Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

Què és el CEUV?

Des de l'any 2003, en què es va procedir a realitzar un nou Catàleg d'Espais de la Universitat de València (CEUV), hem anat actualitzant any rere any aquest catàleg fins a completar, en data d'avui, una informació precisa que facilita la gestió dels espais i totes les possibilitats que ofereix tenir actualitzada una gran base de dades.
Amb el pas dels anys el CEUV s'ha anat consolidant com a instrument de suport per a diferents gestions tant d'àmbit administratiu com tècnic, atès que és una gran base de dades a la qual cada vegada més usuaris acudeixen per tractar-se d'una eina sòlida en la realització dels seus informes, gestió de la informació i anàlisi arquitectònica dels edificis.
Per a mantenir el CEUV actualitzat, a més de l'actuació directa del Servei Tècnic i de Manteniment, es fa inestimable la col·laboració de la resta de la comunitat universitària: l'article 35.3 del Reglament d'Execució Pressupostària que acompanya al pressupost anual, estableix com a obligatòria la notificació de les obres menors al Servei Tècnic i de Manteniment per a l'actualització del CEUV.
A més de l'accés a l'aplicació dels usuaris autoritzats, el protocol dels quals es descriu en un altre apartat, qualsevol persona pot sol·licitar documentació gràfica del catàleg d'espais aportant els següents documents:

Sol·licitud de documentació gràfica
Directrius de confidencialitat

 

D'altra banda i amb caracter general, l'adscripció deis espais a les estructures de la UV, conforme a les decisions deis organs competents, es registrara en el Cataleg d'espais de la UV. El registre de l'adscripció i la seua modificació correspondra al Servei Tecnic i de Manteniment, previa recepció i arxiu de la decisió de l'organ competent.

També la ubicació individualitzada deis llocs de treball del personal de la UV, conforme a les decisions deis organs competents, es registrara en el Cataleg d'espais. El registre i la seua modificació correspondra a la persona responsable administrativa de !'estructura de la UV, o la persona en qui delegue. El registre i la seua modificació podra fer-se efectiu sense més tramit que la seua informació posterior a l'organ competent en el termini de trenta dies habils. No obstant aixo, l'organ competent podra instar la seua modificació si s'identificara errors o discrepancies amb l'assignació registrada.

Aquests i altres aspectes, es regulen al següent reglament aprovat a l'ACGUV 2692022:

Reglament per a la distribució i assignació d'espais de la Universitat de València

 

Per a més informació, el telèfon del CEUV és el 96 3983912.