Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Logo del portal

NOTA: Qualsevol consulta o incidència sobre el procediment de preinscripció haurà de remetre-la a postgrado@uv.es. Si el teu dubte és de caràcter acadèmic (criteris d’admissió, idoneïtat de la titulació, característiques del màster, horaris, matrícula, etc.), hauràs de contactar amb el Centre que gestiona el màster. En el següent enllaç tens les dades de contacte de cada Facultat.

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La preinscripció és el procediment d'admissió mitjançant el qual s'ordenen les sol·licituds i s'adjudiquen les places ofertades.

Per a l’adjudicació, la Universitat de València obri dues fases o períodes de preinscripció: en la fase ordinària s’oferta la totalitat de places disponibles que consta en la Fitxa general de cada Màster, i en la fase extraordinària s’obren únicament aquells màsters on encara hi ha disponibilitat i s’oferten les places restants.

FASE ORDINÀRIA

 

PREINSCRIPCIÓ:

Durant aquesta fase, estarà oberta la preinscripció a tots els màsters ofertats per al curs 2022-2023.

Període de presentació de sol·licituds: del 15 de febrer al 15 de juny de 2022.

Requisits per a participar en aquesta fase:

 1. Estudiantat que estiga en possessió d’un títol universitari oficial que done accés als estudis de màster, o que estiga en condicions d’obtenir-lo, com a molt tard, en data de 19 de juliol de 2022.
 2. Estudiantat d’un Grau impartit per una universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior al qual li quede per superar el Treball de Fi de Grau i fins un màxim de 9 crèdits ECTS (excepte en el cas del Màster en Advocacia, al qual sols es podrà accedir si s’està en possessió del títol).

En tot cas, l’estudiantat que estiga en possessió del títol universitari, tindrà prioritat en la matrícula sobre els estudiants del supòsit b). Així doncs, els estudiants als quals els quede per  superar el Treball de Fi de Grau i fins un màxim de 9 crèdits ECTS, sols podran accedir als estudis de màster si, una volta finalitzada la matrícula i la crida de llista d’espera dels estudiants que accedeixen amb estudis finalitzats, continuen quedant places vacants en el màster.

Si en el moment en què es realitza la sol·licitud de preinscripció no es disposa encara del títol de Grau o equivalent però es preveu obtenir abans del dia 19 de juliol a les 23:59h, es realitzarà la sol·licitud igualment i s’aportarà el títol o altre document que acredite la finalització dels estudis abans d’aquesta data a través de l’opció annexar, per tal que la sol·licitud puga tenir preferència en la matrícula davant dels estudiants amb estudis pendents.

La publicació de resultats, que tindrà lloc el dia 8 de juliol, establirà les persones admeses, en llista d’espera, i excloses per a cada màster.

Nota: En el cas que els estudis que donen accés al Màster s’hagen cursat en la UV, no serà necessari aportar aquesta documentació. La finalització dels estudis i les condicions fixades pel RD 822/2021 es comprovaran d’ofici pel Servei d’Estudiants.  Tot i que en el moment de la matrícula sols es verificarà, en el seu cas, que l’alumnat ha finalitzat els estudis, cal recordar que la condició de titulat o titulada s’adquireix tramitant el depòsit del títol, fet que es comprovarà durant els mesos de setembre i octubre i, en cas contrari, es procedirà a anul·lar la matrícula.

La no acreditació dels requisits específics d’idiomes abans de les 23:59 h del 21 de setembre de 2022 comportarà igualment l’anul·lació d’ofici de la matrícula. Per tal d'acreditar el compliment d'aquests requisits s'haurà d'annexar a la sol.licitud els documents adients en el "Meu Lloc Personal" de la Seu Electrònica.

MATRÍCULA:

El període per a la matrícula estarà obert del 12 al 20 de juliol.

Podran accedir a l’automatrícula els estudiants que hagen resultat admesos d’acord amb la publicació de les adjudicacions del dia 8 de juliol i que, a més a més, presenten el seu títol d’accés als estudis de màster abans del dia 19 de juliol a les 23:59 hores. La presentació del títol haurà de realitzar-se a través de la Seu Electrònica- ENTREU/ Els Meus Tràmits a través de l’opció annexar.

L’estudiantat que no es matricule en el termini establert, perdrà el dret a la plaça, que s’oferirà en les crides de llista d'espera.

Pots consultar tota la informació sobre la matrícula ací

LLISTA D’ESPERA:

Finalitzat el període de matrícula, es comptabilitzaran les places que han quedat vacants en cada màster i s’oferiran als estudiants de la llista d’espera d’acord amb l’ordre de prelació.

Els resultats de l’adjudicació de la llista d’espera de la fase ordinària es publicaran el dia 22 de juliol. Els estudiants admesos hauran de matricular-se entre els dies 25 i 26 de juliol, accedint a l’automatrícula.

Conclòs el procés de matrícula de llista d’espera, si encara quedaren places vacants en algun màster, s’oferirien a través de crida telefònica als candidats corresponents de la llista d’espera que hagen acreditat estar en possessió del títol de Grau o equivalent. Si després d’aquesta crida encara queden vacants, s’oferiran, per ordre de prelació, a les persones que tinguen pendent la presentació del TFG i un màxim de 9 crèdits.

En el cas que ja estigues matriculat/da en un màster que vares sol·licitar en segona o tercera opció i se t’adjudique plaça per llista d’espera en una opció prioritària, hauràs d’anul·lar la matrícula en el màster abans de matricular-te en la nova plaça assignada per la llista d'espera.

 

CALENDARI FASE ORDINÀRIA:

Presentació sol·licituds de preinscripció

Des del 15 de febrer (0:00 h) fins a les 23:59 h del 15 de juny de 2022 (hora peninsular)

Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització de la nota mitjana). No s’actualitzarà la nota si a aquesta data no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic.

21  de juny (23:59 h)
Baremació de les sol·licituds                 27 de juny - 1 de juliol
Publicació resultats preinscripció 08 de juliol (09:00 h)
Reclamacions a la baremació (reomplint el formulari en la Seu Electrónica) 08 juliol (14h) -11 de juliol (23:59h)
Automatrícula (estudis finalitzats o condicionada a l’acreditació de la finalització dels estudis abans del dia 19 de juliol a les 23:59h)* 12-20 de juliol
Publicació resultats de la crida de llista de espera 22 de juliol (09:00 h)
Automatrícula llista d'espera 25 i 26 de juliol
Crides telefòniques llista de espera 27 - 29 de juliol
Automatrícula dels sol·licitants amb estudis pendents** 27 - 29 de juliol
Fi termini per a l’acreditació del requisit d’idioma 21 de setembre (23:59h)
* L'estudiantat que haja sigut admés als màsters amb cita prèvia de matrícula (MU en Advocacia, MU en Psicologia General Sanitària i MU en Professor/a d’Educació Secundària) realitzarà la matrícula el dia 20 de juliol
** Només per a aquelles persones amb estudis cursats en una institució d'educació superior pertanyent a l'EEES, la resta hauran de ser titulades

INFORMACIÓ IMPORTANT

 • Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça, i aquesta s’ofertarà a la crida en llista d’espera.
 • Les persones participants en la Fase Ordinària que no obtinguen plaça i queden en llista d’espera o l’hagen perduda per no haver-se matriculat en termini, per a participar en la Fase Extraordinària hauran d’enviar una nova sol·licitud elegint màsters en els quals queden places vacants, sempre i quan no hagen sigut excloses en aquests màsters en Fase Ordinària.
 • La Fase Extraordinària s’obri només per als màsters que no hagen completat la seua oferta de places en Fase Ordinària.
FASE EXTRAORDINÀRIA

 

PREINSCRIPCIÓ:

Durant aquesta fase estarà oberta la preinscripció exclusivament per als màsters en els que hagen quedat places vacants després de les adjudicacions i matrícula de la fase ordinària.

Període de presentació de sol·licituds: del 20 de juliol al 2 de setembre de 2022.

El 20 de juliol, dia d’obertura de la fase extraordinària, es publicarà la llista provisional dels màsters que s’oferten en aquesta fase. El 30 de juliol, una volta concloses les crides de llista d’espera de la fase ordinària, es publicarà la llista definitiva dels màsters que s’oferten en fase extraordinària.

Requisits per a participar en aquesta fase:

 1. Estudiantat que estiga en possessió d’un títol universitari oficial que done accés als estudis de màster, o que estiga en condicions d’obtenir-lo, com a molt tard, en data de 22 de setembre de 2022.
 2. Estudiantat d’un Grau impartit per una universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior als quals els quede per superar el Treball de Fi de Grau i fins un màxim de 9 crèdits ECTS (excepte en el cas del Màster en Advocacia, al qual sols es podrà accedir si s’està en possessió del títol).

En tot cas, l’estudiantat que estiga en possessió del títol universitari, tindrà prioritat en la matrícula sobre els estudiants del supòsit b). Així doncs, els estudiants als quals els quede per  superar el Treball de Fi de Grau i fins un màxim de 9 crèdits ECTS, sols podran accedir als estudis de màster si, una volta finalitzada la matrícula i la crida de llista d’espera dels estudiants que accedeixen amb estudis finalitzats, continuen quedant places vacants en el màster.

Si en el moment en què es realitza la sol·licitud de preinscripció no es disposa encara del títol de Grau o equivalent però es preveu obtenir abans del dia 22 de setembre a les 23:59 hores, es realitzarà la sol·licitud igualment i s’aportarà el títol abans d’aquesta data a través de l’opció annexar, per tal que la sol·licitud puga tenir preferència davant dels estudiants amb estudis pendents.

La publicació de resultats, que tindrà lloc el dia 20 de setembre, establirà les persones admeses, en llista d’espera, i excloses per a cada màster.

Nota: En el cas que els estudis que donen accés al Màster s’hagen cursat en la UV, no serà necessari aportar aquesta documentació. La finalització dels estudis i les condicions fixades pel RD 822/2021 es comprovaran d’ofici pel Servei d’Estudiants.  Tot i que en el moment de la matrícula sols es verificarà, en el seu cas, que l’alumnat ha finalitzat els estudis, cal recordar que la condició de titulat o titulada s’adquireix tramitant el depòsit del títol, fet que es comprovarà durant els mesos de setembre i octubre i, en cas contrari, es procedirà a anul·lar la matrícula.

La no acreditació dels requisits específics d’idiomes abans de les 23:59 h del 21 de setembre de 2022 comportarà igualment l’anul·lació d’ofici de la matrícula. Per tal d'acreditar el compliment d'aquests requisits s'haurà d'annexar a la sol.licitud els documents adients en el "Meu Lloc Personal" de la Seu Electrònica.

MATRÍCULA:

S’obriran dos períodes de matrícula:

 • Matricula per als estudiants que presenten el seu títol d’accés als estudis de màster abans del dia 22 de setembre a les 23:59h: del 22 al 23 de setembre.
 • Matrícula pera als estudiants procedents d’universitats espanyoles i de l’EEES als quals els queden pendents, com a màxim, el Treball de Fi de Grau i 9 crèdits: del 26 al 28 de setembre.

LLISTA D’ESPERA:

En la fase extraordinària no es realitzarà publicació de l’adjudicació de llista d’espera, sinó que es procedirà directament a les crides telefòniques.

 

CALENDARI FASE EXTRAORDINÀRIA:

Presentació sol·licituds de preinscripció Des del 20 de juliol (14:00 h) fins a les 23:59 h del 2 de setembre (hora peninsular)

Publicació provisional dels màsters ofertats

20 de juliol
Publicació definitiva dels màsters ofertats 30 de juliol
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana).No s’actualitzarà la nota si a aquesta data no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic. 6 de setembre (23:59 h)
Baremació de les sol·licituds 9-15 de setembre
Publicació dels resultats de la preinscripció 20 de setembre (09:00 h)
Reclamació resultat baremació (reomplint el formulari en la Seu Electrònica) 20 de setembre (14:00 h) - 21 de setembre (23:59)
Automatrícula (estudis finalitzats o condicionada a l’acreditació de la finalització dels estudis abans del dia 22 de setembre a les 23:59h) 22 i 23 de setembre

Automatrícula dels sol·licitants amb estudis pendents*

26 - 28 setembre
Fi termini per a l’acreditació del requisit d’idioma 21 de setembre (23:59h)
* * només per a aquelles persones amb estudis cursats en una institució d'educació superior pertanyent a l'EEES, la resta hauran de ser titulades
 

INFORMACIÓ IMPORTANT

 • Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça, i aquesta s’ofertarà a la crida en llista d’espera
 • La Fase Extraordinària s’obri només per als màsters que no hagen completat la seua oferta de places en Fase Ordinària.
 

INSTRUCCIONS PER A REALITZAR LA SOL·LICITUD

Podran presentar la sol·licitud de preinscripció, en els terminis indicats, aquelles persones que compleixen amb els requisits d'admissió generals i els específics que venen indicats en cada Màster Universitari.

La sol·licitud es realitzarà a través de la seu electrònica de la Universitat mitjançant l'enllaç que figura a la pestanya "Sol·licitud".

Abans d’emplenar la sol·licitud, és molt important llegir atentament la informació que es detalla a continuació i consultar els requisits tècnics per a accedir a la Seu Electrònica.

Cada persona interessada només podrà realitzar una única sol·licitud per fase, podent triar fins a un màxim de tres opcions entre les titulacions o especialitats oferides.

Es podrà desistir de la sol·licitud enviada, bé perquè finalment no es desitja participar en el procediment, bé perquè es vol canviar la sol·licitud i formular-ne una de nova, mitjançant les accions associades a la seua sol.licitud en "Els Meus Tràmits" de la Seu Electrònica. En el cas d'estudiants amb titulacions alienes a l'EEES, si en la sol.licitud desistida s'hagueren abonat las taxes per la Resolució favorable d'accés, quan facen la nova preinscripció hauran d'indicar que No es la primera vegada que sol·liciten l'accés, i fer constar en l'apartat Comentaris el número de sol·licitud de preinscripció desistida.

Sol·licitud Electrònica:

a) En la sol·licitud electrònica haurà d'indicar

 • Les dades personals i acadèmics. Els/les estudiants amb nacionalitat no espanyola o sense residència a Espanya, en els camps “província de naixement”, “municipi de naixement”, “província de residència” i “municipi de residència”, s'haurà de seleccionar l'opció “estranger”.
 • El màster o, si s'escau, l'itinerari / especialitat de màster en el qual estiga interessat, per ordre de preferència, fins a un màxim de tres. La preferència és determinant, ja que les places oferides en els Màsters, s'assignaran respectant l'ordre indicat per l'estudiant en la seva sol·licitud. En el supòsit en què la demanda siga major a l'oferta, les places s'adjudicaran d'acord amb la preferència manifestada i el resultat de la baremació dels mèrits realitzada per la Comissió de Coordinació Acadèmica. Aquesta adjudicació serà vinculant i no s'acceptaran modificacions de matrícula que no siguen conformes a l'ordre indicat en la sol.licitud.
 • En el supòsit de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% reconegut, s'opta pel contingent de 5% reservat a este grup de persones. En aquest supòsit, haurà d'indicar-se aquesta circumstància en el camp corresponent del formulari electrònic, i annexar la documentació justificativa corresponent.
 • L'abonament de la taxa d'estudi d'equivalència de titulació estrangera. Aquells i aquelles estudiants que accedisquen mitjançant un títol universitari estranger, no homologat, i expedit en un sistema educatiu aliè a l'Espai Europeu d'Educació Superior hauran de realitzar el pagament electrònic de la taxa de 139,70 euros a través del propi formulari electrònic de preinscripció. Aquest pagament serà indispensable per a completar el procés de preinscripció. Aquesta taxa es genera una única vegada per a totes les sol·licituds de preinscripció realitzades. Si l’interessat o interessada es tornés a prescriure en altre curs acadèmic, aportant al menys els mateixos estudis d’accés estrangers que van ser objecte d’estudi, no pagarà la taxa. En el supòsit que haja abonat la taxa d’equivalència de titulacions estrangeres en altra universitat, quedarà exempt de l’abonament d'aquesta, sempre que adjunte justificant del pagament i Resolució Favorable d’Equivalència amb indicació de la titulació estrangera aportada per l’estudi. No obstant això, una vegada realitzat l’estudi i emesa la Resolució Favorable d’accés no procedirà la devolució de la taxa.

b) Registre i comprovació.

 • Una vegada completada la sol·licitud haurà d'enviar telemàticament el formulari prement el botó “enviar”, de la pestanya “finalitzar”.
 • Per a comprovar que la seua sol·licitud s'ha registrat correctament pot prémer l'opció “obtenir document” mitjançant el qual se li generarà una còpia en format PDF i en la qual figurarà l'identificador de la sol·licitud, la data i hora de presentació de la mateixa, el nombre de registre i l'empremta digital del document. També el pot descarregar en qualsevol moment en la Seu Electrònica- Els meus tràmits
 • Una vegada generada la sol·licitud de preinscripció, ja no podrà modificar-la. Per tant, no podrà variar ni l’ordre de prioritat en l’elecció dels seus màsters, ni els màsters triats. En cas de voler dur a terme aquest tipus de modificació, haurà de desistir de la sol·licitud enviada i formular-ne una de nova, mitjançant les accions associades a la seua sol·licitud en "Els Meus Tràmits" de la Seu Electrònica.

Cartes de preadmissió.

Si  amb caràcter previ a la resolució de l'admissió vol demanar una beca en el seu país i necessita acreditar la condició de sol·licitant d'accés al màster, contacte amb: postgrau@uv.es i demane una carta de preadmissió indicant el número de sol·licitud de preinscripció.

Per a l’expedició d’aquest document és per tant necessari, en tot cas, haver realitzat prèviament la sol•licitud de preinscripció, complir els requisits d’accés i  aportar tota la documentació exigida.

 

DOCUMENTACIÓ

3.1. Documentació en format electrònic que cal incloure en la sol·licitud.

a) DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers).

Els/les titulats i titulades per la Universitat de València no tenen l'obligació de presentar el document.

b) Títol universitari oficial

>> Els/les titulats i titulades per la Universitat de València no tenen l'obligació de presentar el document.

>> Els titulats i titulades per la resta d’universitats hauran d’aportar Títol o certificat substitutori/diploma.

>> En el cas de títols estrangers prèviament homologats pel Ministeri d’Educació espanyol s’haurà d’afegir, a més, la credencial d’homologació del títol estranger pel Ministeri d’Educació i Formació Professional (cal seleccionar País Espanya i l’opció Títol homologat pel MEC)

>> En el cas de títols/diplomes estrangers no homologats, el document haurà d’incorporar la legalització o, si escau, postil·la corresponent. Igualment, i si escau, la seua traducció oficial (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”). A més, si en cursos anteriors ja s’haguera obtingut la Resolució Favorable d’Equivalència d’accés als estudis de postgrau, s’haurà d’incorporar també la còpia d’aquesta resolució.

c) Certificat acadèmic oficial (qualificacions), amb indicació de la nota mitjana en base 10.

>> Els/les estudiants que hagen cursat estudis oficials en la UV no tenen l'obligació de presentar el document.

>> Els i les estudiants que en el moment de presentar la seua sol·licitud no hagen finalitzat els seus estudis d’accés al màster hauran d’aportar en tot cas una Certificació Provisional en la que conste la nota mitjana de les assignatures superades fins eixe moment, calculada en base 10.

>> Els/les estudiants estrangers/res presentaran el certificat acadèmic oficial (qualificacions) legalitzat o postil·lat i, si escau, traduït oficialment (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”). A més, hauran de presentar el document amb la nota mitjana calculada en base 10,conforme al procediment establert pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. A aquelles persones que no aporten aquest document se'ls assignarà un 5 com a nota mitjana d'accés.

En cas de presentar el Suplement Europeu al Títol (SET), degudament signat i segellat, no caldrà aportar el títol universitari oficial ni el certificat acadèmic.

d) Documentació específica requerida, si escau, per al màster o màsters sol·licitats. Es recomana consultar en la Fitxa del Màster els mèrits computables en la baremació i la documentació acreditativa que caldria aportar.

e) En cas de discapacitat, còpia del certificat expedit per la unitat de valoració de la Comunitat Autònoma.

Avís Important:  Els/les estudiants que vulguen o hagen de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors hauran d’aportar obligatòriament en el moment determinat per la Comissió Acadèmica del màster una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals expedida pel Ministeri de Justícia.

Per a més informació clica ací.

3.2.-Documentació en paper

D’ acord amb allò establert en la Llei 39/2015 no serà necessari la presentació de “copies compulsades”.

Excepcionalment, quan existisquen dubtes sobre l’autenticitat de la documentació electrònica presentada, es sol·licitarà de manera motivada l’acarament de las còpies aportades per l'interessat o la interessada, per a la qual cosa es podrà requerir l’exhibició del document original. L’acarament de les còpies es realitzarà en el Servei d’Estudiants de la Universitat de València, mai en les unitats de registre.

AVÍS IMPORTANT ESMENA DOCUMENTACIÓ

La presentació de la documentació obligatòria en format electrònic amb la sol·licitud de preinscripció serà requisit indispensable per a la tramitació d’aquesta. Si amb posterioritat a l'enviament de la seua sol·licitud desitja incloure documentació actualitzada, la pot annexar per tal que es tinga en compte en la baremació, sempre que haja estat presentada dins de termini.Consulte en el calendari del procediment les dates fi de termini per a las fases Ordinària i Extraordinària.

RESULTATS DE L'ADJUDICACIÓ DE PLACES

Baremació i adjudicació places

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció, la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) de cada Màster baremarà les sol·licituds, atenent als criteris d'admissió i baremació previstos i publicats en cada Fitxa del Màster.

Les places oferides s'assignaran en funció del resultat de la baremació i de l'ordre de prioritat assenyalat per l'estudiant en la seua sol·licitud.

Tots aquells que no estigueren conforme amb la puntuació obtinguda en la baremació de la seua sol·licitud, podran presentar la corresponent reclamació, a través del formulari disponible en la Seu Electrònica, en el termini establert (del 8 de juliol a les 14:00 h a l’11 de juliol a les 23:59 h Fase Ordinària o, del 20 de setembre a les 14:00 h al 21 de setembre a les 23:59 h en Fase Extraordinària). Fora d'aquest termini, no s'admetran sol·licituds en aquest sentit.

Notificació i consulta de resultats d'adjudicació de places

El resultat de l’adjudicació es comunicarà als estudiants en la Seu electrònica a través de “Els Meus Tràmits”. La Seu (entreu.uv.es) avisa a través d'un correu automàtic remès a l'adreça electrònica indicada en la sol·licitud de preinscripció.

Cada estudiant només pot estar admès en un únic màster i, si escau, itinerari/especialitat, podent resultar en llista d'espera en diverses titulacions que haja sol·licitat de manera prioritària al màster en el qual ha estat admès/a.

Els resultats de l’adjudicació de places es podran consultar de manera personalitzada en:

https://secvirtual.uv.es/admissioMaster

El o els màsters en els quals la persona haja sigut exclosa no apareixen en la consulta.

A més, en el següents llistats es poden trobar les sol.licituds de preinscripció admeses, les sol.licituds en llista d'espera i les notes de baremació obtingudes en ambdós casos.

- Adjudicacions del 08 de juliol

Llistat d'adjudicacions de places

Llista d'espera

- Crida Llista d'Espera del 22 de juliol de 2022

Llistat d'adjudicacions de places

Llista d'espera

- Adjudicacions del 20 de setembre

Llistat d'adjudicacions de places

Llista d'espera

Carta d'admissió i Resolució de l'estudi d'equivalència.

Els i les estudiants que hagen obtingut plaça podran descarregar-se la carta d'admissió al màster des de “Els Meus Tràmits” en la Seu electrònica. Així mateix, per a aquell estudiantat que accedeixen mitjançant una titulació aliena a l'Espai Europeu d'Educació Superior, podran descarregar-se la Resolució d’Equivalència del seu títol.

CALENDARI FASE ORDINÀRIA I FASE EXTRAORDINÀRIA

 

CALENDARI FASE ORDINÀRIA:

Presentació sol·licituds de preinscripció

Des del 15 de febrer (0:00 h) fins a les 23:59 h del 15 de juny de 2022 (hora peninsular)

Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització de la nota mitjana). No s’actualitzarà la nota si a aquesta data no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic.

21  de juny (23:59 h)
Baremació de les sol·licituds                 27 de juny - 1 de juliol
Publicació resultats preinscripció 08 de juliol (09:00 h)
Reclamacions a la baremació (reomplint el formulari en la Seu Electrónica) 08 juliol (14h) -11 de juliol (23:59h)
Automatrícula (estudis finalitzats o condicionada a l’acreditació de la finalització dels estudis abans del dia 19 de juliol a les 23:59h)* 12-20 de juliol
Publicació resultats de la crida de llista de espera 22 de juliol (09:00 h)
Automatrícula llista d'espera 25 i 26 de juliol
Crides telefòniques llista de espera 27 - 29 de juliol
Automatrícula dels sol·licitants amb estudis pendents** 27 - 29 de juliol
Fi termini per a l’acreditació del requisit d’idioma 21 de setembre (23:59h)
* L'estudiantat que haja sigut admés als màsters amb cita prèvia de matrícula (MU en Advocacia, MU en Psicologia General Sanitària i MU en Professor/a d’Educació Secundària),realitzarà la matrícula el dia 20 de juliol
** Només per a aquelles persones amb estudis cursats en una institució d'educació superior pertanyent a l'EEES, la resta hauran de ser titulades
 

INFORMACIÓ IMPORTANT

 • Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça, i aquesta s’ofertarà a la crida en llista d’espera.
 • Les persones participants en la Fase Ordinària que no obtinguen plaça i queden en llista d’espera o l’hagen perduda per no haver-se matriculat en termini, per a participar en la Fase Extraordinària hauran d’enviar una nova sol·licitud elegint màsters en els quals queden places vacants, sempre i quan no hagen sigut excloses en aquests màsters en Fase Ordinària.
 • La Fase Extraordinària s’obri només per als màsters que no hagen completat la seua oferta de places en Fase Ordinària.

 

 

CALENDARI FASE EXTRAORDINÀRIA:

Presentació sol·licituds de preinscripció Des del 20 de juliol (14:00 h) fins a les 23:59 h del 2 de setembre (hora peninsular)

Publicació provisional dels màsters ofertats

20 de juliol
Publicació definitiva dels màsters ofertats 30 de juliol
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana).No s’actualitzarà la nota si a aquesta data no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic. 6 de setembre (23:59 h)
Baremació de les sol·licituds 9-15 de setembre
Publicació dels resultats de la preinscripció 20 de setembre (09:00 h)
Reclamació resultat baremació (reomplint el formulari en la Seu Electrònica) 20 de setembre (14:00 h) - 21 de setembre (23:59)
Automatrícula (estudis finalitzats o condicionada a l’acreditació de la finalització dels estudis abans del dia 22 de setembre a les 23:59h) 22 i 23 de setembre

Automatrícula dels sol·licitants amb estudis pendents*

26 - 28 setembre
Fi termini per a l’acreditació del requisit d’idioma 21 de setembre (23:59h)
* * només per a aquelles persones amb estudis cursats en una institució d'educació superior pertanyent a l'EEES, la resta hauran de ser titulades
 

INFORMACIÓ IMPORTANT

 • Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça, i aquesta s’ofertarà a la crida en llista d’espera.
 • La Fase Extraordinària s’obri només per als màsters que no hagen completat la seua oferta de places en Fase Ordinària.