Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

Protocol coordinació activitats empresarials a la UV

L'objectiu de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 és aconseguir una adequada protecció de la salut dels treballadors respecte els riscos derivats de les condicions de treball.

Quan la Universitat subcontracta amb altres empreses la realització d'obres o serveis en els seus centres de treball, ha de tenir en compte que aquestes activitats, per la forma com s'executen, poden ser un perill, afectar als treballadors de les empreses concurrents, i per extensió, a tota la comunitat universitària.

Per aquest motiu s'ha articulat un protocol d'acció per aplicar quan la UV contracti qualsevol obra, servei o subministrament de qualsevol quantia econòmica.

Segons el citat protocol, se sol·licita a l'empresa adjudicatària, prèviament al fet que es realitzi l'encàrrec oficial de qualsevol obra, que presenti una sèrie de documentació i la Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions del contractista en matèria de prevenció de riscos laborals degudament emplenada.

Per part del Servei Tècnic i de Manteniment se'ls facilita les normes generals per a treballadors externs i els riscos laborals i Higiènics generals existents en els locals i instal·lacions d'aquesta Universitat i les seves mesures preventives.

La documentació que aporta l'empresa és remesa al Servei de Prevenció i Medi Ambient, el qual prestarà el suport i assessorament tècnic necessari al contractista.

A continuació enllacem tota la informació amb la qual l'empresa ha d'explicar, així com els impresos que ha de facilitar en aquest Servei prèviament a rebre l'encàrrec de qualsevol treball:

  1.        Declaració del responsable i compromís sobre prevenció de riscos laborals 
  2.         Fitxa d'Informació sobre treballs a realitzar. Aquests impresos han de ser emplenats, signats i lliurats a aquest Servei
  1.        Normes generals per a treballadors externs i organitzacions concurrents en la UV; Telèfons per a emergències; Normes sobre emergències. 
  2.         Riscos i mesures preventives per a treballadors externs de la UV. 
  3.        Riscos Higiènics específics de Burjassot i Paterna. 
  4.         Riscos Higiènics específics de la Facultat de Medicina i Odontologia.