Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

Plataforma Epigenètica i Genotipatge 2022
1. Clients interns*.
Metilació Epityper:
Tractament DNA = 4 euros per mostra.
Preu per xip (384 reaccions) = 1300 euros + 40 euros per amplicó.
 
Genotipatge Iplex Gold:
Preu per xip (384 reaccions) = 1150 euros + 30 euros per SNP analitzat.
 
Oncofocus:
Preu per xip (384 reaccions) = 2300 euros.
 
Iplex Sample Id:
Preu per xip (384 reaccions) = 2050 euros.
 
Lectura de xip:
Preu per xip (384 reaccions) = 240 euros.
 
Piroseqüenciació: 6 euros/mostra
 
Assessorament i Anàlisis de dades: 70 euros/hora
 
2. Clients concertats*.
Metilació Epityper:
Tractament DNA = 4,5 euros per mostra.
Preu per xip (384 reaccions) = 1350 euros + 40 euros per amplicó.
 
Genotipatge Iplex Gold:
Preu per xip (384 reaccions) = 1200 euros + 30 euros per SNP analitzat.
 
Oncofocus:
Preu per xip (384 reaccions) = 2400 euros.
 
Iplex Sample Id:
Preu per xip (384 reaccions) = 2100 euros.
 
Lectura de xip:
Preu per xip (384 reaccions) = 250 euros.
 
Piroseqüenciació: 6,5 euros/mostra
 
Assessorament i Anàlisis de dades: 80 euros/hora
3. Clients Externs*.

A aquests preus se’ls afegirà el 21% corresponent a l’IVA.

Metilació Epityper:
Tractament DNA = 5 euros per mostra.
Preu per xip (384 reaccions) = 1400 euros + 40 euros per amplicó
 
Genotipatge Iplex Gold:
Preu per xip (384 reaccions) = 1250 euros + 30 euros per SNP analitzat.
 
Oncofocus:
Preu per xip (384 reaccions) = 2500 euros.
 
Iplex Sample Id:
Preu per xip (384 reaccions) = 2200 euros.
 
Lectura de xip:
Preu per xip (384 reaccions) = 260 euros.
 
Piroseqüenciació: 7 euros/mostra
 
Assessorament i Anàlisis de dades: 90 euros/hora.
 

4. Taxes especials

Taxa Urgència: Esta taxa s’aplicarà a qualsevol de les tarifes anteriors quan l’usuari sol∙licite que el servei es realitze en un curt espai de temps, el qual supose un esforç extra per part del personal del laboratori, així com, una priorització en l’ordre en el que es realitzen cadascun dels projectes en curs en el mateix.

- Taxa d’urgència= 300 € per xip.

L’aplicació de qualsevol d’aquesta taxa haurà de ser acordada prèviament amb els usuaris i estarà reflectida en el pressupost.

* El preu de l’anàlisi de cadauna d’aquestes aplicacions es pot veure incrementat per altres despeses fungibles que depenen de les mostres en qüestió. L’import d’aquestes despeses serà determinat segons el preu de cost i es veurà subjecte a les variacions que el proveïdor impose.
 Plataformes Arrays i Seqüenciació 2023

SERVEIS

Preu usuaris interns

Preus usuaris concertats

Preu usuaris externs

Affymetrix:

Amplificació, marcatge, hibridació i lectura del xip

48,3 €/mostra

58,65€/mostra

69 €/mostra

Despeses fungibles (reactius,material de laboratori, informàtic) 41,3€/mostra 50,15€/mostra 59 €/mostra

Clariom S

120,4€/mostra

146,2€/mostra

172€/mostra

Clariom D 248,5€/mostra 301,75€/mostra 355€/mostra
Gene 157,5€/mostra 191,25€/mostra 225€/mostra
mRNA 205,8€/mostra 249,9€/mostra 294€/mostra
CytoScan  326,2€/mostra 396,1€/mostra 466€/mostra
OncoScan  299,6€/mostra 363,8€/mostra 428€/mostra
Altre tipus de estudi Consulteu* Consulteu* Consulteu*

Preparació de llibreries Illumina:

mRNA-Seq (polyA)

120 €

180€

240 €

Small RNA-Seq

150

225

300

DNA-Seq

105 €

150 €

200 €

Metagenòmica 16S

45 €

67,50 €

90 €

Altre tipus de llibreria: Exoma, Low input/Single cell, amplicons, panels, Methyl-Seq, ChIp-Seq

Consulteu*

Consulteu*

Consulteu*

Run NextSeq 550:

Mid Output kit 150 cycles (130 M reads)

1.579,26 €

1.692,06 €

2.256,08 €

Mid Output kit 300 cycles (130 M reads)

2.562,47 €

2.745,51 €

3.660,68 €

High Output kit 75 cycles (400 M reads)

2.082,38 €

2.212,53 €

2.602,97 €

High Output kit 150 cycles (400 M reads)

3.694,32 €

3.925,22 €

4.617,90 €

High Output kit 300 cycles (400 M reads)

5.870,99 €

6.237,92 €

7.338,73 €

Bioanalitzador Agilent:

RNA nano / DNA 1000 (12 mostres / xip)

59,40 €

70,20 €

108 €

Small RNA / HS DNA (11 mostres / xip)

85,80 €

99 €

132

PCR quantitativa:

Ús de l‘equip per placa

4,00 €

5,60 €

*El preu es fixarà de forma individualitzada per a cada treball proposat.

En tots els casos, es realitzarà una valoració personalitzada del treball sol·licitat, tenint en compte la complexitat de l’estudi.