Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

L'optimització de la temperatura de consigna dels sistemes de climatització és importantísima per a la reducció dels consums energètics.

Asi, el Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol (BOE Núm. 298, d'11 de desembre de 2009) estableix, a l'apartat I.T. 3.8.2:

  • La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción.
  •  La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración.
  •   Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.

 

El Servei Tècnic i de Manteniment ha difós aquesta norma als responsables dels espais, i ha donat instruccions a les empreses de manteniment i gestió de manteniment per a que es respecten aquests límits.