University of Valencia logo Logo Account and Budgeting Service Logo del portal

Reference Rules File(s)
IUV 8/2023

Instruction on supporting documentation for the justification of expenses in service commission and registration files.

IUV 7/2023

Management instruction on the economic management of official university master's studies (7/2023)

IUV 5/2023

Management Instruction on the closing operations of the accounting for fiscal year 2023

IUV 3/2022

Instrucció de Gerència sobre les operacions de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2022

IUV 2/2022

Instruction of the Vice-Rector's Office for Studies and Management on the management of enrollment receipts for the academic year 2022-2023

IUV 10/2021

Management Instruction on the closing operations of the accounting for fiscal year 2021

IUV 8/2021

Instrucció del Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística i la Gerència sobre la gestió dels rebuts de matrícula del curs acadèmic 2021-2022 (8/2021)

IUV 4/2021

Instrucció de la Gerència sobre el règim i la tramitació dels contractes menors.

IUV 19/2020

Instrucció sobre les operacions de tancament de la comptabilitat de l’exercici 2020

IUV 15/2020

Instrucció de derogació de la instrucció IUV06/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica

IUV 12/2020

IUV 12/2020. Instrucció sobre la gestió de rebuts de matrícula del curs acadèmic 2020-2021.

IUV 9/2020

IUV 9/2020. Instrucció de modificació de la instrucció IUV 6/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica.

IUV 8/2020

IUV 8/2020. Instrucció de modificació de la instrucció IUV 6/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica.

IUV 11/2019

Instrucció sobre la gestió econòmica de màster universitari oficial

IUV 10/2019

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre el tancament de la comptabilitat de l'exercici 2019 (IUV 10/2019)

IUV 4/2019

Instrucció 4/2019 de la Gerencia, el Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística i el Vicerectorat d'Economia i Infraestructures, sobre la gestió de rebuts de matrícula.

IUV 8/2018

Instruccions per al tancament de la comptabilitat del exercici 2018 i altres normes de gestió econòmica

IUV 7/2018

Instrucció de gestió 7/2018 sobre la contractació del servei d'agències de viatge a l'Universitat de València

IUV 6/2018

Instruccions per a la tramitació d'expedients de contractes menors

IUV 2/2018

Instruccions per a la tramitació d'expedients de contractes menors

IUV 1/2018

Instruccions per a la tramitació de subvencions i premis a concedir per la Universitat de València

IUV 7/2017

Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l'exercici 2017 i altres normes de gestió econòmica

IUV 3/2017

Instruccions per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en unitats de la Universitat de València

IUV 1/2017

Instrucció de Gerència 1/2017 per la tramitació de beques, ajudes i premis a concedir per la Universitat de València

IUV 8/2016

Instruccions per al tancament de la comtabilitat de l'Exercici 2016 i altres normes de gestió econòmica

IUV 9/2016

Instrucció per a la tramitació de subvenciones i premis a concedir per la Universitat de València

IUV 6/2016

Instrucció per a la justificació de despeses d'inscripcions a congressos

IUV 04/2016

Instrucció 4/2016 de la Gerencia, el Vicerectorat d'Estudis de Grau 1 Política Lingüística, el Vicerectorat d'Estudis de Postgrau, 1 el Vicerectorat d'Economia 1 Infraestructures, sobre la gestió de rebuts de matrícula en el curs 2016-2017

IUV 18/2016

Ampliació de l'Acord 18/2013

+ info

Ampliació de l'Acord 18/2013 sobre complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal.

-info
IUV 03/2016

Instrucció de la Gerència sobre la gestió econòmica en els processos de fusió de Departaments aprovats per l'acord del consell de Govern de 9 de març de 2016.

IUV 13/2015

Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l'exercici 2015 i altres normes de gestió econòmica.

IUV 10/2015

Modificació de la deducció d'IVA en determinats subconceptes econòmics de despeses d'investigació (art. 68)

IUV 6/2015

Instrucció de gestió econòmica dels ingressos i despeses per estudis de Màster Universitari de la Universitat de València.

+ info

Instrucció de gestió econòmica dels ingressos i despeses per estudis de Màster Universitari de la Universitat de València.

-info
IUV 5/2015

Instrucció sobre gestió económica de despeses finançades amb subvencions de l'Administració Autonòmica.

+ info

Instrucció sobre gestió económica de despeses finançades amb subvencions de l'Administració Autonòmica.

-info
IUV 4/2015

Instruccions per a la realització de practiques acadèmiques externes en unitats de la Universitat de València.

IUV 3/2015

Pòlissa per al segur de la flota de vehicles de la Universitat de València.

IUV 2/2015

Sobre el tancament de Centres i Serveis Universitaris per a l'any 2015

IUV 1/2015

Nous sub-conceptes econòmics de despeses i altres normes de gestió econòmica

CUV 8/2014

Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l'exercici 2014 i altres normes de gestió econòmica

CUV 7/2014

Circular de Gestió 7/2014. Instruccions sobre pràctiques externes d'estudiants

CUV 6/2014

Circular de Gestió 6/2014. Instrucció sobre la borsa econòmica per a estudiants que realitzen pràctiques acadèmiques externes en unitats de la Universitat de València.

CUV 5/2014

Circular de gestió 5/2014. Instrucció de la Gerencia per a la comptabilització de factures de tercers que opten pel criteri de caixa en l´IVA.

CUV 2/2014

Circular de gestió 2/2014. Instruccions sobre el tractament de les factures de tercers que opten pel criteri de caixa en l´iva.

CUV 6/2013

Circular de Gestió 6/2013. Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2013 i altres normes de gestió econòmica

CUV 5/2013

Circular de gestió 5/2013. Procediment a seguir per al cobrament dels rebuts de matrícula en el curs acadèmic 2013-2014.

CUV 3/2013

Circular de gestió 3/2013. Instrucció de la Gerencia 3/2013 sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

CUV 2/2013

Circular de gestió 2/2013. Procediment a seguir per al reconeixement del 100% de les retribucions en casos d´IT.

CUV 1/2013

Circular de Gestió 1/2013. Instruccions de Gestió pràctiques acadèmiques externes (PAE) a partir de l´1/10/2013

CUV 5/2012

Circular 5/2012. Premis dineraris i en espècie.

CUV 4/2012

Circular de gestió 4/2012. Instrucions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2012 i altres normes de gestió econòmica.

CUV 3/2012

Circular de gestió 3/2012. Instruccions sobre gestió econòmica de despeses finançades amb subvencions de l´administració de l´estat i altres normes de gestió.

CUV 5/2011

Circular de Gestió 5/2011. Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2011 i altres normes de gestió econòmica.

CUV 4/2011

Circular de Gestió 4/2011. Restricció Temporal a la Tramitació de Pagaments per Caixa Fixa

CUV 3/2011

Circular de gestió 3/2011. Instrucció de la Gerència sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

CUV 2/2011

Circular de gestió 2/2011. Instruccions sobre els pagaments per les habilitacions de les caixes fixes dels centres i serveis, pagaments anticipats pel personal i pagaments amb targeta institucional.

CUV 1/2011

Circular de gestió 1/2011. Instruccions de gestió económica dels ingressos i despeses per estudis de màster universitari de la Universitat de valència.

CUV 1/2010

Circular de gestió 1/2010. Instruccions necessàries per al tancament adequat de la comptabilitat de l´exercici 2010.

CUV 2/2009

Circular de Gestió 2/2009. Instruccions per al Tancament de la Comptabilitat de l´exercici 2009

CUV 1/2009

Circular de gestió 1/2009. Restricció temporal a la tramitació de pagaments per caixa fixa.

CUV 3/2008

Circular de gestió 3/2008. Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2008 i altres normes de gestió econòmica.

CUV 1/2008

Circular de gestió 1/2008. Modificacions en el reglament de execució pressupostària per a 2008, per aplicació de la Lley 30/2007 de contractes del sector públic.

CUV 1/2007

Circular de Gestió 1/2007. Instruccions per al Tancament de la Comptabilitatde l´exercici 2007 i Altres Normes de Gestió Econòmica

CUV 3/2006

Circular de Gestió 3/2006. Instruccions per al Tancament de la Comptabilitatde l´exercici 2006 i Altres Normes de Gestió Econòmica

CUV 2/2006

Circular de gestió 2/2006. Instruccions de gestió econòmica dels ingresos i despeses per estudis oficials de postgrau de la Universitat de València.

CUV 1/2006

Circular de gestió 1/2006. Nous imports de complement específic per a P.A.S.

CUV 2/2005

Circular de Gestió 2/2005. Instruccions per al tancament de la comptabilitat i liquidació del pressupost de l´exercici 2005

CUV 1/2005

Circular de Gestió 1/2005. Ampliació del Termini per a Comptabilitzacióde Despeses de l´exercici 2004

CUV 3/2004

Circular de gestió 3/2004. Instruccions per al tancament de la comptabilitat i liquidació del pressupost de l´exercici 2004.

CUV 3/2002

Circular de Gestió 3/2002. Procediment per al càlcul i exemples de regularització del precentatge de retenció de L´IRPF per variació de les circumstàncies econòmiques, familiars o personals durant l´exercici

CUV 1/2002

Circular de gestió 1/2002. Novetats respecte a les despeses originades pel concepte "Tesis y tribunales".

CUV 3/2001

Circular de Gestió 3/2001. Noves deduccions d´IVA suportat als proyectes i convenis europeus d´investigació. Relació de sigles dels proyectes d´investigació amb IVA deduïble

CUV 1/2001

Circular de Gestió 1/2001. Noves deduccions d´IVA suportat als proyectes i convenis europeus d´investigació

CUV 5/2000

Circular de Gestió 5/2000. Nou model de comunicació de dades al pagador

CUV 4/2000

Circular de gestió 4/2000. Modificació de les retencions d´IRPF per a l´any 2000.

CUV 3/2000

Circular de gestió 3/2000. I.V.A. deduïble en les despeses imputades a fons departamentals.

CUV 2/2000

Circular informativa 2/2000. Les noves sol·licituds de devolució de l´IRPF.

CUV 1/2000

Circular de gestió 1/2000. Novetats fiscals any 2000.

CUV 7/1999

Circular de gestió 7/1999. Interpretació de l´annex 3 del Manual d´execució pressupostària per a 1999.

CUV 6/1999

Circular de Gestió 6/1999. Model de certificat de residència fiscal per als professors o becaris no residents a territori espanyol

CUV 5/1999

Circular de gestió 5/1999. Informació sobre pagaments de personal de la Universitat de València.

CUV 4/1999

Circular de gestió 4/1999. Canvi en el règim de deducció de les quotes suportades d´I.V.A. en els projectes d´investigació.

CUV 3/1999

Circular de gestió 3/1999. Recomanació sobre pagaments corresponents a factures o altres documents.

CUV 2/1999

Circular de gestió 2/1999. Modificació al Manual de Gestió Econòmica.

CUV 1/1999

Circular de gestió 1/1999. Dades treballadores per a càlcul retenció I.R.P.F.

NLUV 1/2002

Nota legal 1/2002. Informació fiscal per als no residents en territori espanyol

NLUV 1/2001

Nota Legal 1/2001. L´IVA en les adquisicions intracomunitàries de béns i en les prestacions de serveis