Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

Funcionament

L'aplicació del CEUV està integrada en la plataforma Llançadora com a Aplicació núm. 9 per a la implementació de dades i consulta, donant a cadascun dels serveis implicats una finestra gràfica adaptada a les seves necessitats, però tenint com a base el catàleg d'espais.
L'aplicació té una estructura ramificada, el tronc comú de la qual són els campus, que donen pas a cadascun dels edificis que formen el campus triat. Dins dels edificis trobem les plantes de les quals està construït i formant aquestes cadascun dels espais dels quals consta. Cada espai està definit per uns codis que el fan únic i diferent a tots els altres. Actualment s'ha arribat a la important xifra de 17.286 codis.

 

 

La fitxa de cada espai consta de diverses parts específiques per a cadascun dels serveis que intervenen en la seva implementació: el Servei Tècnic i de Manteniment, els centres i unitats sota la responsabilitat de les quals es troben els espais, el Servei de Prevenció i Medi Ambient, i el Servei d’Informàtica.
El Servei Tècnic i de Manteniment crea la fitxa que correspon a l'espai, donant-li un codi (campus + edifici + nivell + núm. d'espai). A més se li assigna el nom, ús, usuari-administrador, capacitat, càlcul de la seva superfície, i les característiques tècniques de l'espai (instal·lacions de climatització, gas, electricitat, potència, etc…).
Les Facultats, centres diversos i Unitats de Campus gestionen els espais docents, assignant la docència que s'imparteix en els mateixos i implementant les característiques de les aules o seminaris, com entre altres, els mitjans audiovisuals de què disposa o el tipus de mobiliari.
El Servei de Prevenció i Medi Ambient s'encarrega d'identificar per a cada espai les instal·lacions preventives contra incendis i la seva senyalització.
El Servei d'Informàtica identifica el núm. d'ordinadors existents, així com les rosetes de veu i dades de què disposa cadascun dels espais.

 

 

 

 

A més, s'ha georefenciat la ubicació dels edificis, incloent en cadascuna de les files corresponents a aquests les coordenades UTM i donant pas a una finestra emergent que localitza en Google Maps la ubicació exacta dins del nucli urbà on es localitza.


FITXA DE PERSONAL DEL CEUV (PROGRAMA UBICA)

Dins de les utilitats del CEUV, mereix esment especial l'eina de gestió d'espais que conté les dades relatives al lloc físic que ocupa el personal de la Universitat.
Aquesta eina ha estat denominada Programa UBICA, i el seu resultat és la ubicació de totes les persones que pertanyen a la unitat (personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, i tot el personal extern vinculat amb la Universitat que comptE amb número d'identificació personal NPX), en el lloc o llocs que tenen assignats en el CEUV.
Així, UBICA permetria obtenir, entre altres, les següents importants informacions:

  • Conèixer els espais útils de la UVEG que ocupa una persona.
  • Determinar els espais que ocupa una Facultat, Departament, Institut, Unitat, Servei, etc.
  • Obtenir indicadors d'ocupació per a cadascun dels diferents departaments, facultats, instituts, laboratoris, unitats, serveis, etc., a partir dels espais que es coneix que efectivament estan ocupant.
  • Determinar quins són els espais comuns (i quants metres quadrats representen) que tenen els diferents centres/departaments, instituts, laboratoris, unitats, serveis, etc.

TUTORAL BÀSIC PER A LAGESTIÓ DE LA UBICACIÓ DE LES PERSONES EN L'APLICACIÓ DEL CATÀLEG D'ESPAIS (PROGRAMA UBICA)

Tutorial en valencià
Tutorial en castellà