University of Valencia logo Logo Central Service for Experimental Research (SCSIE) Logo del portal

La Unitat Central de Recerca de Medicina (UCIM) és una estructura mixta de suport a la recerca que pertany al Servei Central de Suport a la Recerca Experimental (SCSIE) de la Universitat de València i adscrita a l'Institut de Recerca Sanitària INCLIVA. La UCIM posa a la disposició de la comunitat investigadora i del societat una sèrie de serveis cientificotècnics d'avantguarda amb aplicació en biomedicina.

Conscients que la qualitat és prioritària en el desenvolupament de la nostra activitat, s'ha establit i implantat un sistema de gestió de la qualitat de conformitat amb la norma internacional UNE-EN-ISO 9001, amb la finalitat de sistematitzar els nostres processos i garantir la satisfacció dels nostres usuaris i ho motivació del personal.

A tal fi, la direcció de la UCIM assumeix els següents compromisos:

  • Identificar, satisfer i donar compliment tant als requisits dels nostres usuaris, com aquells legals, reglamentaris i els propis de la nostra organització, que puguen afectar a la prestació del nostre servei i als objectius de la qualitat que emanen d'aquesta política.
  • Mantenir, corregir i millorar contínuament ia eficàcia del sistema de
  • Gestió de la qualitat.
  • Establir actuacions i programes orientats a la prevenció com a mitjà per a la disminució d'errors i l'augment de la satisfacció de l'usuari.
  • Revisar l'aplicació de la política de qualitat periòdicament per a adaptar-la a la naturalesa de les nostres activitats i a les estratègies de les institucions de les quals depèn.
  • Difondre la nostra política de qualitat dins de la UCIM i posar-la a la disposició de les parts interessades.
  • Els investigadors, el personal, els usuaris i altres parts interessades poden participar en ia millora del sistema de qualitat implantat a través de l'enviament dels seus suggeriments a la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la Universitat de València.

Enllaç a la Politica de Qualitat en format pdf