University of Valencia logo Logo Administrative Procurement Service Logo del portal

Unió Europea

Reference Rules File(s)
DUE 2014/36

Directiva 2014/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre les condicions d´entrada i estada de nacionals de tercers països per a finalitats d´ocupació com a treballadors temporers

DUE 2014/25

Directiva 2014/25/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE

DUE 2014/24

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE

DUE 2014/23

Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l´adjudicació de contractes de concessió

DUE 92/13

Directiva 92/13/CEE del Consell de 25 de febrer de 1992 relativa a la coordinació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives referents a l'aplicació de les normes comunitàries en els procediments de formalització de contractes de les entitats que operen en els sectors de l´aigua, de l´energia, dels transports i de les telecomunicacions

DUE 89/665

Directiva del Consell de 21 de desembre de 1989 relativa a la coordinació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives referents a l'aplicació dels procediments de recurs en matèria d'adjudicació dels contractes públics de subministraments i d´obres (89/665/CEE)

RUE 2083/2005

Reglament 2083/2005 de la Comissió, pel qual es modifica les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, en el que concerneix als seus llindars d´aplicació en matèria de procediments d´adjudicació de contractes

RUE 1874/2004

Reglament 1874/2004 de la Comissió, pel qual es modifica les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, en el que concerneix als seus llindars d'aplicació en matèria de procediments d´adjudicació de contractes

 

Estat Espanyol

Reference Rules File(s)
L 9/2017

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L 25/2013

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d´impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic

L 14/2013

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització

L 11/2013

Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l´emprenedor i d´estímul del creixement i de la creació d´ocupació

L 8/2013

Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes

L 24/2011

Llei 24/2011, d´1 d´agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat

L 34/2010

Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les Lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l´aigua, l´energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres

L 31/2007

Llei 31/2007, de 30 d´octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l´aigua, l´energia, els transports i els serveis postals

RDL 3/2011

Royal Legislative Debree 3/2011, dated 14 November, approving the revised text of the Law of Public Service Contracts and repealing Law 30/2007, dated 30 October.

RD 1359/2011

Reial Decret 1359/2011, de 7 d'octubre, pel qual s´aprova la relació de materials bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d'obres i de contractes de subministrament de fabricació d´armament i equipament de les Administracions Públiques

RD 817/2009

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic

RD 1098/2001

Reial Decret 1098/2001, de 12 d´octubre, pel qual s´aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

RD 161/1997

Reial Decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s´aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits

RD 30/1991

Reial Decret 30/1991, de 18 de gener, sobre règim orgànic i funcional de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

O 1/2000

Ordre de 7 de gener de 2000 per la qual desenvolupa el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s´aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits

OM 492/2014

Ordre 492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l´àmbit d´aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d´impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic

OM 2425/2013

Ordre 2425/2013, de 23 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a l´efecte de la contractació del sector públic a partir de l´1 de gener de 2014

OM 2028/2013

Ordre 2028/2013, de 30 d'octubre, per la qual es regula el funcionament de la Junta de Contractació Centralitzada i la composició i funcions de la Comissió Permanent

OM 1292/2013

Ordre 1292/2013, de 28 de juny, per la qual s´estableixen les regles de determinació dels índexs que intervenen en les fórmules de revisió de preus dels contractes públics

OM 1406/2012

Ordre 1406/2012, de 15 de juny, per la qual es modifica la composició dels òrgans col·legiats integrats en la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l´Estat

OM 1334/2012

Ordre 1334/2012, de 15 de juny, per la qual es creen i regulen la Junta de Contractació i la Mesa de contractació dels Serveis Centrals en el Ministeri d´Hisenda i Administracions Públiques, així com la Mesa de contractació de l´Administració Perifèrica integrada en les Delegacions del Govern

OM 3479/2011

Ordre EHA/3479/2011, de 19 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a l'efecte de la contractació del sector públic a partir de l'1 de gener de 2012.

OM 1490/2010

Ordre 1490/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el funcionament del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l´Estat

OM 3497/2009

Ordre 3497/2009, de 23 de desembre, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a l´efecte de la contractació administrativa a partir de l´1 de gener de 2010.

OM 1220/2008

Ordre 1220/2008, de 30 d´abril, per la qual s´aproven les instruccions per a operar en la Plataforma de Contractació de l´Estat

OM 1049/2008

Ordre 1049/2008, de 10 d´abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada

OM 3875/2007

Ordre 3875/2007, de 27 de desembre, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a l´efecte de la contractació administrativa a partir de l´1 de gener de 2008

OM 4110/2005

Ordre 4110/2005, de 29 de desembre, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a l´efecte de la contractació administrativa a partir d´1 de gener de 2006

OM 1307/2005

Ordre 1307/2005, de 29 d´abril, per la qual es regula l´ocupació de mitjans electrònics en els procediments de contractació

OM 1077/2005

Ordre 1077/2005, de 31 de març, per la qual s´estableixen els formats i especificacions dels mitjans informàtics i telemàtics per a la remissió de dades de contractes al Registre Públic de Contractes

OM 429/2004

Ordre 429/2004, de 13 de febrer, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a l´efecte de la contractació administrativa a partir d´1 de gener de 2004.

R 6/2007

Resolució de 26 de juny de 2007, de la Direcció general del Tesoro i Política Financera, per la qual es fa públic el tipus legal d´interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l´any 2007.

R 1/2007

Resolució de 23 de gener de 2007, de la Direcció general del Patrimoni de l'Estat, per la qual es publica la recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa respecte de l´aplicació de la publicitat dels anuncis dels procediments d´adjudicació i de les adjudicacions dels mateixos en el «Diari Oficial de la Unió Europea»

 

Administració Autonòmica Valenciana

Reference Rules File(s)
LCV 5/2013

Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i Organització de la Generalitat

 

Universitat de València

Reference Rules File(s)
IUV 1/2024

Instrucció sobre el règim i la tramitació dels contractes menors

+ info

La Instrucció regula el règim i la tramitació dels contractes menors en la UV, amb especial atenció al procediment d'adjudicació.

-info
IUV 4/2021

Instrucció de la Gerència sobre el règim i la tramitació dels contractes menors.

IUV 15/2020

Instrucció de derogació de la instrucció IUV06/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica

IUV 9/2020

IUV 9/2020. Instrucció de modificació de la instrucció IUV 6/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica.

IUV 8/2020

IUV 8/2020. Instrucció de modificació de la instrucció IUV 6/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica.

IUV 6/2018

Instruccions per a la tramitació d'expedients de contractes menors

IUV 2/2018

Instruccions per a la tramitació d'expedients de contractes menors

IUV 3/2015

Pòlissa per al segur de la flota de vehicles de la Universitat de València.

CUV 1/2008

Circular de gestió 1/2008. Modificacions en el reglament de execució pressupostària per a 2008, per aplicació de la Lley 30/2007 de contractes del sector públic.