.