Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

Bioanalitzador d'Agilent

El Bioanalitzador Agilent 2100 és una plataforma basada en la tecnologia de microfluids dissenyada per a la determinació de la grandària, la quantificació i el control de qualitat del DNA i RNA mitjançant electroforesi en xicotets xips en un únic instrument. Els resultats s'obtenen en un curt espai de temps de manera automatitzada, directament en format digital.

La miniaturització dels instruments analítics ofereix nombrosos avantatges enfront de les tècniques convencionals. Entre elles, una millor precisió i reproducibilitat de les dades, temps d'anàlisis reduïdes, un mínim consum de mostra i una millor automatització i integració de fluxos de treball complexos.

Plataforma Massarray

La plataforma Massarray s'encarrega de l'estudi, amb finalitats d'investigació, de mostres de tipus biològic a través del mapatge fi de seqüències d'ADN, així com de l'anàlisi de fenòmens de metilació. Amb aquest equip es poden analitzar desenes de variants de l'ADN com SNPs, insercions o deleccions en centenars de mostres en poc temps amb un gran grau de precisió i sensibilitat. També és possible analitzar mutacions somàtiques com les presents en mostra d'origen cancerigen. Finalment, es poden quantificar el grau de metilació de CpG individuals en seqüències curtes d'ADN de manera quantitativa.

Plataforma d'Arrays: expressió i citogenètica

La plataforma d'Arrays, dissenyat per Affymetrix, proporciona un estudi holístic dels organismes des de la perspectiva de la biologia de sistemes, proporcionant una millor comprensió de les interaccions i propietats biològiques en el seu conjunt. Aquesta tecnologia brinda la flexibilitat necessària per a estudiar un subconjunt específic de gens d'interés o poder enfocar l'estudi del genoma a nivell global per a així comprendre i definir en profunditat els mecanismes complexos i les xarxes que subjauen en els processos biològics i malalties.

Sistema de Real-Time PCR

La PCR en temps real és una tècnica que combina l'amplificació i la detecció en un mateix pas, en correlacionar el producte de la PCR de cadascun dels cicles amb un senyal d'intensitat de fluorescència. Estan compostos per un termociclador acoblat a un sistema òptic, que monitora el senyal dels fluoròfors usats per a detectar el producte amplificat. Pel fet que la fluorescència d'aquests augmenta conforme el producte s'amplifica, es combinen els processos d'amplificació i detecció en una sola etapa.

Sistema de seqüenciació massiva de DNA

Equip de seqüenciació massiva de DNA basat en seqüenciació per síntesi, utilitza nucleòtids marcats amb fluoròfors de diferents colors, i captació d'imatges de la fluorescència emesa.